دسامبر 3, 2020

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های …

پرسنو (١۹۹٨) در پژوهشی چهار حوزه اصلی اضطراب اینترنتی را مورد شناسایی قرار داد: اضطراب از اصطلاحات اینترنتی، اضطراب جستجوی شبکهای، اضطراب تأخیر زمانی اینترنتی، …

بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی …

شرح و دلایل استفاده از آزمونهای پارامتریک مورد استفاده در پژوهش به قرار ذیل است:آزمون t: یک آزمون پارامتری است که به منظور تعیین معناداری تفاوت …

بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان- قسمت ۸۰

۰۳/۰ متوسط پایینبالا ۰۶/۳-۰۶۸/۰- ۰۳/۰۹۹/۰ بالا پایینمتوسط ۹۹/۲-۰۶۸/۰ ۰۳/۰۹۹/۰ تفاوت میانگین تقلب علمی برحسب معدل با استفاده از آزمونTukey نشان میدهد که میانگین نمره تقلب …

سايت مقالات فارسی – بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان- قسمت ۸

۲۰/۰ کارمندان امریکایی بازیونلوس ۱۹۹۹ ۳/۲۱ مدیران انگلیسی مأخذ: بازیونلوس،۱۹۹۹با بررسی این پژوهشها مشخص میشود که میزان شیوع در هر نمونه با نمونه دیگر فرق …

بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر دوره کارشناسی …

۳-۵-۱- روایی پرسشنامهبه منظور سنجش اعتبار ابزار گردآوری دادهها، پرسشگر مجدداً روایی و پایایی پرسشنامه را به منظور تجدید اعتماد خاطر اندازهگیری کرد. از نظر …

دسترسي به منابع مقالات : بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان- …

در حالیکه تاریخچه واقعی اضطراب اینترنتی مشخص نیست، اما به نظر میرسد از زمانیکه افراد از اینترنت برای کارهای خود استفاده میکردند و از زمانیکه …

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان- قسمت …

  خودکارآمدی رایانه به باورهای کاربران نسبت به تواناییهای خود برای انجام تکالیف خاص به کمک رایانه، اطلاق میشود و نشان دهنده قضاوت فرد از خود …

پژوهش دانشگاهی – بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی …

تا کنون تعاریف بسیاری از پدیده اضطراب توسط روانشناسان مختلف ارایه گردیده که اغلب این تعاریف در تظاهر جسمی و روانی اضطراب اتفاق نظر دارند، …

متن کامل – رابطه جو خلاقانه با میزان کار آفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شمقایسه …

الف- نمونه گیری برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامهروش نمونه گیری برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامه های این پژوهش به این ترتیب …

مقاله دانشگاهی – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- …

نباید فراموش کرد که در عرصه جرائم ایمنی زیستی باید اصل را بر ضرورت مداخله نظام عدالت کیفری نهاد تا از این رهگذر، جرائمی که …