می 18, 2021

پایان نامه حق سکوت متهم:میثاق بین المللی حقوق مدنی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

در اثناي قرن گذشته و به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم به علت تحقيرهايي كه در طول اين  جنگ به شخصيت انسان وارد گشت، بشر خواستار بازگشت به جايگاه واقعي انساني خود شد.شكنجه، كشتار دسته‌جمعي و جرايم جنگي جامعه جهاني را به تكاپو براي مقابله با اين اعمال واداشت.بنابراين پس از تشكيل سازمان ملل متحد، اسناد بشردوستانه بين‌المللي و منطقه‌اي بسياري به تصويب رسيد تا شخصيت انساني افراد مورد احترام قرار گيرد.بين اين اسناد، حقوق متهمان مورد توجه فراوان قرار گرفت و حتي برخي اسناد به طور خاص به اين موضوع اختصاص يافتند و در بسياري اسناد ديگر اين امر ضمن موضوعات ديگر مورد توجه قرار گرفت.با بررسي اين اسناد مي‌توان گفت كه در دهه‌‌هاي اخير جهت‌گيري اسناد بين‌المللي اغلب به سمت شناسايي حق سكوت به عنوان يكي از حقوق بنيادين متهم در دادرسي‌هاي كيفري و به طور كلي به هنگام مواجهه با دستگاه‌هاي عدالت كيفري بوده است(محمد یکرنگی،1386، 6) اولین سند بین المللی که به حق سکوت متهم و سایر حقوق مرتبطه متهم می پردازد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد که عناوین آن به شرح ذیل عنوان و ابراز می گردد. در اسناد بین المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به حق  سکوت متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخگویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» از آنجا كه اين ميثاق به‌صراحت به سكوت متهم اشاره ننموده است، اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا به‌واقع ميثاق حقوق مدني و سياسي نظر به حق سكوت متهم داشته است يا خير؟ به نظر مي‌رسد كه پاسخ مثبت باشد؛ زيرا با جمع‌بندي مواردي كه در بند 3 ماده 14 اين سند آمده و موضوعاتي مانند فرض برائت كه به‌صراحت در اين ميثاق ذكر شده، بي‌گمان مي‌توان اعلا‌م داشت حق سكوت توسط اين سند بين‌المللي به رسميت شناخته شده است در اسناد بين المللي به ويژه معاهدات حقوق بشري به اين حق متهم كه بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود براي پاسخگويي به سوالات يا امتناع از آن استفاده كند، عنايت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق: « هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود حق دارد كه با تساوي كامل، از حداقل حقوق تضمين شده زير برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف كند.» «در ماده ۱۴ ميثاق مدنى _ سياسى آمده است كه همه در مقابل دادگاه ها و ديوان هاى دادگسترى متساوى هستند. هركس حق دارد به دادخواهى او منصفانه و علنى و در يك دادگاه صالح، مستقل و بى طرف تشكيل شده به موجب قانون رسيدگى شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهام جزايى عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنى اتخاذ تصميم بنمايد.» . بند 2 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد». در ایران نیز طبق اصل 32 قانون اساسی: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». مدلول این اصل در ق.آ.د.ک نیز آمده است. شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد. این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته ادامه می دهد که عبارت بندی ماده 14 (3) (g) مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده 7 میثاق به منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد بود

 مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی «نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است(جلیل امیدی ،1386 ،6). احترام به حيثيت ذاتي افراد؛ متهم حق برخورداري از رفتاري منطبق با حيثيت ذاتي انسان را دارد. در ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آمده است درباره كليه كساني كه از آزادي خود محروم شده‌اند، بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار نمود تفهيم اتهام؛ هر متهمي بايد از ماهيت جزايي اتهام خود قبل از شروع تحقيقات مطلع گردد تا بدين وسيله بتواند وسايل دفاع مناسب را تهيه نمايد. از اين حق تحت عنوان حق تفهيم اتهام ياد مي‌شود و بايد در برگ احضاريه قيد گردد. بند 1 ماده 9 ميثاق حقوق مدني و سياسي در اين مورد عنوان مي‌دارد «هر كس دستگير مي‌شود، بايد در موقع دستگيري از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه‌اي داير بر هر گونه اتهامي كه به او نسبت داده مي‌شود دريافت دارد».بر اساس ماده 7 ميثاق حقوق مدني و سياسي هيچ كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهای پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است بند3 ماده 9 ميثاق حقوق مدني و سياسي مقرر مي‌دارد «هركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت مي‌شود، بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه به موجب قانون، مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد، حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود. بازداشت اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند، نبايد قانون كلي باشد(محمد یکرنگی ،1386 ،16) ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمين‌هايي بشود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تأمين نمايد».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای