دسامبر 3, 2020

پایان نامه حاکمیت شرکتی/:حاکمیت شرکتی و مالیات

حاکمیت شرکتی و مالیات

با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهامداران، شرکت را اداره می کنند. با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و سایر ذی نفعان و از جمله دولت  ایجاد می گردد و به طور بالقوه این امکان به وجود می آید که مدیران اقداماتی انجام دهند كه در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتا در جهت منافع سهامداران و ساير ذي نفعان و از جمله دولت نباشد كه به آن مسأله نمایندگی گفته می شود. در اين راستا، دولت به عنوان يكي از ذي نفعان شركت ها، براي تشخيص ماليات بر اظهارنامه هاي مالياتي كه توسط موديان مالياتي تنظيم و تسليم مي گردد، تكيه مي كند. از طرفي، شركت ها و بالاخص شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بايد سود مشمول ماليات و به دنبال آن ماليات متعلقه را طبق قوانين ومقررات مالياتي محاسبه و در اظهارنامه مالياتي ابراز و به سازمان امور مالياتي كشور تسليم نمايند. ماموران مالياتي نيز بايد اظهارنامه تسليمي موديان را طبق قوانين و مقررات مالياتي رسيدگي كرده، ماليات متعلقه را در برگ تشخيص منعكس نمايند و در صورت درخواست مودي، طبق مفاد ماده 237 قانون ماليات هاي مستقيم (ق.م.م) ، مباني و مستندات قانوني محاسبه ماليات را به مودي اعلام نمايند. در چنين شرايطي، اگر عوامل حاكميت شركتي كه مباني نظري آن اذعان به رعايت حقوق كليه ذي نفعان دارد، در شركت وجود داشته باشد (كه به شركت هاي با حاكميت شركتي قوي مرسوم شده اند)، انتظار مي رود سود مشمول ماليات و ماليات ابرازي كه با يد طبق قوانين و مقررات شناسايي و در اظهارنامه مالياتي ابراز مي شود، با سود مشمول ماليات و ماليات تشخيصي و قطعي توسط ماموران مالياتي كه آن هم طبق قوانين و مقررات تعيين مي شود، تا حدود زيادي منطبق باشد. البته، عوامل متعددي، از جمله مغايرت برخي از مواد قانون ماليات هاي مستقيم با استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و بويژه هزينه هاي قابل قبول نيز موجب مغايرت بين سود حسابداري مبتني بر استانداردهاي حسابداري و سود مشمول ماليات مبتني بر قوانين و مقررات مالياتي مي شود كه بر كسي پوشيده نيست و تقريباً در اغلب كشورها، حتي كشورهاي توسعه يافته نيز كم و بيش مرسوم است (باباجانی و عبدی،66،1389). از اين رو، حاكميت شركتي مكانيزمي است كه از طريق اعمال آن، مشكلات نمايندگي برطرف گرديده و كيفيت اطلاعات ارائه شده از سوي شركتها بهبود يافته، رعايت حقوق سهامداران و كلية ذي نفعان، از جمله دولت ها و عموم جامعه مورد توجه قرار مي گيرد ( Fernandese, 2007).

شولز و همکاران[1] تایید می کنند با وجود اینکه دولت یک شرکت سهامدار و سرمایه گذار نیست اما سود مستقیمی از اجرا و بقای حاکمیت شرکتی توسط شرکت ها را دارد. در بررسی ادبیات نظریه نمایندگی (حاکمیت شرکتی و مالیات) ادعا می کند که سیستم مالیاتی می تواند سبب کاهش یا تقویت مشکلات اداره امور شرکت ها شود. اما عکس این قضیه نیز می تواند رخ دهد، ماهیت حاکمیت شرکتی می تواند پیامدهای سیستم مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد. برای سالهای زیادی ماهیت مالیات و حاکمیت شرکتی را در تضاد یکدیگر می دانستند، اما مطالعات اخیر به این نتیجه رسیده اند که این دو به یکدیگر مرتبط هستند. نظر به اینکه برخی از اصول حاکمیت شرکتی تاثیر مهمی بر مالیات شرکت ها دارند. آنها با اشاره به تاثیر سیستم مالیات بر الگوهای مالکیت شرکت ها، بیان می کنند که چطور الگوهای مالکیت شرکتها به نوبه خود مالیات شرکت ها را تحمیل می کنند. همچنین سیستم های مالیاتی به طور فزاینده ای بر تصمیم گیری شرکتها  جهت اعمال اصول حاکمیت شرکتی موثر است (Samuel and Ranti, 2013: 326).

این مطلب را هم بخوانید :
تعدیل های 1992 کپنهاگ،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

در کشور ایران، طبق مفاد ماده 105 اصلاحي قا نون ماليات هاي مستقيم (ق.م.م) مصوب سال 1380 ، معادل 25% از سود اشخاص حقوقي سهم دولت بوده، بايد به عنوان ماليات در وجه دولت واريز شود. از طرف ديگر، طبق مفاد ماده 240 قانون تجارت، مجمع عمومي پس از تصويب حسابهاي سال مالي و احراز اين كه سود قابل تقسيم وجود دارد، بايد مبلغي از آن را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود، تعيين نمايد. اين سود قابل تقسيم، سودي است كه ماليات متعلقه از آن كسر گرديده است. به عبارت ديگر، يكي از اقلامي كه از سود شركت ها كسر مي گردد تا سود قابل تقسيم بين سهامداران به دست آيد، سهم و حق دولت از سود است كه همان ماليات است. بنابراين، به موجب قوانين و مقررات، تاديه سهم دولت از سود شركت ها مقدم بر تقسيم سود بين سهامداران است. از سوي ديگر، طبق قانون تجارت، سود قابل تقسيم سودي است كه زيان سال هاي قبل و اندوخته ها از آن كسر شده است و طبق بند 12 ماده 148 اصلاحي ق.م.م مصوب 27/11/1380 زيان اشخاص حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي بعد مستهلك پذير است. نگاهي اجمالي به موارد فوق، بيانگر اين مطلب است كه دولت خود را در جايگاهي حتي بالاتر از سهامداران اصلي شركت ها قلمداد مي كند. سهامدار اصلي كه در سود شركت ها ذي حق و ذي نفع بوده، مسؤوليت زيان شركت ها را نيز به استناد بند 12 ماده 148 اصلاحي ق.م.م  مصوب 27/11/1380 بر دوش مي كشد.

با توجه به مطالب فوق، در رويكرد محدود حاكميت شركتي، دولت نيز به عنوان يكي از ذي نفعان اصلي به ايفاي نقش مي پردازد؛ بدين ترتيب كه چنانچه نتايج عمليات شركت ها به سود منتهي شود، بايد قبل از هر تصميمي در رابطه با اين سود، سهم دولت از اين سود محاسبه و كنار گذاشته شود و مهمترين سهم دولت نيز از اين سود، ماليات است. در اين ديدگاه، حتي اگر شركت خود را ملزم به گسترش سطح مسؤوليت پاسخگويي براي رعايت حقوق ديگر ذي نفعان نداند، بالاجبار به دليل الزامات قانوني، مجبور به رعايت حقوق دولت داير بر محاسبه و پرداخت ماليات است. در ديدگاه محدود حاكميت شركتي، به دليل نبود شفافيت و عدم ساز و كارهاي حاكميت شركتي به صورت مطلوب، منافع تهيه كنندگان اطلاعات با منافع استفاده كنندگان اطلاعات در تضاد است (حتي با منافع دولت كه يكي از ذي نفعان اصلي در ديدگاه محدود محسوب مي شود). در اين ديدگاه، شركت ها خود را به اندازه اي پاسخگو مي دانند كه از جرايم و تنبيهات قانوني در امان باشند.

[1]Sholes et al.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران