می 19, 2021

پایان نامه خشونت علیه زنان//کنگره های اصلاح مجرمین

کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین:

در این نشست ها به مسایل مربوط به خشونت علیه زنان پرداخته شده است. مثلاً در پنجمین کنگره
بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در سال 1975 برگزار شد به مسئله آزار جنسی که بخصوص مبتلا به زنان است و هر چند که هنوز یک جنایت پنهان است تاکید داشت.

(Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication, Sales No, 76, IV,IV.2)

در هشتیمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تعدادی از اقدامات پیشگیری کننده توصیه شده است:

(Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication,Chp.I,Sect.A)

الف: تهیه و انجام برنامه های تربیتی و آموزشی از دوران کودکی که تمام مقررات حقوقی مربوط به مجازات خشونت خانگی را تشریح کنند.

ب: ایجاد و توسعه روش های توانمند سازی قربانیان و جوامع برای مطلع شدن مقامات صالح از اعمال خشونت آمیز در خانواده.

در سند (A/CONF. 169. 11) در نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین خشونت و خانواده یکی از هفت موضوع اولویت دار جهت بررسی انتخاب شده و خانواده را همچنان کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان دانسته اند. این سند اقدامات زیر را پیشنهاد کرده است: (مولاوردی، 1385، ص 345)

  1. ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای ارجاع اطلاعات به مقامات صلاحیتدار.
  2. ساده سازی و بهبود کارآیی آیین دادرسی.
  3. اعطای معاضدت قضایی به قربانیان.
  4. آموزش پلیس برای پذیرش این نوع شکایت.
  5. افزایش تعداد مراکز پذیرش اورژانس برای قربانیان.
  6. نصب خطوط مستقیم تلفن با کارمندان آموزش یافته برای پاسخگویی و …

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده