فوریه 27, 2021

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۳

۲-۵-۳- رضایت و ارتباط آن با جذب مشتری ……………………………………………………………………………………..۳۹۲-۵-۴- رضایت مشتری در الگوهای جدید مدیریت …………………………………………………………………………….۳۹۲-۵-۵- مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………………………….۴۰۲-۵-۶- مدل تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………۴۱۲-۵-۷- …