می 18, 2021

پایان نامه اخبار سود در بورس/خرید و فروش سهام

                خرید و فروش سهام توسط افراد درون سازمانی[1]

با توجه به اینکه مدیران اجرایی شرکت ها اطلاعات بهتری در باره درستی ارزش شرکت نسبت به سرمایه گذاران خارج از شرکت دارند،. سبد سرمایه گذاری مدیران احتمالا، حاوی اطلاعات مفیدی در رابطه با کیفیت قیمت سهام شرکت می باشد. در صورتی که تمایلات سرمایه گزاران به قیمت گذاری نادرست سهام منجر گردد، الگوی خرید و فروش افراد درون سازمانی با تمایلات سرمایه گذاران همبسته می باشد. سی سیهان[2]1998 مدارکی از توانایی الگوی خرید و فروش افراد درون سازمانی برای پیش بینی بازده ارائه نمود.

1-2-          پيشينه تحقيقات

1-2-1-                مطالعات انجام شده در خارج از كشور

جيگاديش و تيتمن(1993)، شواهدي از حركات كوتاه مدت قيمت بازار سهام ارائه كردند. آن ها دريافتند كه برخي تغييرات در قيمت سهام كه طي يك دوره 6 تا 12 ماه ثابت باقي مي ماند، به صورت نمونه اي به وسيله حركات آتي در همان مسير دنبال مي شود.

بِیکر و استین(2004) نشان دادند در صورتی که قیمت های پیش فروش سهام نسبت به قیمت های پیش خرید سهام بیشتر باشد، سرمایه گذاران غیر منطقی به احتمال زیادی  اقدام به خرید و فروش می نمایند، در این موقعیت، نقدینگی سهام در صورت بیشتر بودن تمایلات خوش بینانه سرمایه گذاران به افزایش قیمت سهام، افزایش و بالعکس در صورت بیشتر بودن تمایلات بدبینانه به پیش بینی  کاهش قیمت سهام،کاهش می یابد.

کِلیف و دیگران (2005) نشان دادند تمایلات سرمایه گذاران اثر معنی داری بر بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام دارد.ایدمَنس، گارسیا و نورلی (2006) با استفاده از نتایج بین المللی مسابقه فوتبال به عنوان متغییر احساسات سرمایه گذاران دریافتند، شکست تیم ها عامل اصلی تعیین کننده پیش بینی بازده پایین برای کشورهای شکست خورده در اولین روز بعد از شکست می باشد.

کومار و لیی(2006) متوجه شدند نحوه سرمایه گذاری سرمایه گذاران جزء با یکدیگر هماهنگ است، یعنی بصورت هماهنگ با یکدیگر صف های خرید و فروش را تشکل می دهند. بر اساس تحقیق مذکور می توانیم ادعا نماییم تمایلات سرمایه گذاران با خرید و فروش سرمایه گذاران جزء دارای رابطه می باشد.

بيكر و ورگلر(2006) در تحقيقي نشان دادند كه تمايلات بر قيمت گذاري نادرست سهام اثر گذار است. و در سهام داراي سوداگري بیشتر اثر تمايلات زياد است. کاپلانسکی و دیگران (2010) نشان دادند تمایلات سرمایه گذاران اثرات قابل تشخیصی بر قیمت سهام دارد.

سيبرت و يانگ(2012) نشان دادند بخش معني داري از بازده هاي منفي سهام در دوره تمايلات خوش بينانه ناشي از پيش بيني هاي تاريخي مديريت است.هري بار و مك آينيس (2012) نشان دادند خطاي پيش بيني سودها و نرخ رشد سودها داراي ارتباط معناداري با تمايلات سرمایه گذاران نمي باشد.

مجتبي ميان وديگران (2012) نشان دهنده آن است، حساسيت قيمت سهام به خبرهاي خوب باوجود تمايلات، افزايش مي يابد، در حالي كه حساسيت قيمت سهام به خبرهاي بد با وجود، تمايلات كاهش مي يابد. در رابطه با نتيجه بيان نمودند، تعيين جريان نقدي مورد انتظار، سود گزارش شده با اخبار بد دشوار تر است، در نتيجه ارزشيابي سهام  سود گزارش شده با اخبار بد نسبت به سود گزارش شده با اخبار خوب  مشكل تر است. آن ها متوجه شدند اثر تمايلات بر روي حساسيت قيمت به طور معنا داري براي اخبار بد نسبت به خبرهاي خوب بيشتر است. و براي  اعتباربخشی به پيش بيني در ادبيات تمايلات، اثر تمايلات را در يك دوره بلند مدت و كوتاه مدت بررسي نمودند[3] . به طور ويژه متوجه شدند اثر تمايلات ادامه دار است و قيمت سهام را  طي 60 روز بعد از انتشار سود خالص تحت تاثير قرار مي دهد. در تحقيق فوق ارتباط بين قيمت نادرست و تمايلات سرمايه گذاران نيز بررسي كه علیرغم نتيجه پژوهش بيكر وورگلر ارتباطي ميان تمايلات و قيمت نادرست يافت نكردند، آن ها همچنين نشان دادن تعصبات رفتاری بر قيمت گذاري نادرست سهام اثر گذار است.

[1]Insider Trading

[2]See Seyhun

[3]Brown and Cliff 2005; Baker and Wurgler 2006

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تمايلات سرمايه گذاران و واكنش بازار سهام به اخبار سود در بورس