جراحی توضیح داده شد و در صورت تمایل برای شرکت در مطالعه، چک لیست جراحی ایمن توسط خود پژوهشگر در نه مرحله بر طبق راهنمای سازمان جهانی بهداشت در رابطه با هریک از بیماران در اتاق های عمل بیمارستان مربوطه تکمیل گردید.
لیست کلی پرسنل اتاق عمل از سرپرستارهای اتاق های عمل بیمارستان های مربوطه، اخذ گردید و با توجه به حجم نمونه تعداد لازم از پرسنل اتاق عمل واجد شرایط معیارهای ورودی نیز، انتخاب شد. قبل از تکمیل

پرسشنامه ها، هدف از انجام مطالعه برای پرسنل اتاق های عمل نیز توضیح داده شد و درصورت تمایل برای شرکت در مطالعه، پرسشنامه ها در اتاق های عمل بیمارستان مربوطه توزیع و پس از تکمیل پرسشنامه ها، در همآنجا جمع آوری گردید.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت دستیابی به نتایج و یافته های پژوهش، ابتدا پرسشنامه کدگذاری گردید و سپس اطلاعات جمع آوری شده و وارد کامپیوتر گردیده و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آمار توصیفی(فراوانی ساده و درصدی) استفاده گردید.
و نیز برای تعیین ارتباط متغیرهای رعایت ایمنی بیمار قبل از عمل، حین و بعد از عمل با سن و تعداد اتاق های عمل فعال(از ضریب همبستگی اسپیرومن رو) و با جنس( از آزمون من ویتنی) و با نوع تشخیص، محل عمل، بیمارستان محل عمل(از آزمون کروس کال والیس) استفاده گردید.
ملاحظات اخلاقی
1- تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده
2- کسب اجازه نامه شروع کار از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3- کسب اجازه نامه شروع کار از کمیته منطقهای اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4- کسب اجازه نامه شروع کار از مراجع ذیصلاح مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5- معرفی خود به واحد های مورد پژوهش و توضیح اهداف پژوهش
6-اخذ رضایت نامه کتبی از واحد های پژوهش
7- رعایت اصول اخلاقی در استفاده از متون مورد استفاده در روند پژوهش و چاپ نتایج

8- استفاده از کد به جای نام و نام خانوادگی در پرسشنامه ها برای حفظ محرمانه بودن اطلاعات

فصل چهارم

یافته های پژوهش

فهرست جداول
جدول1-4) توزیع فراوانی و درصدی پرسنل اتاق عمل بر حسب متغیرهای فردی – اجتماعی
جدول2-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت بخش شما
جدول3-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت مسئول شما
جدول4-4)توزیع فراوانی مربوط به وضعیت فرهنگی ایمنی بیمار از دیدگاه کادر اتاق عمل-قسمت ارتباطات
جدول5-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت میزان گزارش دهی حوادث نا خواسته
جدول6-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت ایمنی بیمار
جدول7-4)توزیع فراوانی مربوط به وضعیت فرهنگی ایمنی بیمار از دیدگاه کادر اتاق عمل – قسمت بیمارستان شما
جدول8-4) مشخصات فردی- اجتماعی و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی بیماران
جدول9-4)زمان پذیرش بیمار در اتاق عمل و قبل از بیهوشی(Sign In)
جدول10-4)سوالات پس از بیهوشی و قبل از برش پوست (Time Out)
جدول11-4)سوالات قبل از بستن محل عمل جراحی (Sign Out)
جدول12-4) پاسخ پرستاران شاغل در اتاق های عمل در مورد وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار- ابعاد مرتبط با بخش
جدول13-4) پاسخ پرستاران شاغل در اتاق های عمل در مورد وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار- ابعاد مرتبط با بیمارستان
جدول14-4) پاسخ پرستاران شاغل در اتاق های عمل در مورد وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار- ابعاد مرتبط با متغیرهای بازده
جدول15-4) میانگین پاسخ های مثبت پرستاران شاغل در اتاق های عمل به ابعاد دوازدهگانه فرهنگ ایمنی بیمار
جدول16-4) میانگین پاسخ های مثبت پرستاران شاغل در اتاق های عمل در رابطه با سطوح فرهنگ ایمنی بیمار

مقدمه
این فصل شامل یافته های پژوهش می باشد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، نتایج مطالعه در قالب هفده جدول ارائه شده اند:
جدول 1-4) توزیع فراوانی و درصدی پرسنل اتاق عمل بر حسب متغیرهای فردی – اجتماعی
متغیر فردی – اجتماعی
طبقهبندی
فراوانی
درصد
سن
(92/7)92/34

جنس
مرد
41
2/43

زن
53
8/55
وضعیت تاهل
مجرد
64
4/67

متاهل
31
6/32
محل کار
بیمارستان امامرضا(ع)
34
8/35

بیمارستان شهداء
32
7/33

بیمارستان سینا
29
5/30
نوع استخدام
رسمی
30
6/31

پیمانی
41
2/43

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایآلبومین، معنیداری، شیر، گوسالهها

کارمشخص
7
4/7

غیره
16
8/16
آخرین مدرک تحصیلی
کارشناس پرستاری
41
2/43

کارشناسارشد پرستاری
1
1/1

کاردان اتاق عمل
39
1/41

کارشناس اتاق عمل
14
7/14

ادامه جدول 1-4) توزیع فراوانی و درصدی پرسنل اتاق عمل بر حسب متغیرهای فردی – اجتماعی
چه مدت است که شما به عنوان پرستار اتاق عمل مشغول به کار هستید
کمتر از 1 سال
15
8/15

1 تا 5 سال
23
2/24

6 تا 10 سال
26
4/27

11 تا 15 سال
16
8/16

16- 20 سال
11
6/11

21 سال و بیشتر
4
2/4
شیفت کاری
صبح
18
9/18

صبح و عصر
24
3/25

شب
4
2/4

شیفت ترکیبی
49
6/51

شیفت موظفی شما در این بیمارستان
چگونه است
نیمه وقت
4
2/4

فقط شیفت موظفی
15
8/15

شیفت موظفی با حداکثر 80 ساعت اضافه کاری در ماه
26
4/27

شیفت موظفی با حداکثر 175 ساعت اضافه کاری در ماه
40
1/42

شیفت موظفی با بیش از 175 ساعت اضافه کاری در ماه
9
5/9
آیا در پست سازمانی خود معمولاً بصورت مستقیم با بیماران در تماس هستید
بلی
37
9/38

خیر
56
9/58

چه مدت است که شما در این بیمارستان مشغول به کار هستید
کمتر از 1 سال
15
8/15

1 تا 5 سال
23
2/24

6 تا 10 سال
26
4/27

11 تا 15 سال
16
8/16

16- 20 سال
11
6/11

21 سال و بیشتر
4
2/4

ادامه جدول 1-4) توزیع فراوانی و درصدی پرسنل اتاق عمل بر حسب متغیرهای فردی – اجتماعی

همانطور که در جدول فوق دیده می شود بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه، دارای جنسیت زن، مجرد بوده و نوع استخدام پیمانی دارند و دارای مدرک کارشناسی پرستاری بوده و اکثرا” دارای سابقه کار 10-6 سال بوده و در شیفت ترکیبی کار می کنند و نیز شیفت موظفی با حداکثر 175 ساعت اضافه کاری در ماه داشته و مستقیما” در پست سازمانی خود نیستند و میانگین سن حدود 35 سال دارند.

ردیف
بیانیهها
A9- A1
کاملاً مخالفم
1
مخالفم

2
نظری ندارم
3
موافقم

4
کاملاً موافقم
5
میانگین±انحراف معیار
A1
کارکنان در این بخش به همدیگر کمک میکنند
(1/1)1
(6/12)12
(4/8)8
(7/54)52
(2/23)22
95/0±86/3
A2
در این بخش پرسنل کافی برای انجام امور محوطه وجود دارد
(5/50)48
(7/34)33
(2/3)3
(5/9)9
(1/2)2
03/1±78/1
A3
زمانی که انجام کار فراوان با سرعت زیاد ضرورت مییابد، پرسنل به صورت تیمی امور محوله را انجام میدهند
(2/3)3
(7/13)13
(8/15)15
(7/54)52
(6/12)12
98/0±60/3
A4
*
در این بخش کارکنان رعایت احترام نسبت به یکدیگر را انجام میدهند
(3/6)6
(7/13)13
(7/14)14
(5/49)47
(7/14)14
10/1±53/3
A5
(r)
کارکنان در این بخش بیش از میزان لازم برای بیماران وقت صرف میکنند
(20)19
(4/28)27
(4/27)26
(7/13)13
(5/10)10
24/1±66/2
A6
ما تمام تلاش خود را برای ارتقاء ایمنی بیمار انجام می دهیم
(3/6)6
(1/2)2
(3/6)6
(8/55)53
(5/29)28
01/1±4
A7
(r)
زیاد بودن تعداد کارکنان قراردادی تاثیر نامطلوبی بر روی ارائه مراقبت به بیماران می گذارد
(2/3)3
(5/9)9
(1/21)20
(2/26)25
(40)38
13/1±91/3
A8(r)
کارکنان تصور می کنند وقتی اشتباهی مرتکب می شوند از آن اشتباه بر علیه ایشان استفاده می گردد
(6/12)12
(1/42)40
(4/27)26
(5/9)9
(4/8)8
09/1±59/2
A9
*
دراین بخش با تجربه بدست آمده از اشتباهات صورت پذیرفته، تغییرات مثبتی ایجاد می شود
(3/6)6
(8/15)15
(4/27)26
(2/44)42
(3/5)5
1±27/3
Reverse = (r)
Missing= *
جدول 2-4): توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت بخش شما
ادامه جدول 2-4): توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت بخش شما
ردیف
بیانیهها
کاملاً مخالفم
1
مخالفم

2
نظری ندارم

3
موافقم

4
کاملاً موافقم

5
میانگین±انحراف معیار
A10(r)
در این واحد فقط شانس باعث می شود که اشتباهات خطرناک رخ ندهد
(3/6)6
(8/16)16
(7/13)13
(4/27)26
(8/35)34
28/1±69/3
A11
هنگامی که کار زیادی در این بخش وجود دارد، سایر همکاران در انجام آن به یکدیگر کمک می کنند
(3/6)6
(2/23)22
(8/15)15
(3/45)43
(4/8)8
10/1±27/3
A12(r)
زمانی که حادثه ای گزارش می شود به نظر می رسد به جای ثبت حادثه، نام فرد مسبب ثبت می شود
(1/22)21

(5/29)28

(7/33)32
(6/11)11
(1/2)2
03/1±41/2
A13
پس از انجام اقداماتی به منظور افزایش ایمنی بیمار، اثر بخشی آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم
(2/4)4
(1/21)20
(7/34)33
(7/34)33
(2/4)4
94/0±14/3
A14(r)
ما در شرایط بحرانی فعالیت می کنیم و مجبور هستیم مقدار زیادی کار را در مدت زمان کم انجام دهیم
(8/36)35
(1/41)39
(2/3)3
(7/14)14
(2/4)4
17/1±08/2
A15
حجم بالای کار باعث نمی شود ایمنی بیمار نادیده گرفته شود
(5/10)10
(3/26)25
(3/5)5
(8/35)34
(1/22)21
35/1±33/3
A16(r)
کارکنان نگران هستند که اگر اشتباهی مرتکب شوند، درپرونده شغلی آنها ثبت گردد
(2/24)23
(1/41)39
(8/17)17
(6/11)11
(3/5)5
12/1±33/2
A17(r)
ما در این بخش از نظر ایمنی بیمار دچار مشکل هستیم
(6/11)11
(8/36)35
(3/26)25
(1/21)20
(2/4)4
06/1±69/2
A18
سیستم ها و روش های ما برای پیشگیری از وقوع اشتباهات، مناسب می باشند
(5/10)10
(2/44)42
(1/21)20
(1/22)21
(1/2)2
01/1±61/2

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوعجراحی، بیمار، ایمنی، گذاری

همانطور که در جداول صفحات قبل آمده است بیشترین دیدگاه منفی شرکت کنندگان در مطالعه، در بیانیه” در این بخش پرسنل کافی برای انجام امور محوطه وجود دارد” می باشد که در حدود نیمی از آمار شرکت کنندگان می باشد و بیشترین دیدگاه مثبت در بیانیه” ما تمام تلاش خود را برای ارتقاء ایمنی بیمار انجام می دهیم ” می باشد که در حدود 8/55 % آمار شرکت کنندگان می باشد.

جدول 3-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار، تبریز،
ردیف
بیانیهها
B4- B1
کاملاً مخالفم
1
مخالفم

2
نظری ندارم
3
مواف
قم

4
کاملاً موافقم
5
میانگین±انحراف معیار
B1
مسئول من هنگامی که بداند فردی، اقدامی مطابق با روش های مقرر ایمنی بیمار انجام داده است او را تحسین می کند
(4/8)8
(4/26)25
(9/17)17
(5/30)29
(8/16)16
24/1±21/3
B2
*
مسئول من پیشنهاد کارکنان را برای بهبود کیفیت ایمنی بیمار با دقت بررسی می کند
(9/3)3
(8/15)15
(8/15)15
(3/45)43
(9/18)18
06/1±62/3
B3(r)
هنگامی که فشار کاری زیاد می شود، مسئول من از ما می خواهد که کار را با سرعت انجام دهیم، حتی اگر به معنی عدم انجام قسمتی از کار باشد
(2/4)4

(3/26)25

(3/26)25
(6/31)30
(6/11)11
08/1±20/3
B4(r)
مسئول من مسائل مرتبط با ایمنی بیمار را که به کرات اتفاق می افتد، نادیده می گیرد
(8/2)2

(8/10)10

(7/13)13
(2/43)42
(5/29)28
02/1±88/3

همانطور که در جدول فوق دیده می شود، بیشترین دیدگاه مثبت پرسنل در بیانیه” مسئول من پیشنهاد کارکنان را برای بهبود کیفیت ایمنی بیمار با دقت بررسی می کند” می باشد که در حدود 3/45% آمار پرسنل شرکت کننده در مطالعه می باشد و نیز بیشترین دیدگاه منفی پرسنل در بیانیه” مسئول من مسائل مرتبط با ایمنی بیمار را که به کرات اتفاق می افتد، نادیده می گیرد” است که حدود 2/43% آمار شرکت کننده در مطالعه می باشد.

جدول4-4): توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت ارتباطات
ردیف
بیانیهها
C6- C1
کاملاً مخالفم
1
مخالفم

2
نظری ندارم
3
موافقم

4
کاملاً موافقم
5
میانگین±انحراف معیار
C1
*
به ما در باره حوادث ناخواسته و اقدامات اصلاحی متعاقب آن، بازخورد داده می شود
(1/2)2
(4/8)8
(8/36)35
(4/47)45
(2/4)4
79/0±44/3
C2
کارکنان در صورت مشاهده مواردی که ممکن است بر مراقبت از بیمار تاثیر داشته باشد، آزادانه نظرات خود را بیان می کند
(2/3)3
(2/24)23
(5/11)11
(6/51)49
(5/9)9
05/1±40/3
C3
به ما در مورد اشتباهاتی که در بخش رخ می دهد، اطلاع رسانی می شود
(1/2)2
(2/23)22
(4/8)8
(1/61)58
(2/5)5
97/0±44/3
C4
کارکنان ما می توانند آزادانه اقدامات یا تصمیم های مسئولین را مورد سوال قرار دهند
(9/18)18
(5/29)28
(4/28)27
(1/22)21
(1/1)1
06/1±57/2
C5
*
در این بخش، ما روش های جلوگیری از وقوع مجدد خطاها را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم
(4/7)7
(2/24)23
(8/16)16
(3/45)43
(3/5)5
09/1±17/3
C6
(r)
در این بخش، کارکنان از سوال کردن در مورد اقدامی که نادرست به نظر می رسد، هراس دارند
(3/7)7
(4/28)27
(2/23)22
(6/31)30
(5/9)9
13/1±07/3

همانطور که در جدول صفحه قبل آمده است بیشترین دیدگاه مثبت پرسنل در بیانیه” به ما در مورد اشتباهاتی که در بخش رخ می دهد، اطلاع رسانی می شود”می باشد(1/61%) و بیشترین دیدگاه منفی پرسنل در بیانیه” در این بخش کارکنان از سئوال کردن در مورد اقدامی که نادرست به نظر میرسد هراس دارند” است(6/31%).

ردیف
بیانیهها
D3- D1
کاملاً مخالفم
1
مخالفم

2
نظری ندارم

3
موافقم

4
کاملاً موافقم

5
میانگین±انحراف معیار
D1
هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، ولی قبل از آنکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد، شناسائی و تصحیح می شود
(1/2)2
(8/15)15
(7/34)33
(2/44)42
(2/3)3
85/0±31/3
D2
اشتباهاتی گزارش م

Comments (0):

Write a comment: