پیاده ­سازی مدیریت دانش:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

پیاده ­سازی مدیریت دانش

2-1-1-5-1- گام­های اصلی اجرای مدیریت دانش

به طورکلی شانزده مرحله/فعالیت بالقوه برای معرفی وپیاده­سازی مدیریت دانش وجودداردکه بایدباتوجه به شرایط سازمان تعددمناسبی ازاین فعالیت­هادرپیاده­سازی مدیریت دانش انتخاب وبه طورموازی،تکراری یادوره­ای دنبال شود.این فعالیت­هاعبارت­انداز:1-به دست آوردن پذیرش مدیریت:برای موفقیت مدیریت دانش کسب پذیرش وتعهدمدیریت ونیزحمایت پیاپی اوازطرح دارای اهمیت فراوانی است.برای به دست آوردن این تعهدوحمایت گروه مدیریت دانش بایدبتواندپیوندمحکمی بین طرح­های مدیریت دانش بااهداف،احتیاجات وقابلیت­های حقیقی حال و آینده سازمان برقرارکند.نمایش این ارتباط می­تواندازراه­هایی چون بیان شرایط، فشارهاورقابت در بازارفرصت­هایی که مدیریت دانش می­تواندایجادکندتانیازهای سازمان دراین رابطه برآورده شودوسرانجام اینکه نمایش قابلیت­های بالقوه مدیریت دانش می­توانددراین راستانقش مثبتی ایفا نماید.بنابراین تنهاهنگامی که مدیران این بینش وباوررانسبت به مدیریت دانش به دست آورندمی­توان به طورمنطقی ازآنان خواست تادراین زمینه اقدام کنند.

2-ترسیم چشم­اندازدانش:شناخت طبیعت ونقاط قوت وضعف دارایی­های دانش شرکت وشرایط ازدیدرهبری شرکت وعملیات­هاوفشارهای بازاروفرصت­ها.

3-برنامه­ریزی استراتژی دانش:تعیین چگونگی حمایت مدیریت دانش ازاستراتژی شرکت یا واحدکاروترسیم هدف­های مدیریت دانش واولویت­هاومنافع موردانتظار.

4-ایجادوتعریف گزینه­هاوابتکارات بالقوه وابسته به دانش:شناخت فرصت­هابرای پیشرفت مثل فرصت­هایی برای افزایش درآمدساختن محصولات وخدمات جدید،ترمیم تنگناهای دانشی و دیگرفعالیت­های مربوط به دانش به وسیله حمایت ازبخش مربوط وتنظیم اولویت­­هابرای شرکت و بازسازی تأثیرات وسودموردانتظارازآنها.

5-توصیف انتظارات ازسودبرای ابتکارات مدیریت دانش:تعیین انتظارات برای اولویت­بندی هدایت اجراونشان دادن تأثیرتلاش­های مدیریت دانش.

6-تنظیم اولویت­های مدیریت دانش:تعیین اولویت­هابرای فعالیت­های مبتنی براستراتژی مدیریت دانش،انتظارات برای سودخالص احتیاجات وفراهم کردن قابلیت­ها.

7-تعیین نیازهای کلیدی دانش:شناختن دانش لازم برای ارائه کارباکیفیت درسمت­های کلیدی یا پیچیده.

8-به دست­آوردن دانش کلیدی: کسب دانش لازم برای کارهاوعملیات حساس ومهم[1]ازدرون و بیرون سازمان.

9-ایجاد برنامه­های جامع انتقال دانش: مانندهماهنگ کردن برنامه­های آموزشی ایجاد شبکه­های تخصصی یا مبادله دانش تخصصی همچون سلسله مراتب نظری و استراتژی­های ذهنی برای شاغلان.

10-انتقال،توزیع وبه کارگیری دارایی­های دانش سازمان دادن وانتقال دانش تخصصی به شاغلان وشکل دادن دوباره گسترش وبهره­برداری ازدانش به وسیله استفاده مؤثرازبهترین دانش در همه کارهای روزانه وجاری.

11-ایجادوبه روزدرآوردن زیرساخت [2]مدیریت دانش:ایجادونگهداری زیرساخت­های لازم برای انجام مدیریت دانش.

12-اداره دارایی­های دانش:ایجادوتجدیدساخت وسازمان دادن دارایی­های دانش برای تعیین اولویت فرصت­های دانش.

13-ایجادبرنامه­های تشویقی:دادن انگیزه به کارمندان برای هوشمندانه عمل کردن انگیزه­هایی چون نوآوربودن تسهیم دانش،تلاش برای به دست آوردن دانش(مثل دروس فراگرفته[3]شده)یاپاسخ به درخواست­های افرادبه هنگام رویارویی باوضعیت­های ناآشنا،مشکل وغیره.

14-هماهنگ ساختن فعالیت­هاوعملکردهای مدیریت دانش درسراسرسازمان شناخت فعالیت­های مربوط به مدیریت دانش ویاری کردن آنهابه منظورهماهنگ ساختن همکاری وتشریک مساعی وایجادقابلیت­هاوفعالیت­های باارزش

15-تسهیل مدیریت متمرکزبردانش:همچون ارائه فعالیت­های سطح بالابرای تغییرالگوی خدماتی مشتری فرهنگ محیط کاری فلسفه وفعالیت­های مدیریت فعالیت­های عملیاتی حق تصمیم­گیری گردش کاروفرصت­هایی برای عملکردهوشمندانه.

16-نظارت [4]برمدیریت دانش:ارائه بازخور[5]درپیشرفت­واجرای برنامه وفعالیت­های مدیریت دانش (افرازه،1386)

[1].Critical knowledge function

[2].infrastructure

[3].Lesson learned

[4].Monitor

[5].Provide feedback

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز

Related articles

کاربرد روش مشارکتی:/پایان نامه درباره یادگیری مشارکتی

اثرات کاربرد روش مشارکتی (جیگ ساو) جاکوبز و همکاران (2011) با نتیجه گیری از تحقیقات انجام نشده عنوان نموده اند که دانش‏آموزان با استفاده از یادگیری مشارکتی می‏توانند از مزایای زیر برخوردار شوند: دستاوردهای علمی خویش را بهبود بخشند. علی رغم سطح پیشرفت قبلی یا نیازهای فردی دیگر به طور فعال تر درگیر در موضوعات […]

Learn More

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:سود در سطح تئوري تفسيري

مفاهيم سود در سطوح مختلف تئوري        با توجه به قدرت پيش بيني تئوري ها، مفاهيم مختلفي از سود در حسابداري مطرح شده است. اين مفاهيم در سه سطح تئوري ساختاري، تفسيري و انعكاسي مطرح شده اند. در ادامه به تبیین مفهوم سود در هر يك از سطوح مذكور مي‌پردازيم.   2-6-5-1-1 مفاهيم سود در […]

Learn More

پایان نامه سقوط قيمت سهام،سهامداران نهادي وعدم تقارن اطلاعاتی

نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعاتی در اين زمينه تحقيقات مختلفي انجام شده است كه از آن جمله می‌توان به تحقيقات انجام شده توسط جيانگ و كيم[1] (2000) اشاره نمود. تحقيق اول به بررسي مقايسه اي عدم تقارن اطلاعات بين بازار سرمايه ژاپن و امريكا پرداخته است. نتايج آن‌ها نشان داده كه بازار سرمايه […]

Learn More