فوریه 27, 2021

جستجوی مقالات فارسی – برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو …

دولت مالیاتها را برای چه کار دریافت میکند. حد ظرفیت مالیاتی ممکن است نقطهای تلقی شود که بیش از آن، مالیاتبندی اضافی از لحاظ اقتصادی …