می‌توان صفتی را که آزمون بخصوصی می‌سنجد تعریف کرد. اصولاٌ تمام روشهای تعیین روایی با این مسأله سرو کار دارند که بین کارکرد در آزمون و واقعیتهای قابل مشاهده و مستقل درباره ویژگیهای رفتار مورد نظر چه روابطی وجود دارد.
روشهای اختصاصی که برای بررسی این گونه رابطه‌ها به کار می‌روند متعددند و تحت عناوین مختلف توصیف شده اند. این روشها به سه طبقه اصلی تقسیم شده اند : روایی محتوا، روایی سازه، روایی ملاکی ( آناستازی، 1379 ).
روایی یک آزمون را به شیوه‌های زیر اندازه گیری می‌کنند :
الف ) روایی محتوا :
روایی محتوایی به این مطلب اشاره می‌کند که نمون

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعسلسله مراتب، اخلاق پژوهش، گروه کنترل

Comments (0):

Write a comment: