مقدمه 55
توصیف داده های پژوهشی 55
توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن 56
آزمون فرضیه های اول 58
آزمون فرضیه دوم 60
فصل پنجم : بحث و نتیجهگیری
بحث وتفسیرنتایج 65
نتیجهگیری 68
منابع و مآخذ

منابع فارسی 71
منابع غیرفارسی 78
سایتها 81
پیوستها 82

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1: فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت 55
جدول شماره 2: فراوانی و درصد نمونه تحقیق برحسب پایه تحصیلی 56
جدول شماره 3: فراوانی و درصد نمونه تحقیق برحسب سن 57
جدول شماره 4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه 1 58
جدول شماره 5: خلاصه مدل رگرسیونی 58
جدول شماره 6: نتایج تحلیل واریانس 59
جدول شماره 7: ضرائب معادله رگرسیونی همزمان 59
جدول شماره 8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه 2 .60
جدول شماره 9: خلاصه مدل رگرسیونی 61
جدول شماره 10: نتایج تحلیل واریانس 61
جدول شماره 11: ضرائب معادله رگرسونی همزمان 62

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1: نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت 55
نمودار شماره 2:نمودارتوصیف نمونه تحقیق برحسب پایه تحصیلی 56
نمودار شماره 3: نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن 57

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
اصل برائت : الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منافع در اختیار.
اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
اصل رعایت حقوق : الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلییه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش

چکیده
اکثرمحققان براین باورندکه عوامل متعددی از جمله :ویژگی های درونی،روانی-اجتماعی،حمایت اعضای خانواده و دوستان،معنویت وحمایت های سیستم های اجتماعی درایجادوارتقای میزان تاب آوری افرادنقش دارند.پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه های فرزند پروری،معنویت و تاب آوری دردانش آموزان انجام شد. به استناد جدول مورگان نمونه مورد مطالعه شامل 200 دانش آموز (تعداد 100دانش آموز دخترو100دانش آموز پسر)دبیرستان های نمونه دولتی مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان رودان درسال91بودندکه با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی-خوشه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر تاب آوری ازمقیاس کانر و دیویدسون(CD-RISC ،2003)،نگرش مذهبی بامقیاس سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان که توسط سراج زاده وبراساس مدل گلاک وستارک(1965)، ساخته شده ومتغیرفرزند پروری را با پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بامریند(1991)، جمع آوری شد. پژوهش حاضراز نوع همبستگی است و داده ها به روش رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این تحقیق نشان دهنده آن است که بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، وهمچنین با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده نشانگرآن است که بین شیوه های فرزند پروری و تاب آوری نیزرابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با توجه به این که متغیرهای نگرش مذهبی ومعنویت راهبردهای مقابله ایی پیش بینی کننده های معناداری برای تاب آوری هستند، به نظر می رسد که می توان با اصلاح شیوه فرزند پروری والدین و همچنین با ارتقاء نگرش مذهبی فرزندان به افزایش تاب آوری و سازگاری دانش آموزان دربرابر تهدیدهاو مشکلات زندگی کمک شایانی کرد.

کلیدواژه ها: تاب آوری، نگرش مذهبی،شیوه های فرزندپروری ،دانش آموزان

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

مطلب مرتبط :   فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : همبستگی پیرسون

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول:
کلیات پژوهش

مقدمه:
یکی از عوامل بسیار مهم و اثر گذار بر رفتار فرد، خانواده است.محیط خانواده اولین و با دوام‌ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تأثیر می گذارد.کودک خصوصیاتی را از والدین خود به ارث می‌برد بدین طریق پدر و مادر زمینه‌ی رشد و پیشرفت فرزندان را فراهم می‌آورند. نفوذ والدین بر فرزندان تنها محدود به جنبه‌های ارثی نیست، بلکه پدر و مادر،در آشنایی کودک به زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز، نقش مؤثری را ایفا می کنند.موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی آن، افکار و عقاید،آداب و رسوم،ایده‌آل ها و آرزوهای والدین و سطح تربیت آنان در طرز رفتار کودکان نفوذ فراوان دارد ( شریعتمداری، 1388).
مهمترین تماس‌های کودک در خانواده با والدین است این تماس‌ها نقطه‌ی کانونی فرهنگ کودک را ایجاد می‌کند.رفتار اولیاء کودک چه خشن، چه محبت‌آمیز و چه منع کننده باشد یا او را آزاد بگذارد،غالباً مطابق الگوهای فرهنگی خاص انجام می‌گیرد به هر حال کودک طبق فرهنگ خاص پدر و مادر خود مراقبت و تربیت می‌شود و رفتار او از جنبه‌‌های مختلف، مطابق با فرهنگ جامعه‌ای می‌باشد که در آن زندگی می‌کنند و نظر و رأی پدر و مادر نیز در آن مؤثر است.نوع زندگی خانگی کودک، در رشد شخصیت او نیز تأثیر مهمی دارد و این نیز به وسیله‌ی والدین معین می‌شود مادران و پدرانی که به علت تجارب قبلی دوران کودکی خود، در انجام دادن وظیفه خطیر خود، تزلزل و عدم اطمینان خاطر احساس می‌کنند.ثبات عاطفی ندارند و به فرزندان شان نظر نامساعد دارند،یا درباره‌ی روش تربیت با یکدیگر موافق نیستند، در این صورت زندگی خانگی نامطلوبی برای رشد شخصیت کودکان و فرزندان فراهم خواهند آورد(واحدی سریگانی،1391).
اعتقادات مذهبی باور هایی را در بر می گیرد که انتظار میرود پیروان آن دین به آن اعتقاد داشته باشند اعتقادات مذهبی را در قالب مفهوم ایمان معرفی می کند و ایمان را عبارت از هر نوع اصل و راهنما، باور، یقین و گرایشی میداند که به زندگی فرد معنا و جهت می دهد . امام علی (ع) در نهج البلاغه،ایمان را بر چهار ستون استوار میداند که عبارت است از : 1.صبر و شکیبایی 2. باور و یقین 3. عدل و داد 4. جهاد و کوشش در راه دین. ایمان،مفهومی مذهبی است که به طور معمول توسط مذاهب معرفی شده و راه های دستیابی به آن توسط آنها تبلیغ و ترغیب می شود مذهب به عنوان مجموعه ای از اعتقادات،باید ها و نباید ها و نیز ارزش های اختصاصی و تعمیم یافته از موثرترین تکیه گاه های روانی به شمار می آید که قادر است به معنای زندگی در لحظه لحظه های عمر معنا دهد و در شرایطی خاص نیز با فراهم سازی تکیه گاه های تبیینی فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد( شاکری نیا،1389).
نیاز انسان به دین و مذهب قدمتی به عمر تاریخ دارد زیرا بشر از همان ابتدای زندگی خود به حمایت کنندهای مقتدر و تکیه گاه نیرو مند احساس نیاز می کرده است. موضوع دین توسط محققان پیش گامی،هم چون جیمز (1929)؛فروید (1907)؛یونگ (1875-1961) و آلپورت (1967) بحث شده است.دین به منزله یک منبع مهم آسایش و آرامش،یک حس کنترل و امید را برای افراد در رویارویی با واقعیت های نامساعد زندگی دنیوی،خواه اقتصادی،اجتماعی،فیزیکی یا روانی، فراهم می کند. روحیه مذهبی به صورت چشم گیری با سلامت روانی و سازگاری در ارتباط است وافرادی که خود را بیش از همه مذهبی میدانند، از دیگران سازگارترند و بالاترین عملکرد تحصیلی را دارندوبه طور کلی، مذهب سلامت روانی تاثیر مثبت دارد(شاکری نیا؛استوارد وجو ،1998).
تاب آوری یکی از مفاهیم و سازه های بهنجار مورد توجه و مطالعه ی روان شناسی مثبت نگراست. تاب آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق و فراتر از جان سالم به دربردن از استرس و ناملایمات زندگی است. هم چنین تاب آوری را به معنای مهارت ها و خصوصیات وتوان مندی هایی تعریف می کنند که فرد را قادر می سازد با سختی ها̨ مشکلات و چالش ها سازگار شود . هر چند برخی از ویژگی های مرتبط با تاب آوری را می توان یاد داد و تقویت نمود.̨با یک جمع بندی کلی می توان تاب آوری را شامل موارد زیر دانست : حفظ آرامش زیر فشار،انعطاف پذیری در مواجهه با موانع ، اجتناب از راه برد های فرسایشی ، حفظ خوش بینی و احساسات مثبت به هنگام دشواری و خلاص شدن از موانع درونی(آلورد ،بسگار ودیانا ،2005). باتوجه به موارد گفته شده، هدف اصلی ازاین پژوهش،بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی بامیزان تاب آوری دردانش آموزان است.

بیان مسأله:
روان شناسان درپاسخ به این که چگونه برخی افراددرمقابل سختی ها و مشکلات میتوانند ایستادگی وچاره اندیشی کنند،اصطلاح « تاب آوری» را به کار می برند. داشتن عملکرد مناسب دریک بافت خطرزا. به بیان دیگرتاب آوری،سازگاری مثبت درواکنش به شرایط ناگواراست (شهبازی راد،1391).

درواقع «تاب آوری» یکی ازمهمترین توانایی انسان است که باعث سازگاری موثر او باعوامل خطرآفرین واسترس زا می شود .تاب آوری جایگاه ویژه ای درحوزه روان شناسی تحول،روان شناسی خانواده وبهداشت روانی دارد.گارمزی ماستن (1991)، تاب آوری رابه عنوان نوعی فرایند،توانایی یاپیامدسازگاری موفقیت باداشتن موقعیت تهدیدکننده تعریف کرده اند.به عبارت دیگرتاب آوری عاملی است که به افراددر رویارویی وسازگاری باموقعیت های سخت وتنش زای زندگی کمک می کند (ایزدیان،امیری، جهرمی و حمیدی ،2010)، افسردگی راکاهش می دهد (وایت ،درایور وارن ،2010)، توانایی سازگاری بادرد (اسمیت ،تولی ،مونتاگیو ، رابینسون ، کاسپر وپائول ،2009)،وکیفیت زندگی راافزایش میدهد (رنجبر، کاکاوند، برجعلی وبرماس،1390).
کانر ودیویدسون (2003)،معتقدند،تاب آوری توانایی فرددربرقراری تعادل زیستی-زیستی درشرایط خطرناک است.تاب آوری هم چنین بازگشت به تعادل اولیه یارسیدن به تعادل سطح بالاتر(درشرایط تهدیدکننده)است واز این روسازگاری موفق درزندگی را فراهم می کند.درواقع تاب آوری شرکت فعال وسازنده فرد درمحیط خودمحسوب می شود.علاوه براین تاب آوری نوعی ترمیم خودباپیامدهای مثبت هیجانی،عاطفی وشناختی است.کامفر (1999)به این نکته اشاره می کندکه سازگاری مثبت بازندگی می تواند به عنوان پیامد تاب آوری درنظرگرفته شودوهم به عنوان پیشایند،موجب سطح بالاتری ازتاب آوری شود.وی این مسأله راناشی ازپیچیدگی تعریف تاب آوری ونگاه فرآیندی به آن می داند.افرادتاب آور انعطاف پذیری بیشتری درمقابل شرایط آسیب زادارندوخودرادربرابراین شرایط حفاظت می کنند. عوامل متعددی ازجمله:ویژگی های درونی/روانی-اجتماعی،حمایت اعضای خانواده ودوستان وحمایت سیستم های اجتماعی درایجادوارتقای میزان تاب آوری نقش دارند..یکی ازعوامل که بسیارمورد توجه قرارگرفته است،شیوه های فرزندپروری است.کودک درخانواده پندارهای اولیه رادرموردجهان فرامی گیرد،ازلحاظ جسمی وذهنی رشد مییابد، شیوه های سخن گفتن می آموزد، هنجارهای اساسی رایاد میگیرد و سرانجام نگرشها، اخلاق وروحیاتش شکل میگیرد (اقلیدس؛ هیبتی،1383).
روابط والدین وفرزند،نظام وشبکه ی درهم پیچیده است که دراثرکنش متقابل شکل می گیرد. جوحاکم برخانواده ورفتاروالدین درچگونگی احساس فردازخودوتوانایی هایش مؤثراست. مهارت های فرزند پروری شامل یادگیری مطالبی درباره چگونگی رشد ورفتارکودکان ودرک این که درهرسنی چه رفتاری رابایداز آن هاانتظارداشت،یادگیری راه های مثبت ومؤثربرای کنارآمدن بارفتارهای ناشایست،کسب مهارت دراطمینان خاطردادن ومحبت کردن به فرزندان وقاطع صحبت کردن می شود (شریعتمداری،1388).
هرخانواده ای شیوه های خاصی رادرتربیت فردی واجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد.این شیوه هاکه شیوه های فرزندپروری نامیده می شوندمتأثرازعوامل مختلف ازجمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وغیره می باشد.دانش آموزی که درکودکی موردبی توجهی والدین قرارگرفته یا خانواده اش اوراترک کرده اند، در مرکز خودپنداره اش به جای مفهوم موفقیت،مفهوم شکست جای گرفته است.این خودپنداره ی منفی موجب تثبیت شدن پیام هایی چون «من دوست داشتنی نیستم،من خواستنی نیستم، یامن بد هستم» میشود که نتیجه این تفکرات در سازگاری دانش آموز درشرایط بحران واسترس زا خلل ایجاد میکند (حسینی نسب،احمدیان وروان بخش،1391).
کودک عالیترین امکانات رشد را دارد و ظرفیت آن را دارد که به بهترین وجهی تربیت شودبه شرط آن که خانواده ومحیط مناسب دراخیارش قرارگیرد. فرزندپروری،به شیوه ی غالب برتربیت فرزندان ازسوی والدین اشاره دارد و بر چگونگی رشدو تکوین شخصیت کودک تأثیر بسزایی دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده چهارسبک فرزندپروری مطرح شده که عبارتند از: فرزندپروری مقتدرانه، فرزندپروری مستبدانه،فرزندپروری سهل گیرانه،فرزندپروری مسامحه کارانه(حسینی نسب و همکاران،1391).
1- فرزندپروری مقتدرانه
این روش موفق ترین روش فرزندپروری است که پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود.برای مطیع‌ سازی از استدلال و منطق بهره می‌جویند،با کودک گفت‌وگو می‌کنند و در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدرهستند(خاندل،1387).
2- فرزندپروری مستبدانه
این روش از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. والدین مستبد، سرد و طرد کننده هستند،برای کنترل کودکان خود از شیوه‌های ایجاد ترس استفاده می‌کنند.این والدین انتظار دارند فرمانهای آنها بدون چون و چرا اطاعت شود. والدین درشیوه‌ استبدادی کمترین مهرورزی و محبت را از خود نشان می‌دهند(سرکاری فر،1391).
3- فرزندپروری آسان گیرانه
در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند، کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند و به آنها اجازه می دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند.آنها از روش‌های احساس گناه و انحراف استفاده می‌کنند.معمولاً به جای یک والد جایگاه یک دوست را دارند(سرکاری فر،1391).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد شناختی رفتاری

4- فرزندپروری بی اعتنا
در این روش، پذیرش و روابط پایین، کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقلال دادن وجود دارد. این والدین اغلب از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند و وقت و انرژی کمی برای فرزندان صرف می کنند عموماً از زندگی فرزندان شان گسسته هستند(خاندل،1387).
نقش مذهب دررابطه بابهداشت وشفاازقرون بسیاردورشناخته است.درطول هزاران سال مذهب وپزشکی درمداوا وکاهش رنج های انسان شریک یکدیگربوده اند.عقاید وباورهای مذهبی ودلبستگی به خداوند به عنوان منبع ومبنای امنیت برای افرادهنگامی که دچاراسترس وآشفتگی روانی می شوندودیگراین که خداوند به عنوان منبع حمایت کننده ومطمئن برای کشف و جست جو درمحیط اطراف برای افراد نقش تعیین کنندهای دارد (صولتی،ربیعی وشریعتی،1390).
لو وسیم(2003)،براین باورندکه داشتن دلبستگی ایمن به افزایش ویژگی های روان شناختی وعواطف مثبت مانندامید وخوش بینی به ویژه درموقعیت های دشوارمنجرمی شودچون احساس می کندتکیه گاه ایمن وقدرتمندی دارد که از او حمایت می کند.بک معتقد است افرادی که دلبستگی بیشتری به خدا

Comments (0):

Write a comment: