آوریل 17, 2021

پیاده ­سازی مدیریت دانش:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

پیاده ­سازی مدیریت دانش

2-1-1-5-1- گام­های اصلی اجرای مدیریت دانش

به طورکلی شانزده مرحله/فعالیت بالقوه برای معرفی وپیاده­سازی مدیریت دانش وجودداردکه بایدباتوجه به شرایط سازمان تعددمناسبی ازاین فعالیت­هادرپیاده­سازی مدیریت دانش انتخاب وبه طورموازی،تکراری یادوره­ای دنبال شود.این فعالیت­هاعبارت­انداز:1-به دست آوردن پذیرش مدیریت:برای موفقیت مدیریت دانش کسب پذیرش وتعهدمدیریت ونیزحمایت پیاپی اوازطرح دارای اهمیت فراوانی است.برای به دست آوردن این تعهدوحمایت گروه مدیریت دانش بایدبتواندپیوندمحکمی بین طرح­های مدیریت دانش بااهداف،احتیاجات وقابلیت­های حقیقی حال و آینده سازمان برقرارکند.نمایش این ارتباط می­تواندازراه­هایی چون بیان شرایط، فشارهاورقابت در بازارفرصت­هایی که مدیریت دانش می­تواندایجادکندتانیازهای سازمان دراین رابطه برآورده شودوسرانجام اینکه نمایش قابلیت­های بالقوه مدیریت دانش می­توانددراین راستانقش مثبتی ایفا نماید.بنابراین تنهاهنگامی که مدیران این بینش وباوررانسبت به مدیریت دانش به دست آورندمی­توان به طورمنطقی ازآنان خواست تادراین زمینه اقدام کنند.

2-ترسیم چشم­اندازدانش:شناخت طبیعت ونقاط قوت وضعف دارایی­های دانش شرکت وشرایط ازدیدرهبری شرکت وعملیات­هاوفشارهای بازاروفرصت­ها.

3-برنامه­ریزی استراتژی دانش:تعیین چگونگی حمایت مدیریت دانش ازاستراتژی شرکت یا واحدکاروترسیم هدف­های مدیریت دانش واولویت­هاومنافع موردانتظار.

4-ایجادوتعریف گزینه­هاوابتکارات بالقوه وابسته به دانش:شناخت فرصت­هابرای پیشرفت مثل فرصت­هایی برای افزایش درآمدساختن محصولات وخدمات جدید،ترمیم تنگناهای دانشی و دیگرفعالیت­های مربوط به دانش به وسیله حمایت ازبخش مربوط وتنظیم اولویت­­هابرای شرکت و بازسازی تأثیرات وسودموردانتظارازآنها.

5-توصیف انتظارات ازسودبرای ابتکارات مدیریت دانش:تعیین انتظارات برای اولویت­بندی هدایت اجراونشان دادن تأثیرتلاش­های مدیریت دانش.

6-تنظیم اولویت­های مدیریت دانش:تعیین اولویت­هابرای فعالیت­های مبتنی براستراتژی مدیریت دانش،انتظارات برای سودخالص احتیاجات وفراهم کردن قابلیت­ها.

7-تعیین نیازهای کلیدی دانش:شناختن دانش لازم برای ارائه کارباکیفیت درسمت­های کلیدی یا پیچیده.

8-به دست­آوردن دانش کلیدی: کسب دانش لازم برای کارهاوعملیات حساس ومهم[1]ازدرون و بیرون سازمان.

9-ایجاد برنامه­های جامع انتقال دانش: مانندهماهنگ کردن برنامه­های آموزشی ایجاد شبکه­های تخصصی یا مبادله دانش تخصصی همچون سلسله مراتب نظری و استراتژی­های ذهنی برای شاغلان.

10-انتقال،توزیع وبه کارگیری دارایی­های دانش سازمان دادن وانتقال دانش تخصصی به شاغلان وشکل دادن دوباره گسترش وبهره­برداری ازدانش به وسیله استفاده مؤثرازبهترین دانش در همه کارهای روزانه وجاری.

11-ایجادوبه روزدرآوردن زیرساخت [2]مدیریت دانش:ایجادونگهداری زیرساخت­های لازم برای انجام مدیریت دانش.

12-اداره دارایی­های دانش:ایجادوتجدیدساخت وسازمان دادن دارایی­های دانش برای تعیین اولویت فرصت­های دانش.

13-ایجادبرنامه­های تشویقی:دادن انگیزه به کارمندان برای هوشمندانه عمل کردن انگیزه­هایی چون نوآوربودن تسهیم دانش،تلاش برای به دست آوردن دانش(مثل دروس فراگرفته[3]شده)یاپاسخ به درخواست­های افرادبه هنگام رویارویی باوضعیت­های ناآشنا،مشکل وغیره.

14-هماهنگ ساختن فعالیت­هاوعملکردهای مدیریت دانش درسراسرسازمان شناخت فعالیت­های مربوط به مدیریت دانش ویاری کردن آنهابه منظورهماهنگ ساختن همکاری وتشریک مساعی وایجادقابلیت­هاوفعالیت­های باارزش

15-تسهیل مدیریت متمرکزبردانش:همچون ارائه فعالیت­های سطح بالابرای تغییرالگوی خدماتی مشتری فرهنگ محیط کاری فلسفه وفعالیت­های مدیریت فعالیت­های عملیاتی حق تصمیم­گیری گردش کاروفرصت­هایی برای عملکردهوشمندانه.

16-نظارت [4]برمدیریت دانش:ارائه بازخور[5]درپیشرفت­واجرای برنامه وفعالیت­های مدیریت دانش (افرازه،1386)

[1].Critical knowledge function

[2].infrastructure

[3].Lesson learned

[4].Monitor

[5].Provide feedback

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز