پایان نامه درباره جانشین ­پروری؛عوامل تسهيل جانشين پروري

عوامل تسهيل كننده جانشين پروري

جهت تسهيل در برنامه ريزي جانشين پروري در سازمانها، موارد متفاوتي قابل طرحنـد . بـه طور كلي ميتوان از شش عامل تسهيل كننده نام برد. كه طرح­هاي برنامه ريزي جانشين پروري را تحت تاثير قرار داده و تسهيل مي كنند.

الف- حمايت و مشاركت مديريت بالا[1]: مشاركت مديريت عالي باعث مي­شود كه ساير افراد برانگيخته شوند و اطمينان حاصل كنند كه عزم تيم مديريت، در احيا برنامه جانشین پروري جدي است.

ب- رويكرد نظام يافتـه: وجود فراگردهاي مستمر و منظم جهت توسعه برنامه­هاي جانشين پروري در كل سازمان و در نظر گرفتن روابط نظام يافته خرده سيستم­هاي آن ضرورت دارد؛

ج-برنامه­هاي توسعه معين: افراد بايد باور كنند كه مي­توانند با شركت در برنامه­هاي توسعه شركت براي رهبري در آينده آماده شوند. برخي از برنامه­ها در ارتباط بـا سطح تجربه مشاركت كنندگان در سازمان، ممكن است درسه گام مدنظر قرار گيرد:

گام 1- تيم مستعد و اثربخشي براي آينده درنظر گرفته مي­شود كه مملو ازمشاركت كنندگان كم تجربه است؛ در اين مرحله به آنها مجموعه­اي از مهارت هاي عمومي آموزش داده مي شود.

گام 2- افراد آموزش ديده و پرورش يافته در تجارب توسعه سهيم مي شوند و موقعيت­هاي مهم را احراز مي كنند.

گام 3- افراد موقعيت­هاي مهم را احراز كرده و اشغال مي­كنند؛ زيرا آنها براي موقعيت هاي بالاتر آموزش ديده­اند.

د ـ فرهنگ سازماني: تا هنگامي كه محيط مناسبي براي رشد تجارب در بخشي از سازمان ايجاد نشود، رهبران آينده در آن رشد نمي­كنند؛ دربرنامه جانشين پروري بايد به كسب دانش و مهارتها ومتمايز نمايي توانايي­هاي سازمان تاكيد شود و ظرفيت فرهنگي سازمان براي رشد مدنظر افراد تحت آموزش قرار گيرد.

ه ـ تاكيد بر ارتقا كيفيت: برنامه جانشين پروري بر ضرورت كيفيت تاكيد مي­كند تا از اين طريق امكان جابه­جايي افراد را براي شغل­هاي سطوح بالاتر فراهم آورد. شايان ذكر است كه برنامه­هاي جانشين پروري بايد بر آمادگي افراد براي جابـه­جايي از يك موقعيت سازماني به موقعيتي بالاتر تاكيد كنند و در افراد براي پيشرفت در شغل­هاي بعدي شايستگي ايجاد كنند .

وـ تاكيد بر ارشديت: معمولاً مربيان يا مرشدها پندهايي را درباره نحوه برخورد با چالش­هاي شخصي، سازماني و سياسي به افراد ارايه مي دهند تـا در دوران زندگي براي آن ها رهگشا باشند. مرشديت هنگامي اتفاق مي­افتد كه اشخاص تازه وارد و مستعد به يك فرد مافوق بصير و داراي نفوذ دلبستگي پيدا كنند. فرد مافوق و بصير و متنفذ كسي است كـه توانايي آن را دارد تا با افراد ارتباط برقرار کند. اين افراد معمولاً از توسط شاگردان به مثابه مرشد انتخاب مي­شوند؛ بنابراين اگر چه بعضي از سازمان­ها از مرشديت رسمي پشتيباني مي­كنند و آنها تلاش كه كاركنان تازه وارد با تجارب بيشتر را با كاركنان ارشد تطبيق دهند، ولي معمولاً ايـن امر به صورت غيررسمي اتفاق مي­افتـد (راسول[2]،2005 ،8-56).

[1] Top Management Support and participation

[2] Rothwell

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

Related articles

مزایای وفاداری به برند//پایان نامه درباره شخصيت برند

مزایای وفاداری به برند شركت هایی كه گروه بزرگی از مشتریان وفادار را دارند، سهم بزرگی از بازار را نیز در دست دارند. مشتریان وفادار، مشتریان جدیدی را برای شركت جذب می‌كنند . مشتریان وفادار در مقابل استراتژی‌های بازاریابی رقبا مقاوم هستند و از برند مورد علاقه خود دفاع می‌كنند (Moisesun , 2005) وفاداری باعث […]

Learn More

پایان نامه ارزش طول عمر مشتری/: پیاده سازی CRM

عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان عوامل مؤثر جهت دستیابی به اهداف CRM عبارتند از: فرایندها، عامل انسانی و تکنولوژی (مندوزا 2006). 2-2-12-1- فرآیندها مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی درون سازمانی است که هدفش رضایت مشتری و برقراری ارتباط بلندمدت با مشتری است. یک عامل مهم این است که فرایندهایی که […]

Learn More

پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:سود در سطح تئوري تفسيري

مفاهيم سود در سطوح مختلف تئوري        با توجه به قدرت پيش بيني تئوري ها، مفاهيم مختلفي از سود در حسابداري مطرح شده است. اين مفاهيم در سه سطح تئوري ساختاري، تفسيري و انعكاسي مطرح شده اند. در ادامه به تبیین مفهوم سود در هر يك از سطوح مذكور مي‌پردازيم.   2-6-5-1-1 مفاهيم سود در […]

Learn More