فوریه 27, 2021

تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداربررسی روشهای تامین منابع …

این تپه ها در شمال شاهرود و در فاصله هشت کیلومتری از آن قرار گرفته اند . هیاتی از باستانشناسان در سال ۱۹۷۱ میلادی به …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی- قسمت ۱۰

 تأمین داخلی: وضعیت مناسب اهرم عملیاتی و نقدینگی متقاضی اعتبار تجاریتأمین خارجی: وضعیت مناسب تضمین ها، ظهر نویسی و ابزارهای دیگر تأمینی در مؤسسه مورد …

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در …

پیشینه پژوهشتحقیقات داخلیقسوری (۱۳۹۳) در پژوهش خود به ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت‌ها پرداخت. به این منظور مدل بهاندر …