فوریه 25, 2021

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت …

پژوهشهای اولیه صورت گرفته توسط ارگان و همکاران عمدتاً بر نگرش های کارکنان و گرایشها و رفتار حمایتی رهبر متمرکز بوده است. پادساکف و همکاران[۶۲]، …

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۶

جدول (۴-۳۷) : ماتریس زوجی نرمالایز شده زیر معیارهای نیاز عملکردی از دیدگاه کارکنان ……………۱۲۰جدول (۴-۳۸) : وزن، بردار مجموع وزنی، بردار سازگاری زیر معیارهای …

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان۹۰- قسمت ۲

فصل دوم۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۲- تاریخچه بانکداری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲-۲-۱- سیر تحول بانکداری در ایران …………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۲-۲- آشنایی با بانک سپه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۲-۳- بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲-۲-۴- بانکداری الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲-۳- کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲-۳-۱- خدمت …