فوریه 27, 2021

برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو …

(۳-۶)   می توان DB وG را از روابط بالا به دست آورد و در آخرین رابطه جایگزین کرد. بنابراین خواهیم داشت:(۳-۷)پس از دستهبندی روابط، رابطه زیر …

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت …

پژوهشهای اولیه صورت گرفته توسط ارگان و همکاران عمدتاً بر نگرش های کارکنان و گرایشها و رفتار حمایتی رهبر متمرکز بوده است. پادساکف و همکاران[۶۲]، …