ژانویه 27, 2021

متن کامل – رابطه جو خلاقانه با میزان کار آفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شمقایسه …

الف- نمونه گیری برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامهروش نمونه گیری برای تبیین روایی و پایایی پرسش نامه های این پژوهش به این ترتیب …