چه خواب هایی تعبیر دارند؟

تعبیر خواب dreams

به تعبیر خواب باور دارین؟ بله شاید خیلی از خوابامون تعبیر خاصی نداشته باشن اما عکس این قضیه هم امکانپذره.

در این مقاله تلاش میکنیم بعضی از عادی ترین خوابایی که دیده میشه و بقیه به دنبال پیدا کردن تعبیر اون هستن رو معرفی کنیم.

جهت مشاهده تعبیر کامل هر خواب روی اون کلیک کنین.

  1. تعبیر خواب بچه

دیدن بچه در خواب ، بیشترً خوبه و معبران اکثرا، تعبیرهای خوبی واسه دیدن بچه در خواب آورده ان.

  1. تعبیر خواب لباس

اگه در خواب ببینین لخت هستین و لباس بر تن ندارین دچار وحشت و ترس میشین و موردی پیش میاد که احساس ضعف و ناتوانی می کنین.

اگه از کسی در خواب لباس هدیه بگیرین یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرین نشون اون هستش که احترام شما زیاد می شه و امنیت حاصل می کنین ولی اگه کسی به شما لباس فقیرانه ای بده به قدر نفرت و کراهتی که در شما ایجاد میشه زیان می کنین و آسیب می بینین.

  1. تعبیر خواب مرده

در نفایس الفنون تصریح شده که دیدن جنازه و مرده در خواب مال حرامه. مرحوم مجلسی نوشته اگه کسی در خواب جنازه یا مرده ببینه از غائب به اون خبر می رسه و …

  1. تعبیر خواب سگ

سگ اگه آشنا باشه حمایتگر و دوسته و اونقدر که نا آشنا و بیگانه باشه خطرناک و مزاحم. در خواب هم مثل همین حالت پیش میاد.اگه در رویای خود سگی دیدید که گوش به زنگ و حرف گوش کن و رامه و…

  1. تعبیر خواب عشق

عشق در خواب دیدنی نیس مگه این که خودتون یا دیگریرا عاشق پیدا کنین. عشق در هر غالبی که باشه در خوابامون حرص و آز و ولعه و حتی طمع زیاد و مضر …

  1. تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب خوبه و نشون روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی داره و دارای چه کیفیتی و کمیتیه . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشه…

  1. تعبیر خواب بوسیدن

بعضی از معبران نوشتن بوسه خیانته و سو قصد و بد دلی چه بوسه بدیم و چه بگیریم. اگه ما بقیه رو ببوسیم ما عامل خیانت هستیم اگه دیگری ما رو ببوسد نسبت به ما خیانت می شه…

  1. تعبیر خواب دندون

در جائی دیگه نوشته ام که دندانا افراد خونواده ما هستن. معبران سنتی باور داشتن که دندونای فک بالا مردان خونواده هستن و دندونای فک زیرین زنان.اما …

  1. تعبیر خواب دعوا

بیان خشم و بگو مگو باشه تعبیر دیگری داره. اگه در خواب ببینین که با کسی دعوا می کنین که اونو نمی شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می کنین که بعد به صلح و دوستی میرسه ولی اگه اون که با اون دعوا می کنین آشنا بود دو حال داره.

  1. تعبیر خواب ازدواج

ازدواج کردن در خواب به معنی احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواجه.

چیجوری سلامت روحی خود رو افزایش بدیم؟

چیجوری بر ذهن خود مسلط شیم؟

روانشناسی