تنها دارایی‌ام
خدایی است که دغدغه از دست دادنش را ندارم ….
همین برای یک عمر آرامشم کافی ست …

تقدیم به
همسر و فرزندان عزیزم….
علی‌رضا و الینا

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مسأله 4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1-4-هدف پژوهش 8
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مبانی نظری شادکامی 13
2-1-1-ابعاد شادی 17
2-1-2-بعد عاطفی شادی 17
2-1-3-بعد شناختی شادی 18
2-1-4-عوامل موثر بر شادکامی 18
2-1-5-شادکامی و مثبت اندیشی 23
2-2-مبانی نظری احساس پیوستگی 25
2-2-1-بخشهای اصلی و مرکزی احساس پیوستگی 30
2-3-مبانی نظری نارسایی هیجانی 34
2-4-پیشینه پژوهشی 44
الف) رابطه احساس پیوستگی و شادکامی و متغیرهای مربوطه 44
ب)رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه 47
ج)پژوهش های در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی 48
2-5-جمعبندی 49
2-6-فرضیه‌های پژوهش 51
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1-طرح پژوهش 53
3-2-جامعه آماری 53
3-3-وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش 53
3-4-ابزار پژوهش 54
3-5-شیوه اجرای پژوهش 58
3-6-روش تجزیه و تحلیل آماری 58
3-7-ملاحظات اخلاقی 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-یافتههای توصیفی 61
4-2-یافتههای استنباطی 61
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-خلاصه پژوهش 68
5-2-تحلیل یافته های پژوهش 69
5-3-محدودیتهای پژوهش 74
5-4-پیشنهادهای کاربردی 74
5-5-پیشنهادهای پژوهشی 59
منابع و مآخذ
منابع فارسی 77
منابع انگلیسی 80
پیوست‌ها
پیوست الف) پرسشنامه احساس پیوستگی 91
پیوست ب) پرسشنامه نارسایی هیجانی 97
پیوست ج) پرسشنامه شادکامی آکسفورد 99
چکیده انگلیسی 101

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول (3-1) توزیع حجم نمونه بر حسب جنسیت …………53
جدول (4-1) شاخصهای آماری احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی…………………….. …………61
جدول (4-2) آزمون کولموگرف اسمیرنف …………62
جدول (4-3) ماتریس همبستگی بین ابعاد احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی …………63
جدول (4-4) نتایج رگرسیون ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی …………64
جدول (4-5) نتایج رگرسیون ابعاد نارسایی هیجانی با شادکامی …………65
جدول (4-6) نتایج رگرسیون پیش بینی شادکامی از روی احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی…………66
رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

به وسیله: علی حسین بداغی بهلولی

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع علمی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به تعداد 1080 نفر در سال تحصیلی 1393- 1392بود که تعداد 283 نفر با بهره گرفتن از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد؛ احساس پیوستگی آنتونوسکی و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار و از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین بعدهای ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که احساس پیوستگی، شادکامی را به صورت مثبت و نارسایی هیجانی شادکامی را به صورت منفی پیش بینی میکند و از بین ابعاد احساس پیوستگی، بعدهای قابل درک بودن و کنترلپذیری به صورت مثبت قویترین پیشبینی کننده شادکامی و از بین ابعاد نارسایی هیجانی ناتوانی در شناسایی هیجانات به صورت منفی قوی ترین پیشبینی کننده شادکامی میباشد. همچنین نتایج پؤوهش نشان داد که احساس پیوستگی پیش بینی کننده قویتری نسبت به نارسایی هیجانی برای شادکامی است و بطور کلی احساس پیوستگی بالا باعث شادی افراد میشود.
کلیدواژه: احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی، شادکامی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
شادکامی ، خوشحالی، خرسندی و خشنودی کلماتی هستند که از نقطه نظر ادبی، تقریباً دارای بار معنایی مشترکی می باشند، اما از دیدگاه روان شناختی هر کدام پیام متفاوتی را ارائه می دهند.
شادکامی از مهمترین نیازهای روانی بشر است که تاثیر عمده ای بر شکل گیری شخصیت و سلامت روان دارد. بالندگی، سرزندگی و نشاط روانی انسان به دلیل تأثیرقابل ملاحظه ای که بر تمامی جنبه های شخصیتی انسان وچگونگی بروز و ظهور رفتارهای مختلف او دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. از هنگامی که مارتین سلیگمن (2002) رویکرد “روان شناسی مثبت نگر ” را به جامعه روان شناسی معرفی نمود، حدود دوازده سال می گذرد و در این مدت کوتاه شاهد به وجود آمدن یک مکتب جدید با نظریه ها، پدیده ها و مفاهیم مختلف بوده ایم. اگرچه این مفاهیم و اصطلاحات امروزی از ابتدای پیدایش دانش بشری، توسط فیلسوفان و دانشمندان یونانی، هندی و ایرانی مورد بحث و چالش بسیار قرار گرفته اند، اما سلیگمن و همکارانش با بهره گرفتن از روش علمی و طبقه بندی مفاهیم توانستند مجموعه کاملی از این کلمات را در یک مکتب جدید فکری با عنوان رویکرد مثبت نگر معرفی نمایند.
در سال 2002 میلادی، مارتین سلیگمن (2002) با بیان نظریه شادکامی که به مفهوم «اودایمونیا » ارسطو شباهت بسیاری دارد، گام بزرگی را در جهت تعریف شادکامی برداشت. . ارسطو شادکامی را در خوب بودن، نیکی کردن و زندگی در سایه آن می دانست و سلیگمن به پیروی از این جمله، شادکامی حقیقی را رسیدن به فراخنای شناسایی و رشد توانایی (کنجکاوی، نیروی حیاتی و قدردانی) در بازی، کار و عشق بیان کرده است (سلیگمن، 2002).
در طی سال های اخیر، بررسی تجربه شادکامی نیزتوسط روان شناسان و جامعه شناسان افزایش یافته است و روان شناسان علاقمند به حیطه روان شناسی مثبت نگر،توجه خود را بر منافع بالقوه احساس های مثبت، نظیراحساس شادکامی معطوف کرده اند؛ چرا که می توان به آن، به عنوان یکی از مؤلفه های سلامت روان نگاه کرد.
درهر جامعه ای ،قسمتی از برنامه ریزی برای داشتن آینده ای مطلوب و کارآ در آموزش و پرورش آن جامعه صورت می پذیرد .جایی که جوانه های امید و نشاط هر جامعه ای در آن رشد می نماید و بدون تردید اگر دانش آموزان که سرشار از نیرو و ظرفیت های بکر هستند از سلامت روان و نشاط و طراوت فکری و جسمی برخوردار باشند ،نقش تعیین کننده ای درتعیین سرنوشت آینده ی جامعه خود دارند.
برنامهریزان و دست اندرکاران و مسئولین جامعه با حمایت هایی که از نسل در حال رشد خواهند داشت می توانند موجب افزایش سلامت روان افراد شده و استعداد های درونی آنان را شکوفا کنند.لذا پژوهش حاضر به دنبال آن است تا رابطه احساس پیوستگی ونارسایی هیجانی با شادکامی را مورد بررسی قرار دهد.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره بازی های رایانه ای

1-2 بیان مسئله

یکی از نعمات الهی که خداوند به انسان عنایت فرموده ، نعمت سلامتی است که یکی از ابعاد آن بعد روانی است. از نیازهای روانی انسان ،که اهمیت زیادی دارد ،شادی و نشاط در زندگی است .شادی به زندگی معنا می بخشد و موجب نشاط روحی و سلامتی و افزایش توانایی می شود. انسان شاد می تواند قله های موفقیت را طی نماید و در اجتماع نقش سازنده ای داشته باشد.
شادی و نشاط ،از جمله حالتهای فراگیر شخصیت انسان است که برنگرش ها، باورها، احساسات و رفتار او تاثیر شگرفی می گذارد و می تواند همه جنبه های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند (گلدبرک ،2000،به نقل از اکسیان،1383).
شادکامی به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. شادکامی، حالت خوشحالی و سرور (هیجانات مثبت)، راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی واضطراب (هیجانات منفی) است (آرگایل ،2001). رجاس (2007) شادکامی را به عنوان مجموعه ای از عواطف و نوعی ارزیابی شناختی از زندگی تعریف می کند. وی آن را درجه ای از کیفیت زندگی افراد میداند که به طورکلی مثبت ارزیابی می شود. افراد شاد، خود را به عنوان دارندگان ویژگی های مثبت می بینند که به وقایع زندگیشان کنترل دارند.
شادکامی پیامدهای مثبتی بر سبک زندگی و موفقیت تحصیلی افراد دارد و میل به انجام رفتارهایی که با موفقیت تحصیلی مرتبط هستند را افزایش می دهد. این توضیح ریشه در مطالعات بسیاری دارد که بیان کرده اند شادکامی به فعالیتهای جذاب و تولید کننده منجر می شود . شادکامی به عنوان یک عاطفه مثبت می تواند روابط بین فردی را تسهیل کرده و پیامدهای مثبت گسترده ای بر شناخت، سطح فعالیت اجتماعی و سلامتی داشته باشد (علی پور و همکاران ،1389).
با توجه به اهمیت تاثیر شادکامی برحیطه های مختلف زندگی، بحث پیرامون روش های ایجاد و افزایش شادکامی ضروری می نماید. تحقیقات زیادی در زمینه ی تشخیص صفات افراد شادکام صورت گرفته که برخی صفات از قبیل روابط اجتماعی ، خود کنترلی، عزت نفس و … برای افراد شاد تشخیص داده اند . آلبر کستن (2003) معتقد است که تجربه استرس، احساس شادکامی را کاهش می دهد یعنی هرچه فرد استرس بیشتری را تجربه نماید.از میزان شادکامی او کاسته می شود و سلامت روان را تهدید می کند. در سالهای اخیر ،اعتقاد براین است که درنظر داشتن شادی و طراحی برنامه هایی برای شاد بودن، باعث افزایش شادمانی می شود و غالبا شادکامی توام با کارکرد مطلوب و سلامتی روانی همراه بوده و با احساس پیوستگی در ارتباط می باشد.
احساس پیوستگی سازه ای است که توسط آنتونوسکی (1993) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز دربرابر فشارزاهای زندگی بیان شده است . آنتونوسکی (1993) احساس پیوستگی را به عنوان سازه ای تعریف کرده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون وی نشان می دهد. احساس پیوستگی باعث می شود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی سازمان یافته تر ،قابل پیش بینی تر و توضیح پذیر تر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادراک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیر و پرمعنی است. آنتونوسکی (1993) معتقد است احساس پیوستگی در طول دوران کودکی و نوجوانی رشد می کند و این رشد تا 30 سالگی ادامه دارد (اشنایدر،بوچی،اسنسکی و کلاقفر ،2000).
مونزو نورکوال (2006) به این نتیجه رسیدند که احساس پیوستگی بر بهبود کیفیت زندگی و تندرستی بیماران مزمن تاثیر زیادی دارد .دراگست ، اید ، نیگارد ،بوندوک ، نورت ود و ناتویگ (2009) در پژوهشی نشان دادند که احساس پیوستگی با کارکردهای اجتماعی و تندرستی جسمانی و شادکامی رابطه مثبت دارد.
متغیر مرتبط دیگر با شادکامی نارسایی هیجانی است پالمر، دونالدسون و استوک (2002)، نارسایی هیجانی سازه شخصیتی است که با فقدان خیالپردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبولیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص می شود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می شودکه در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد (سیفنئوس ،1973 ). ویژگی اصلی نارسایی هیجانی عبارتنداز: ناتوانی در بازشناسی و توصیف کلامی هیجانی های شخص ،فقر شدید تفکر نمادین که آشکار سازی بازخوردها ، احساسات، تمایلات وسایق ها را محدود می کند،ناتوانی در بکارگیری احساسات به عنوان علایم مشکلات هیجانی، تفکر انتزاعی در مورد واقعیت هایی که اهمیت بیرونی، کاهش یادآوری رویاها، دشواری در تمایز بین حالت های هیجانی و حس های بدنی فقدان جلوه های عاطفی چهره، ظرفیت محدود برای همدلی و خودآگاهی (تول میدا گلیاورویمر ،200). به عبارت دیگرنارسایی هیجانی به ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان ها گفته می شود. نارسایی هیجانی سازه ای است چند و جهی متشکل از دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات برای دیگران و جهت گیری فکری بیرونی (تیلو،بگی، 2000).
مطالعات نشان داده اند که نارسایی هیجانی با بسیاری از اختلالات مثل اختلال اضطراب فراگیر (شات، کاستونگای و بورکووس ، 2001) ، اضطراب اجتماعی و هراس، (فوکونیشی، کی کو چی، ووگان و تاکویو ،1997)، اختلالات خوردن (زوتو ویل –بندر، وان گوزن، کوهن کتینس، وان آلبورگ و وان تگند، 2002)، سوء مصرف مواد (سرو وهولم استرون ،1997) ارتباط دارد. با نگاهی به مطالعات و آنچه که بیان شد، به وضوح پیداست که اهمیت شادکامی در رشد و تکامل یک جامعه اهمیت زیادی دارد.
از آن جایی که شادی و نشاط از عناصر تحول در جامعه و تکامل درونی انسانهاست و جامعه ای که به شادی و نشاط افراد بها می دهد، می تواند رشد کند ونیز با توجه به این که در کشور ما بخش قابل توجهی از افراد نوجوان و جوان چند سال از عمر خود را به امید به دست آوردن آینده ای بهتر در تحصیل علم سپری می کنندو باتوجه به مطالب مطرح شده درفوق پژوهش حاضر به دنبال تبیین رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی در دانش آموزان دبیرستانی می باشد، بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی رابطه معنادار وجود دارد؟

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه روانشناسی اعتیاد به اینترنت

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اهمیت و نقش شادکامی در ابعاد همه جانبه زندگی افراد، در سالهای اخیر، پژوهشگران مختلف به بررسی عوامل موثر بر شادکامی علاقه مند شده اند در این زمینه پرسش های مهمی مطرح شده است؛ ازجمله اینکه آیا شادی در خانواده نهفته است یا در اجتماع؟ آیا شادی ریشه در محیط دارد یا وراثت؟ آیا بین جنسیت و شادی رابطه ای وجود دارد؟ و… (آرگایل ، 2001 ترجمه گوهری و همکاران ،1382). چنین پرسش هایی نشان از اهمیت شادکامی دارد. این مهم در مورد دانش آموزان که قشر آینده ساز جامعه اند ، اهمیتی دو چندان می یابد.
به عبارت دیگراهمیت شادکامی به عنوان یک شاخص مثبت و توجه به جمعیت عظیم دانشآموزان انتظار می رود نوجوانان نسبت به سایر گروه های سنی از شادکامی بیشتری برخودار باشند تا زمینهی رشد همه جانبهی آنان فراهم شود، چرا که شادکامی میتواند زمینه موفقیت تحصیلی دانشآموزان را فراهم کند، بنابراین ضروری است که در مدارس به شادکامی و عوامل مؤثر بر آن توجه ویژه مبذول شود تا شاهد عملکرد تحصیلی مناسب در دانشآموزان باشیم ولی امروزه در مدارس، بحث روانشناسی مثبت نگر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است در پژوهشهایی اهمیت این موضوع آشکار گردد تا در مدارس با آگاهی از تأثیر و نقشی که روانشناسی مثبت نگر میتواند در وضعیت تحصیلی دانشآموزان داشته باشد، زمینه پیشرفت دانشآموزان بیشتر فراهم گردد. در راستای توجه به این مهم و با توجه به اینکه هنوز در ایران پژوهشهایی در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی صورت نگرفته است ضرورت پژوهش حاضر رخ می نماید.

1-4 هدف کلی پژوهش
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی شادکامی براساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی می باشد.

1-4-1 اهداف جزیی
تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی
تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی
پیشبینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی
پیشبینی شادکامی بر اساس نارسایی هیجانی
پیشبینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی

1-5 سوالهای پژوهش
آیا بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا ابعاد احساس پیوستگی قادر به پیش بینی شادکامی

Comments (0):

Write a comment: