می 18, 2021

بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با وضعیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر بندر عباس- قسمت ۵

صفحه     عنوانفهرست نمودارها     نمودار ۱-۹ مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲نمودار۲-۱ ابعاد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹نمودار ۲-۲ متغییرهای محتوایی و نوع ساختار …………………………………………………………………………………………………۲۰نمودار ۲-۳ انواع ساختار …