……………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-1 هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4-2 هدفهای اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5 فرضیه ها و سوال پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6 تعاریف نظری متغییرها ………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6-1 شیوه های فرزند پروری …………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6-2 ویژگی های شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………. 9
1-6-3 تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-7 تعاریف عملیاتی متغییرها …………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-1 ویژگیهای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-2 شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7-3 تاب آوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1 شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………………………………… 12
2-1-1 تعاریف شیوه های فرزندپروری …………………………………………………………………………………………… 12
2-1-2 تاریخچه فرزندپروری …………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-3 الگوهای مربوط به شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………………….. 14
2-1-3-1 الگوی زیگلمن ………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-1-3-2 شیوه های فرزندپروری سیرز، مک کوبی، لوین ……………………………………………………………… 16
2-1-3-3 الگوی بامریند ………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2 ویژگیهای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-1 تعاریف ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-2 عوامل به وجود آورنده شخصیت ……………………………………………………………………………………….. 19
2-2-3 ساختار شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-2-4 تاریخچه نظریه عاملی شخصیت ………………………………………………………………………………………… 21
2-2-5 نظریههای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………. 22
2-2-5-1 نظریه یونگ …………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2-2-5-2 نظریه عاملی آیزنک ………………………………………………………………………………………………………… 24
2-2-5-3 نظریه عاملی شخصیتی نئو ……………………………………………………………………………………………… 24
2-2-5-3-1 شاخص روان آزردهگرایی ………………………………………………………………………………………….. 25
2-2-5-3-2 شاخص برونگرایی …………………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-5-3-3 شاخص گشودگی ……………………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-5-3-4 شاخص با وجدان بودن ……………………………………………………………………………………………… 27
2-2-5-3-5 شاخص موافق بودن …………………………………………………………………………………………………… 28
2-3 تاب آوری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-3-1 تعاریف تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-2 روان شناسی مثبت گرا و تاب آوری …………………………………………………………………………………… 30
2-3-3 انواع تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-3-3-1 تاب آوری عمومی …………………………………………………………………………………………………………… 31
2-3-3-2 تاب آوری حقیقی ……………………………………………………………………………………………………………. 31
2-3-4 مدل های تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………. 32
2-3-4-1 مدل های گارمزی …………………………………………………………………………………………………………… 32
2-3-4-2 مدل تاب آوری فلچ ………………………………………………………………………………………………………… 33
2-3-5 خصوصیات تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………….. 33

مطلب مرتبط :   فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : همبستگی پیرسون

2-3-6 عوامل موثر بر تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………. 35
2-3-6-1 ویژگیهای افراد تاب آور ………………………………………………………………………………………………. 35
2-3-6-2 نقش محیط در تاب آوری ………………………………………………………………………………………………. 36
2-3-6-3 خودکارآمدی در افراد ……………………………………………………………………………………………………… 37
2-3-6-3-1 دستاوردهای عملکرد ………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3-6-3-2 تجربه های جانشین …………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3-6-3-3 ترغیب کلامی …………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-3-6-3-4 حالتهای فیزیولوژیک ………………………………………………………………………………………………. 39
2-3-7 راه های ارتقاء تاب آوری …………………………………………………………………………………………………….. 40
2-3-7-1 مهارت در حل مساله ………………………………………………………………………………………………………. 40
2-3-7-2 کفایت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. 41
2-3-7-3 نگاه رو به آینده ……………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-7-4 نقش والدین …………………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-8 راهکارهای عملی برای افزایش تاب آوری …………………………………………………………………………. 43
2-3-9 اهمیت تاب آوری در دوره نوجوانی …………………………………………………………………………………… 44
2-4 پیشینه پژوهشی متغییرها …………………………………………………………………………………………………………… 45
2-4-1 تاب آوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-4-2 فرزندپروری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-4-3 ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………………………… 48
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
3-2 طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
3-3 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. 51
3-4 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………. 51
3-5 ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 51
3-5-1 مقیاس تاب آوری کونور- دیویدسون ………………………………………………………………………………… 52
3-5-1-1 اعتبار و روایی پرسشنامه کونور- دیویدسون ………………………………………………………………. 52
3-5-2 ابزار شخصیت نئو ………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-5-2-1 فرم کوتاه و تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو ………………………………………………….. 54
3-5-2-2 اعتبار و روایی پرسشنامه نئو …………………………………………………………………………………………. 55
3-5-3 ابزار پژوهش شیوه های فرزندپروری بامریند ………………………………………………………………………. 55
3-5-3-1 اعتبار و روایی شیوه های فرزندپروری بامریند ……………………………………………………………….. 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………. 57
4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………………………………………………………….. 64
4-3-1 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 64
4-3-2 سوال پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 70

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه روانشناسی قشربندی اجتماعی

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
5-2 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-3 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 78
5-2 پیشنهادات

Comments (0):

Write a comment: