فوریه 27, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی- قسمت ۱۰

 تأمین داخلی: وضعیت مناسب اهرم عملیاتی و نقدینگی متقاضی اعتبار تجاریتأمین خارجی: وضعیت مناسب تضمین ها، ظهر نویسی و ابزارهای دیگر تأمینی در مؤسسه مورد …

پژوهش – تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداربررسی روشهای تامین منابع …

گروه حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات کلیه فعالیتهای مربوط به جابجایی مسافر, کالا, نگهداری انبارها و سردخانه‌ها اعم از خصوصی و عمومی و فعالیت …