چرا رفتارهای زیبای بشر واگیر دارد؟!

به چه دلیل رفتارای زیبای بشر واگیر داره

دراین تحقیقات تاثیرمستقیم بخشش و محبت و هم اینکه عکس العملای سریع افراد مشاهده شد اما معلوم نشد که گذشت و بخشش چیجوری از راه شبکه های اجتماعی به طور زنجیر وار و متوالی منتشر شده و روی زندگی چندین نفر و یا حتی صدها نفر دیگه اثر میذاره.حالا علم عصب شناسی به ما توضیح میده که وقتی رفتار با مهربونی ای رو می بینیم،چه اتفاقی درمغزمان اتفاق می افته.محققان اسکن مغزی افراد رو بین تماشای صحنه های محبت آمیز و از خودگذشتگیای قهرمانانه بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن نواحی مغز که مربوط به تحریک و تحریک می شه همزمان با بخشی که مربوط به تعهدات اجتماعیه فعال می شه.

به گفته این محققان، با انجام مطالعاتی که طی سالای گذشته روی کارکرد شبکه های اجتماعی انسانی و علل ژنتیکی آدما انجام شده، این نتیجه بدست اومده که ارتباطی عمیق و ریشه دار میان شبکه های اجتماعی و خاصیت مهربانی هست.جریان و گردش ویژگیای پسندیده مانند،افکار و اندیشه ها،عشق و مهربانی واسه پایدارماندن شبکه های اجتماعی بشری لازمه و در مقابل، این ویژگیای مورد پسند هم واسه گسترش و منتشر کردن،به شبکه های اجتماعی نیازمندن.آدما شبکه های اجتماعی رو ساختن تا از فواید زنجیره ارتباطات در زندگی بهره مند شن.