۲۳
روش تحقیق ۲۳
روش گردآوری تحقیق ۲۴
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۲۵
فصل‌دوّم: آشنایی با عراق فعلی ۲۶
بخش اوّل: مشخّصات عمومی عراق ۲۷
۱.جغرافیای تاریخی.. ۲۷
وجه تسمیه ۲۷
۲. جغرافیای انسانی.. ۲۸
مرزهای سیاسی ۲۹
تقسیمات کشوری ۲۹
پراکندگی جمعیت ۳۰
قومیّت و پراکندگی قومی ۳۲
دین و تنوع مذهبی ۳۴
مسلمانان ۳۴
مسیحیان ۳۴
یهودیان ۳۴
مندائیان ۳۵
یزیدیان ۳۵
زبان ۳۶
آموزش و تحصیلات عمومی ۳۶
۳. جغرافیای اقتصادی….. ۳۶
کشاورزی ۳۷
معادن ۳۸
صنایع ۳۹
بخش دوم: شیعیان عراق ۴۰
واژه‌شناسی شیعه ۴۰
شیعه در لغت ۴۰
شیعه در اصطلاح ۴۲
چگونگی ورود اسلام به عراق ۴۳
عراق در آستانه ظهور اسلام ۴۳
ورود اسلام به عراق ۴۳
شکلگیری جامعه شیعی عراق ۴۵
زمان و عوامل مؤثر در گسترش تشیع در عراق ۴۵
منشاء تشیع در عراق ۴۶
اوضاع شیعیان عراق در عصر معاصر ۴۷
شیعیان عراق پس از سقوط صدام ۴۹
جمعیت شیعی عراق ۵۰
ویژگی‌های جمعیتی شیعیان عراق ۵۰
شیعیان مرکز عراق ۵۲
شیعیان جنوب عراق ۵۳
شیعیان غرب عراق ۵۵
شیعیان شمال عراق ۵۶
مؤلفه‌های مذهبی مؤثر بر هویت‌یابی شیعیان عراق ۵۷
امامت ۵۷
شهادت امام حسین (ع) ۵۸
مهدویت ۵۹
مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر جامع? شیعی عراق ۶۰
جایگاه مرجعیت به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی ۶۰
آحاد شیعیان عراق ۶۱
وجود عتبات عالیات و اماکن مقدّس در عراق ۶۲
اوقاف شیعی در عراق ۶۴
برگزاری مناسک و آیین‌های شیعی در عراق ۶۶
آیینهای عزاداری شیعیان عراق ۶۷
مراسم روز اربعین حسینی ۶۷
انتظار و آیینهای آن ۶۹
عناصر فرهنگی در جامع? شیعی عراق ۷۰
مساجد بزرگ و تاریخی ۷۲
کتابخانه‌ها ۷۳
مجلّات ۷۵
چاپ و نشر ۷۷
ناشران تخصصی شیعی: ۷۸
مراکز فرهنگی ۷۹
شبکه‌های ماهوارهای و تلویزیونی ۸۰
رادیو ۸۱
خبرگزاریها ۸۱
سایت‌های اینترنتی ۸۱
آموزش و تحصیلات شیعیان عراق ۸۱
دانشگاه و آموزش عالی ۸۱
حوزه های علمیه: ۸۳
حوزه نجف ۸۳
حوزه سامراء ۸۴
حوزه کربلا ۸۵
بخش سوّم: جریان‌های اسلام‌گرای عراق ۸۶
جایگاه جریان‌های اسلام‌گرای غیر شیعی عراق پس از صدام ۸۸
الف). جماعت اخوان المسلمین ۸۸
ب). حزب تحریر اسلامی ۸۹
فصل سوّم: جریان‌های عمد? شیعی در عراق معاصر ۹۲
بخش اوّل: جریان‌های اسلام‌گرای شیعی عراق پس از صدام ۹۴
۱.حزب الدعوه اسلامی.. ۹۵
زمان و مکان تشکیل حزب الدعوه ۹۵
مؤسّسین حزب الدعوه ۹۶
ساختار تشکیلاتی حزب الدعوه ۹۷
ادوار تاریخی سپری شده در حزب الدعوه ۹۸
از تأسیس تا روی کار آمدن صدام حسین ۹۸
از روی کار آمدن رژیم بعث تا سقوط آن ۹۹
از سقوط رژیم صدام حسین تا امروز ۱۰۴
انشعابات حزب الدعوه اسلامی ۱۰۶
۲.مجلس اعلای اسلامی عراق.. ۱۰۷
زمان و مکان تشکیل “مجلس اعلای اسلامی عراق” ۱۰۷
مؤسّسین مجلس اعلای اسلامی عراق ۱۰۷
ساختار تشکیلاتی مجلس اعلای اسلامی عراق ۱۰۸
ادوار تاریخی سپری شده مجلس اعلای اسلامی عراق ۱۰۸
انشعابات مجلس اعلا ۱۱۰
۳.جریان صدر…… ۱۱۰
زمان و مکان تأسیس جریان‌ صدر ۱۱۰
مؤسسین جریان صدر ۱۱۱
ساختار تشکیلاتی جریان صدر ۱۱۱
ادوار تاریخی سپرسی شده در جریان صدر ۱۱۲
مجموعه‌های برآمده از جریان صدر ۱۱۳
۴.حزب فضیلت اسلامی.. ۱۱۴
زمان و مکان تأسیس حزب فضیلت ۱۱۴
مؤسسین حزب فضیلت اسلامی ۱۱۵
ساختار تشکیلاتی حزب فضیلت اسلامی ۱۱۶
ادوارتاریخی سپری شده در حزب فضیلت ۱۱۶
بخش دوم: جریان‌های غیر مذهبی شیعی ۱۱۸
جنبش وفاق ملی عراق (العراقیه) ۱۱۹
زمان و مکان تأسیس جریان وفاق ملی ۱۱۹
مؤسسین جریان وفاق ملی ۱۱۹
ادوار تاریخی سپری شده در جریان وفاق ملی ۱۲۰
اهداف و استراتژی‌ها ۱۲۲
کنگره ملی عراق ۱۲۳
زمان و مکان تأسیس کنگر? ملی عراق ۱۲۳
مؤسسین کنگر? ملّی عراق ۱۲۳
ادوار تاریخی سپری شده در جریان وفاق ملّی ۱۲۴
اهداف و استرات‍ژیها ۱۲۸
فصل چهارم: مؤلفه‌های اساسی و دیدگاه‌ جریان‌های عمد? شیعی عراق ۱۳۰
بخش اوّل: مؤلفه‌های نظری ۱۳۱
نقش مرجعیت دینی در جامعه از نگاه جریان‌های شیعی ۱۳۱
تعریف مشارکت و مقاومت از سوی جریان‌های شیعی عراق ۱۳۳
شکل و الگوی حکومت مطلوب از نظر جریان‌های شیعی عراق ۱۳۵
رابط? دین وسیاست از نگاه جریان‌های شیعی عراق ۱۳۸
بخش دوّم: دیدگاه‌های عملی ۱۴۳
موضع سیاست خارجی جریان‌های شیعی در عراق ۱۴۳
میزان تأثیر جریان‌های شیعی بر ساختاهای قدرت عراق ۱۴۷
دیدگاه جریانها در باره هلال شیعی ۱۵۱
دیدگاه جریان‌ها در مورد توسع? فرهنگی ۱۵۲
دیدگاه جریان‌ها در توسع? سیاسی ۱۵۳
دیدگاه جریان‌ها در توسعه اقتصادی ۱۵۵
فصل پنجم: تحولات عراق نوین و رویکرد جریانهای شیعی عراق ۱۵۷
تحولات عمومی ۱۵۸
۱.امنیت در عراق… ۱۵۸
۲.انتخابات عراق و روندهای آن.. ۱۵۹
جریانهای شیعی و ائتلافهای انتخاباتی ۱۶۲
ائتلاف ملی عراق ۱۶۲
سوابق تاریخی – تشکیلاتی ۱۶۲
وضعیت آرا در انتخابات ۱۶۳
خواسته ها و مواضع ۱۶۳
کیفیت تعامل با سایر گروهها ۱۶۳
ائتلاف دولت قانون ۱۶۴
ترکیب احزاب و شخصیت-های حاضر در ائتلاف دولت قانون ۱۶۴
سوابق تاریخی – تشکیلاتی ۱۶۶
وضعیت آرا در انتخابات ۱۶۶
خواسته ها و مواضع ۱۶۶
کیفیت تعامل با سایر گروهها ۱۶۷
ائتلاف العراقیه (حرکت ملی عراق) ۱۶۸
سوابق تاریخی – تشکیلاتی ۱۶۹
وضعیت آرا در انتخابات ۱۶۹
خواسته ها و مواضع ۱۷۰
نوع تعامل با سایر گروهها ۱۷۰
رویکرد جریانهای شیعی نسبت به انتخابات ۱۷۱
۳.روند حضور و خروج اشغالگران از شهرهای عراق….. ۱۷۴
۴.احیای فعالیت حزب بعث.. ۱۷۵
۵.رویکرد جریان‌های داخلی و خارجی نسبت به مواضع شیعیان در عراق…. ۱۷۹
تحولات راهبردی ۱۸۱
تعاملات عراق نوین با جمهوری اسلامی ایران ۱۸۱
تاریخچ? مناسبات کشور عراق با ایران ۱۸۲
دوران سلطنت در هر دو کشور ۱۸۲
سقوط نظام پادشاه عراق ۱۸۳
انقلاب اسلامی ایران ۱۸۳
پس از سقوط صدام ۱۸۷
تعاملات سیاسی عراق نوین با جمهوری اسلامی ایران ۱۹۱
تعاملات نظامی عراق نوین با جمهوری اسلامی ایران ۱۹۳
تعاملات رسانه‌ای عراق نوین با جهموری اسلامی ایران ۱۹۵
تعاملات علمی و حوزوی عراق نوین با جمهوری اسلامی ایران ۱۹۷
تعاملات اقتصادی ایران و عراق ۱۹۹
گردشگری مذهبی بین دو کشور ۲۰۱
مناقشات عراق با جمهوری اسلامی ایران ۲۰۳
اروند رود و تصمیمات مقامات دو کشور در مورد آن ۲۰۳
موقعیت اروند رود ۲۰۳
اروند رود تا قبل از سقوط رژیم بعث ۲۰۳
اروند رود، پس از سرنگونی رژیم بعث ۲۰۶
جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران و نوع برخورد دولتمردان دو کشور در حال حاضر ۲۰۷
تصمیمات دولت مردان در مورد پرداخت غرامت جنگی عراق به جمهوری اسلامی ایران ۲۰۹
حضور منافقین در خاک عراق ۲۱۱
کردهای جدایی طلب و تعاملات جریان‌های شیعی با آنها ۲۱۳
تحرّکات ضد ایرانی بعثیان ۲۱۴
مسأله زیارت عتبات عالیات و تأمین امنیت زوار ایرانی ۲۱۸
ایالات متحده آمریکا و عراق نوین ۲۲۰
بهان? آمریکائیها برای حضور در خاک عراق ۲۲۰
انتظارات آمریکا از حضور در عراق ۲۲۱
واقعیت‌های عراق پس از حمل? آمریکا در ۲۰۰۳ میلادی ۲۲۱
شیعیان و رویکرد آن‌ها نسبت به حضور آمریکا در عراق ۲۲۳
آمریکا و رویکرد آنها نسبت به قدرت یابی شیعیان عراق ۲۲۸
فصل ششم: نتیجه‌گیری ۲۳۱
نتیجه گیری ۲۳۲
ضمیمه‌ها ۲۳۴
جداول ۲۳۴
نقشه‌ها ۲۳۸
نمودارها ۲۴۵
فهرست منابع ۲۴۷
کتب فارسی: ۲۴۷
مقالات فارسی: ۲۵۲
منابع عربی: ۲۵۴
منابع لاتین ۲۵۶
خبرگزاری ها و روزنامه‌ها ۲۵۸
سایت‌های اینترنتی ۲۶۰
ABSTRACT: ۲۶۳
فصل اوّل: کلّیات
بیان مسأله:
امروزه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شیعیان در کانون توجّهات بین‌المللی قرار گرفته‌اند؛ به ‌وضوح نمونه‌ی آن را می‌توان در مطالعات اسلامی و تحلیل‌های آکادمیک دید، آنجا که در کنار دیدگاه‌های جریان اکثریتی اسلام، نقطه نظر شیعیان نیز می‌آید. نقش شیعیان چه در کشورهایی که اکثریت جمعیّت را تشکیل می‏دهند و چه در میان کشورهایی که اقلّیت قابل ملاحظه‏ای را به وجود می‏آورند، نقشی تعیین‌کننده بوده‌است. البته روز به روز بر پر رنگ‌ شدن این تأثیرات در سطح دنیا افزوده می شود۱.
در چند دهه گذشته، اسلام‌گرایان در شکل احزاب و جریان‌های گوناگون که بیش از سیصد گروه در خاورمیانه و شمال آفریقا تخمین زده می‌شوند۲، به واسطه‌ی مجموعه‌ای از تحوّلات و همچنین تلاش‌های خود، در کانون صحنه‌ی فعالیت‌های سیاسی در کشورهای این منطقه قرار گرفته‌اند. حضور آنها نیز خیلی تازگی نداشته و پیشینه‌ی اکثر آنان به دهه‌های قبل باز می‌گردد. این نیروها حتّی در اوج ملّی‌گرایی در خاورمیانه نیز به حیات خود ادامه دادند و به عنوان رقیب ملّی‌گرایان برای رویارویی با پیشروی کمونیسم در منطقه مطرح بودند.۳ “در دهه‌های اخیر تحقّق انقلاب اسلامی ایران نه تنها در عراق شیعی بلکه نقش تعین‌کننده‌ای را در بازیابی هویت شیعی در یک مقیاس جهانی و در میان کلّ مسلمانان جهان ایفا کرده است.”۴ از آنجاییکه جریان‌های عمد? شیعی پس از سقوط صدّام در پی دستیابی به سهم بیشتر و تأثیرگذارتری از قدرت سیاسی و ایجاد امنیّت و ثبات در عراق جدید با اتّکای به عنصر جمعیت اکثری‌شان به عنوان گروه مسلّط در حاکمیت هستند بنابراین، پژوهش حاضر جهت شناختی دقیق از این جریان‌ها به بررسی ابعاد گوناگون آن‌ها اعم از زمینه‌های اجتماعی پیدایش آن‌ها، پیشینه، رویکردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و نیز نقش آنها در سپهر سیاست و قدرت امروز عراق با رویکردی جامعه شناسانه می‌پردازد.
اهمیّت و ضرورت تحقیق:
فراهم آمدن شرایط مناسب جهت مطالعه جامعه‌شناختی جمعیّت‌های شیعی پراکنده در جهان در قالب معرفت میان‌رشته‌ای شیعه‌شناسی در فضای دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و در سطوح آموزش عالی کشور، زیر نظر اساتید خبره‌ای که اقدام به راهنمایی دانشجویان علاقه‌مند مطالعات شیعه شناسانه می‌کنند، اهمیّت پرداختن به جمعیت‌های شیعی همچون شیعیان عراق و جایگاه امروز آنها را در صحن? نوین عراق برجسته می‌نماید. زیرا قرار گرفتن عراق در زمر? کشورهایی که جمعیت شیعی در آن، اکثریت محسوب شده از یک سو، و طغیان موجی از جریان‌ها و ائتلافهای سیاسی- اجتماعی موافق و مخالف قدرت‌گیری شیعیان برای کسب جایگاه مناسب خود در عراق، و علاقه‌ی بیشتر و قوی‌تر جریان‌های عمد? شیعی در عراق، برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی و سیاست پارلمانی از سوی دیگر ما را جهت انتخاب این کشور و شیعیان آن رهنمون شده است. تاریخ معاصر عراق مخصوصاً در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد که “موج اسلام‌خواهی در عراق چهره‌ای شیعیانه”۵ داشته‌است. سرنگونی صدام وتغییر ارزشها و ترجیحات سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی بعث، فضای جدیدی فراهم ساخته است که روندها و رویدادهای سیاسی جدیدی مبتنی بر ارزشها و قواعد مردممدار

Comments (0):

Write a comment: