فوریه 27, 2021

مقاله دانشگاهی – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- …

نباید فراموش کرد که در عرصه جرائم ایمنی زیستی باید اصل را بر ضرورت مداخله نظام عدالت کیفری نهاد تا از این رهگذر، جرائمی که …

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو …

میدهد. همچنین فرار مالیاتی افزایش مییابد.مجموع قوانین مالیاتی یک کشور: قوانین مالیاتی یک کشور ممکن است باعث افزایش یا کاهش ظرفیت مالیاتی کشور شود.۲-۱۸- تلاش …

جستجوی مقالات فارسی – برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو …

دولت مالیاتها را برای چه کار دریافت میکند. حد ظرفیت مالیاتی ممکن است نقطهای تلقی شود که بیش از آن، مالیاتبندی اضافی از لحاظ اقتصادی …

تحقیق دانشگاهی – ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

نرخ بدون ریسک نرخ بدون ریسک واریانس قیمت سهام واریانس ارزش پروژه سود دورهای سهام جریان نقدینگی پروژه ۲-۳-۲- تفاوت روش اختیارات حقیقی با روشهای …