ژانویه 18, 2021

فايل – تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوبررسی تاثیرسطوح مختلف …

۵/۸۳ جنین ۴۵/۹ ۵/۸۳ ۴/۶۴ ۶/۸۲ ۸/۴ ۷/۴۲ *تعیین گالاکتومانان (صمغ گوار) برای هر بخش از گوار توسط هانسن و همکاران(۱۹۹۲) توصیف شده است (۷۲). میزان …

بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان- قسمت ۸۸

بیشترین میزان تقلب علمی در بعد «تسهیل تقلب برای دیگران» و در بعد «تقلب در تکالیف درسی» بودهاست. کمترین میزان تقلب علمی نیز در بعد …

بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان- قسمت ۸۷

REWARD(پاداش) ACHEAT (تقلبعلمی) ۱۲/۰ ۷۰/۰ ۲۶/۱ DETERR(باز دارندگی) ACHEAT (تقلبعلمی) ۲۴/۰ ۴۰/۰ ۰۹/۱ IMIT(تقلید) ACHEAT (تقلبعلمی) ۱۳/۰- ۷۶/۰ ۸۱/۰- * مقدار قدر مطلق T-value بزرگتر از ۹۶/۱ …

مقاله – تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوبررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با …

 ساختمان و ترکیب شیمیائی تخم‌مرغنطفه ‌‌‌‌یا جسم رویاننطفه تنها عضو زنده تخم‌مرغ است و بر روی زرده قرار گرفته است. در تخم‌های که بارور نشده‌اند …

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوبررسی تاثیرسطوح …

استفاده مناسب از کنسانتره‌های پروتئینی در برنامه‌های خوراک دهی طیور به سه دلیل ضروری است: ۱- اسیدهای آمینه، مواد مغذی حیاتی برای جوجه گوشتی با …

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه …

جدول ۳-۳٫ ضریب پایایی متغیرهای موجود در پرسشنامه مؤلفهها ضریب پایایی لذت بخش بودن اینترنت ۸۷/۰ مفید دانستن اینترنت ۸۶/۰ اضطراب اینترنت ۹۰/۰ احساس خود …

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های اصفهان- …

۳۸ نفر ۵۳ نفر ۹۱ نفر ۳-۳- روش و طرح نمونهگیریدر این پژوهش، با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری از روش سرشماری[۹۲] بهرهجویی …

بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های …

پرسنو (١۹۹٨) در پژوهشی چهار حوزه اصلی اضطراب اینترنتی را مورد شناسایی قرار داد: اضطراب از اصطلاحات اینترنتی، اضطراب جستجوی شبکهای، اضطراب تأخیر زمانی اینترنتی، …