فوریه 27, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب …

افزایش سهم بخش خارجی از درآمد، می تواند موجب افزایش نسبت مالیاتی شود. انتظار این است که افزایش نسبی جمعیت شهری از یک سو افزایش …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی- قسمت ۱۰

 تأمین داخلی: وضعیت مناسب اهرم عملیاتی و نقدینگی متقاضی اعتبار تجاریتأمین خارجی: وضعیت مناسب تضمین ها، ظهر نویسی و ابزارهای دیگر تأمینی در مؤسسه مورد …