راهنمای پایان نامه با موضوع رابطه میان محافظه کاری حسابداری وریسک بحران مالی

این تحقیق رابطه میان محافظه کاری حسابداری وریسک بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید وهدف از ویرایش این فصل ایجاد یک دید کلی راجع به موضوع وروند تحقیق است.

ما در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته ایم و در انتهای فصل کلمات کلیدی بیان شده در تحقیق را به طور مختصر توضیح داده ایم.

سعی بر این است که با مطالعه این فصل درک بقیه فصول و در نتیجه کل تحقیق برای مطالعه کننده بهتر و راحت تر صورت بگیرد.

۱-۲ بیان مسأله

محافظه کاری حسابداری به عنوان یک مکانیزم موثردرتنظیم قراردادمیان گروه های مختلف ازطریق به تأخیرانداختن شناخت اخبارخوب مانندسود،رفتارجانبدارانه مدیردرشناسایی سود راخنثی می نماید. ازاینرو،هدف این پژوهش دردرجه اول بسط مبانی نظری مرتبط با موضوع محافظه کاری حسابداری وبحران مالی است ودردرجه دوم آن است که به گونه ای تجربی به تحلیل گران مالی،سرمایه گذاران،مدیران وسایراستفاده کنندگان اطلاعات حسابداری،نشان دهدکه آیامحافظه کاری حسابداری میتوانددرتنظیم قراردادباگروه های مختلف،برای کاهش رفتارهای جانبدارانه مدیربه عنوان یک مکانیزم موثرعمل نماید یاخیر.

پایان نامه - مقاله

در سال های اخیر هیأت پذیرش اوراق بهادار ایران، تعداد زیادی از شرکت ها را به علت ورشکستگی از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس حذف نموده است.[۱] (بنی محمد و باغبانی، ۱۳۸۸) مسلماً افزایش وقوع زیان در شرکت ها و به دنبال آن ورشکستگی و کاهش تعداد شرکت های عضو بورس، از فعالیت و کارایی بازار کاسته و تأثیرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه خواهد داشت.

از جمله عوامل بسیار مهم در بررسی ورشکستگی شرکت های مذکور میزان شاخص محافظه کاری حسابداری در این شرکت هاست که باید مورد توجه قرار گیرد.

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

پژوهشهای قبلی نشان داده اندکه درمواقع بحران مالی،مدیران واحدهای تجاری مایل هستندتاباانتشاراخبارخوب مانندشناسایی سودهایی که هنوزتحقق نیافته اند،سودشرکت رامثبت نشان دهند (بیدلوهمکاران ،۲۰۱۰وویچیتساراونگوانگ ۲۰۱۰ واتز ( ۲۰۰۳ ) معتقداست که اگرقراردادهای شرکت باگروههای مختلف مانند سرمایه گذاران واعتباردهندگان براساس ارقام حسابداری تنظیم شود،آنگاه به علت وجودتضادمنافع میان مدیران وآن گروه ها،مدیران شرکتهاسعی خواهندکردتابا انجام رفتارهای جانبدارانه،آن ارقام رابه نفع خوددستکاری نماید. مثلاًسودویادارایی هاراافزایش وبدهیهاراکاهش می دهند. دراین میان،محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی موثرازطریق به تأخیرانداختن شناخت سودودارایی وشناخت به موقع زیان وبدهی،رفتارجانبدارانه مدیرراخنثی میکند. ازاین رومیتوان استدلال نمودمیان محافظه کاری حسابداری وبحران مالی رابطه وجوددارد.

اهمیت موضوع مذکور محقق را بر آن داشت که با تحقیقی در شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، یکی از عواملی را که در میزان ریسک بحران مالی این شرکت ها نهفته است را مورد بررسی قرار دهد. از جمله عوامل بسیار مهمی که در بررسی ریسک بحران مالی شرکت های مذکور بایستی مورد توجه قرار گیرد، میزان محافظه کاری حسابداری در این شرکت هاست. میزان اهمیت اثر محافظه کاری بر ریسک بحران مالی، آنقدر زیاد است که عنوان این تحقیق قرار گرفته است.

بدین منظور در اینجا به بررسی مفهوم و اهمیت محافظه کاری، می پردازیم.

هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیأت استانداردهای حسابدری انگلستان، محافظه کاری را در سلسله مراتب خصوصیات ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری جای داده اند، از آن با واژه ای دیگر به نام احتیاط یاد می کنند و آن را یکی از مؤلفه های ویژگی قابلیت اتکا می دانند. در ایران نیز کمیته تدوین استانداردهای حسابداری به پیروی از استانداردهای بین المللی و انگلستان، احتیاط را به رسمیت می شناسد و آن را در ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مطرح ساخته است. همچنین با انتشار صورت های مالی نمونه که آن را به عنوان راهنمایی برای تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه، معرفی می نماید بر تهیه صورت های مالی بر مبنایی محافظه کارانه تأکید دارد. اما همانگونه که قبلاً اشاره شد، در چارچوب مفهومی هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا نه تنها هیچ جایگاهی برای محافظه کاری در نظر گرفته نشده است، بلکه این هیأت در تدوین استانداردهای جدید حسابداری از محافظه کاری فاصله گرفته است.

برای رفع تضادهای موجود در استانداردهای آمریکا و بین المللی از جمله تضاد در محافظه کاری، در اکتبر ۲۰۰۴ هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری برای تدوین چارچوب مفهومی مشترک به توافق رسیدند.

 پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای بورس

 

در چارچوب مفهومی مشترک، محافظه کاری و احتیاط از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری حذف و به جای آن بر لزوم دقت در مواجه با عدم اطمینان تأکید شده است.

از نیمه دهه ۱۹۹۰ تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه محافظه کاری حسابداری در آمریکا و اروپا انجام شده است. این موضوع هنوز هم مورد بحث و مناقشه میان پژوهشگران حسابداری و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری است، که تاکنون رفع نگردیده است. برخی از پژوهشگران معتقدند مدیران برای افزایش منافع شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانبدارانه عمل می کنند. به باور آنها، محافظه کاری می تواند به واسطه الزام قابلیت اثبات و تأکید خود، رفتار فرصت طلبانه و جانبدارانه مدیران را محدود نماید. اما در مقابل برخی دیگر معتقدند، محافظه کاری حسابداری، خود موجب بروز رفتارهای فرصت طلبانه می شود و ر نتیجه تعادل میان ویژگی های کیفی حسابداری را بر هم می زند(هندریکسن و برادا[۲]، ۱۹۹۲).

با توجه به تحقیقاتی که تاکنون در زمینه فرهنگ و ارزش های فرهنگی در کشور انجام شده است، به نظر می رسد با توجه به بافت ارزشی و فرهنگی حسابداران و حسابرسان ایرانی، میزان محافظه کاری در حرفه حسابداری بالا باشد. اما در آن تحقیقات در محاسبه میزان محافظه کاری از الگویی که با شرایط محیطی ایران هماهنگ باشد، پیروی نکرده اند(ثقفی و رضازاده، ۱۳۸۲).

در تحقیقی که بال در سال ۲۰۰۱ انجام داد به بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه منفعت جویان مدیران پرداخت در این تحقیق بال مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی می دانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشند.

با توجه به اینکه افزایش ورشکستگی در شرکت ها و به دنبال آن کاهش تعداد شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران از فعالیت و کارایی بازار کاسته و تأثیرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه خواهند داشت لذا به بررسی رابطه شاخص محافظه کاری با ریسک بحران مالی می پردازیم.

۱-۴  هدف وجنبه نوآوری تحقیق

هدف اصلی این تحقیق دست یابی به رابطه بین شاخص محافظه کاری وریسک بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

این تحقیق سعی دارد هردو جنبه محافظه کاری وریسک بحران مالی را تواما مورد بررسی قرار دهد از این رو انتظار می رود نتایج این تحقیق برای تحلیل گران صورت های مالی،تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری،قانون گذاران بورس اوراق بهادار تهران سودمند یاشد.

نهادها یا سازمان هایی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

 • سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران
 • تحلیل گران مالی و فعالان بازار سرمایه
 • مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

۱-۵  سوال تحقیق

ایا بین حسابداری محافظه کارانه و بحران مالی ارتباط معناداری وجود دارد؟

۱-۶ فرضیه ی تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق

محافظه کاری حسابداری بابحران مالی رابطه ای معنی داردارد.

۱-۶-۲  فرضیه فرعی تحقیق

 • اندازه شرکتهابابحران مالی رابطه معنی داردارد
 • اهرم مالی (شاخص ریسک مالی شرکت)بابحران مالی رابطه معنی داردارد
 • رشدفروش درشرکتهابابحران مالی رابطه معنی داردارد.

 

 

۱-۷ واژه ها واصطلاحات کلیدی

۱-۷-۱ محافظه کاری حسابداری

 

باسو ( ۱۹۹۷ ) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود،درمقابل شناخت اخبار بد مانندزیان تعریف می نماید. این تعریف،محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اماتعریف دیگر،تعریف محافظه کاری ازدیدگاه ترازنامه است

براساس این دیدگاه، درمواردی که تردیدی واقعی درانتخاب بیند و یا چندروش گزارشگری وجوددارد،آن روشی بایدانتخاب شود که کمترین اثرمطلوب برحقوق صاحبان سهام داشته باشد

۱-۷-۲ بحران مالی شرکتها

میشکین (۱۹۹۲)، آنچه را که بحران مالی نامیده می‌شود و اینکه چگونه رخ می‌دهد را با یک تعریف دقیق بیان می‌کند:

“بحران مالی اختلال در بازارهای مالی است که در آن، مسائل انتخاب نامطلوب( معکوس) و مخاطرات اخلاقی بسیار بدتر شده است، به طوری که بازارهای مالی قادربه هدایت وجوه به نحو احسن برای کسانی که فرصت های های سرمایه گذاری مولد دارند، نمی‌باشد. ” بحران مالی باعث وحشت در دنیای تجارت و بخش بانکداری می‌شود.(رمون اسمیت،۲۰۱۲). وقتی این اتفاق می افتد، بانک مرکزی تلاشمیکنداز طریقفراهم کردن نقدینگیدر سیستم مالی ازاختلالاتمضرمالی جلوگیری نماید. پنج عامل اولیهوجودداردکه می تواند بهبدترشدنقابل توجهمیزانانتخاب معکوسومخاطرات اخلاقیدربازارهای مالی،که باعثبحرانمالی می‌شوند،منجرشود. این عوامل عبارتند از :

 • افزایش نرخ بهره،
 • کاهش بازارسهام،
 • افزایش عدم اطمینان،
 • هراس بانکیو
 • کاهش پیش بینی نشدهسطح قیمتکل. این عوامل در بحراناعتباری سال ۲۰۰۸،کهدر این مطالعهمورداستفادهقرارمیگیردنیز مشهود است. (رمون اسمیت،۲۰۱۲)

۱-۷-۳  ورشکستگی

اقدامی قانونی که به موجب آن به طور کلی یک بدهکار عاجز از پرداخت بدهی خود به سود طلبکاران ضبط می شود (منوچهر فرهنگ ،۱۳۷۴)

ورشکستگی هنگامی رخ می دهد که بدهیهای یک شرکت از ارزش دارایی های موجود در شرکت تجاوز کند.(گیتمن ،۱۹۹۶)

۱-۷-۴  مدل zآلتمن

برای متغیر وابسته(ریسک بحران مالی) از این مدل استفاده می کنیم این مدل در مقاله ای تحت عنوان(نسبت های مالی،تحلیل تبعیض وپیش بینی ورشکستگی موسسات)برای ریسک بحران مالی ارائه شد که به مدل z معروف است که دلیل انتخاب این مدل استاندارد وهمگون بودن وهمچنین در دسترس قرارداشتن صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران است در این مدل از پنج نسبت مالی،سرمایه در گردش به کل دارایی،درآمد قبل از بهره ومالیات به کل دارایی ها،

فروش به کل داراییها،سود انباشته به کل داراییها وارزش بازار سهام به ارزش دفتری بدهی استفاده می شود.

 

۱-۷-۵  ضریب همبستگی

اگر از ضریب تعیین ریشه دوم گرفته شود،به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی گفته می شود وآن را با y نشان می دهند.ضریب همبستگی شدت پیوند وهمچنین نوع پیوند و همچنین نوع پیوند

(معکوس یا مستقیم) را نشان می دهد.

 

۱-۷-۶ روش رگرسیون

ارزیابی رابطه(منطقی)بین یک متغیر با یک یا چند متغیر دیگر است.و به عبارت دیگر تلاش برای توضیح نوسانات یک یا چند متغیر دیگر

 

۱-۷-۷ نسبت اهرمی

نسبت اهرمی شرکت نسبت کل بدهکاری شرکت به مجموع دارایی‌های آن تعریف می‌شود. این نسبت می‌تواند تعبیری باشد از آن‌چه بعداز تصفیه شرکت برای سهام‌داران باقی می‌ماند. با این وجود این نسبت عموماً قادر نیست تخمین مناسبی از احتمال ورشکستگی شرکت را در آینده نزدیک بدهد. علاوه بر این، از آن‌جا که کل بدهکاری شرکت اقلامی نظیر حساب‌های پرداختنی را نیز شامل می‌شود که برای فعالیت‌های عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد (تا فعالیت‌های تأمین مالی) این نسبت اهرم بنگاه را بالاتر از آن‌چه هست نشان می‌دهد. همچنین این نسبت اهرمی از اقلامی نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان نیز تأثیر می‌پذیرد.

تعریف دوم نسبت اهرمی نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌مدت و بلندمدت) به کل دارایی‌های آن می‌باشد. این تعریف تنها دربردارنده آن دسته از بدیه‌های شرکت است که به آن‌ها بهره تعلق می‌گیرد. با این وجود،‌این تعریف نمی‌تواند این واقعیت را پوشش دهد که بعضی دارایی‌ها متقابلاً با بدهکاری‌ها تصفیه می‌شوند. به‌عنوان مثال، افزایش در اعتبار مبادلات باعث افزایش هم‌زمان حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی می‌شود؛ این امر به کاهش نسبت اهرمی مطابق با دومین تعریف می‌انجامد.

سومین تعریف نسبت اهرمی، نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه‌مدت و بلندمدت) به خالص دارایی‌های آن می‌باشد. در این‌جا خالص دارایی‌ها اشاره به مجموع دارایی‌ها بدون احتساب بدهی‌های جاری (به استثنای تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌مدت) داد. این تعریف دیگر تحت تأثیر مسایل مربوط به مدیرتی دارایی‌های جاری شرکت نمی‌باشد. با این وجود آن دسته از بدهی‌های بلندمدت نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان که ارتباطی با فعالیت‌های تأمین مالی بنگاه ندارند بر این نسبت تأثیر گذاشته و آن را کاهش می‌دهند.

چهارمین و آخرین سنجه اندازه‌گیری نسبت اهرمی،‌نسبت مجموع استقراض شرکت و حقوق صاحبان سهام آن تعریف می‌گردد. در این سنجه اندازه‌گیری، به سرمایه در اختیار بنگاه توجه می‌شود؛ بنابراین، بهترین معرف تصمیمات تأمین مالی، گذشته بنگاه است.

 

۱ هیأت پذیرش اوراق بهادار در ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ تعداد ۹۶ شرکت را از فهرست شرکت های بورسی حذف نموده است.

[۲]Hendriksen & Breda

Related articles

پایان نامه نقش موسسات رتبه‌بندی

بسیاری از سرمایه‌گذاران بااعتماد به رتبه‌بندی انجام شده توسط موسسات رتبه‌بندی،اقدام به خرید اوراق بهادار باپشتوانه دارایی وهمچنین اوراق بهادار مشتقه کردند. بعضی ازبررسی‌ها حاکی ازنقش این موسسات وهمچنین بعضی رتبه‌بندی‌های انجام شده توسط آنان درکمک به ایجاد بحران مالی اخیر است که دراین ارتباط، می‌توان به دلایل زیراشاره کرد (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه […]

Learn More

پایان نامه محافظه کاری حسابداری

نظرات موافق و مخالفی درباره محافظه کاری حسابداری وجود دارد. مخالفان عقیده دارند که محافظه کاری با سایر ویژگی های کیفی اطلاعات در تضاد است و بنابراین ان را فاقد محتوای اطلاعاتی می دانند. اما در مقابل موافقان با انجام تحقیقات تجربی سعی دارند تا نشان دهند که محافظه کاری حصابداری شاخص مفیدی برای پیش […]

Learn More

پایان نامه روش های پیش بینی ورشکستگی

۲-۷ روش های پیش بینی ورشکستگی در پیش بینی ورشکستگی از دو روش استفاده می کنند؛ یکی استفاده از شاخص های کلیدی و دیگری تحلیل بنیادی فرق این دو روش در این است که شاخص های کلیدی، ورشکستگی قریب الوقوع را نشان می دهد، در صورتی که تحلیل بنیادی، احتمال ورشکستگی را بین ۲ تا […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *