متغیرهای تحقیق را مورد دستکاری قرار نداده است.
3-3- قلمرو تحقیق
3-3-1- قلمرو موضوعی :
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی نحوه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در 6 ماهه اول سال 91 می باشد.
3-3-2- قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان می‌باشد.
3-3-3- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی این تحقیق بر اساس اطلاعات 6 ماهه اول سال 91 می‌باشد.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان که درحدود 1000 نفر هستند، می باشد.
3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری
تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد را نمونه گویند.(آذر، مومنی، 1383).
گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند.
تعیین حجم نمونه و اندازه گروه نمونه یکی از مسائل عمده‌ای است که هر محقق در تحقیق خود با آن مواجه می‌شود. از این رو، توصیه می‌شود که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود. (کوکران، 1977). زیرا در آن صورت یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در صفت یا متغیر موردنظر با میانگین و انحراف استاندارد جامعه مادر بیشتر است. دیگر آنکه حجم نمونه ارتباط نزدیکی با آزمون فرض پوچ (فرض صفر)، در تحقیق دارد. بدین ترتیب که هرچه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد، محقق با قاطعیت بیشتری فرض پوچی را که نادرست است رد می‌کند. (نادری و سیف نراقی،1381،25).
با توجه به اینکه در تحقیقات زمینه یابی باید حجم نمونه مکفی را به دست آورد، همواره توصیه می شود که پژوهشگران 5 تا 10 درصد از جامعه آماری را به عنوان نمونه مورد بررسی تحت پوشش قرار دهند(عابدی1382،دلاور1387، کامکاری و همکاران،1387). از این رو با توجه به جامعه آماری که به صورت تقریبی 1000 نفر می باشند، انتخاب 100 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه مکفی محسوب می‎شود. از طرف دیگر می توان گفت در تحقیقات توصیفی و زمینه یابی که به نظرسنجی از نمونه های تحقیق پرداخته می شود، تعداد حجم نمونه 120 نفر مکفی است.(دلاور، 1386)
بنابراین نمونه آماری این تحقیق 120نفر از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان هستند که به دلیل شانس مساوی کارکنان برای انتخاب شدن به شکل نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده‎اند.
3-6- روش‌ گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات شامل مجموعه عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی (که از مفاهیم و فرضیه‌ها تشکیل شده است) با واقعیت‌های بازبینی‌شده و با داده‌های قابل جمع‌آوری مقایسه می‌شود. بنابراین در جریان این مرحله اطلاعات زیادی گردآوری شده و در مرحله بعدی به شیوه‌ای منظم تحلیل خواهند شد. لذا گردآوری اطلاعات یک مرحله واسطه‌ای بین ساختن مفاهیم و فرضیه‌ها و تحلیل اطلاعات گردآوری شده برای آزمون آنها می‌باشد.
ابزارهای گوناگونی برای گردآوری داده‌های این تحقیق به کار گرفته شده است. در بخش ادبیات و مبانی نظری تحقیق از اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از منابع فارسی و لاتین، فصل‌نامه‌ها و مقاله‌های علمی و تخصصی مدیریت و سایت‌های مختلف اینترنت استفاده گردیده است.
مهم‌ترین ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیقات توصیفی زمینه‌یابی، پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده می‌باشد. جهت گردآوری ‌داده‌های تحقیق و استخراج اطلاعات مورد نیازدر این پژوهش از روش پرسشنامه استفاده گردیده است .
جهت گردآوری داده‌های تحقیق و استخراج اطلاعات مورد نیاز، دو پرسشنامه در چارچوب مبانی نظری تنظیم گردید . سپس پرسشنامه ها درمیان 120نفر از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان توزیع شد.
به منظور گردآوری داده های موردنیاز در زمینه مدیریت مشارکتی سازمان، از یک پرسشنامه پژوهشگرساخته حاوی 50 سؤال پنج گزینه‌ای در طیف لیکرت (بسیار‌زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار‌کم) استفاده گردیده است. لازم به‌ذکر است که پرسشنامه شامل پنج بعد عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی و نقش همکاران می باشد.
به منظور گردآوری داده های موردنیاز در زمینه فرهنگ سازمانی پرسشنامه محقق‌ساخته و بر مبنای الگوی رابینز ، مشتمل بر 29 سؤال و در طیف لیکرت تدوین شده است. که از مجموع 29 سؤال نمره کل فرهنگ سازمانی بدست می‌آید.
3-7- ابزار اندازه‌گیری و پایایی و روایی ابزار
با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی پرداخته شده است، بنابراین ابزار مورد استفاده در این تحقیق دو پرسشنامه با سؤالات پنج گزینه‌ای می‌باشد که در طیف لیکرت (بسیار‌زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار‌کم) اندازه‌گیری می‌شود.
3-7-1 پرسشنامه مدیریت مشارکتی
ابزار مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری داده های مربوط به مدیریت مشارکتی یک پرسشنامه پژوهشگرساخته است که دارای 50 سؤال پنج گزینه‌ای می‌باشد که در طیف لیکرت (بسیار‌زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار‌کم) اندازه‌گیری می‌شود. در راستای روایی پرسشنامه مذکور ، سؤالات پرسشنامه با رجوع به ادبیات تحقیق و در راستای یافتن پاسخ سئوال اصلی و سئوالات فرعی تحقیق، تدوین شده است. لازم به‌ذکر است که پرسشنامه حاضر شامل پنج بعد عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی و نقش همکاران است. لازم به ذکر است که پرسشنامه حاضر با مشارکت و تأیید گروهی از متخصصان در زمینه مدیریت تدوین گردیده است. جدول زیر معرف روایی محتوایی پرسشنامه حاضر است:
جدول 3-1 روایی محتوایی پرسشنامه مدیریت مشارکتی
ابعاد
سؤالات
عوامل فردی
10 و 9-8-7-6-5-4-3-2-1
عوامل سازمانی
20 و 19-18-17-16-15-14-13-12-11
عوامل مدیریتی
30 و 29-28-27-26-25-24-23-22-21
عوامل محیطی
40 و 39-38-37-36-35-34-33-32-31
نقش همکاران
50 و 49-48-47-46-45-44-43-42-41
لازم به‌ذکر است برای محاسبه ضریب اعتبار پرسشنامه، پس از اجرای مقدماتی92 بر روی 30 نفر از نمونه‌های تحقیق، از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است و پس از کسب ضریب اعتبار مطلوب (بالاتر از 70/0)، به اجرای نهایی پرسشنامه‌ها اقدام گردیده است و در انتها نیز مجدداً به محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ و استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 نتیجه بالاتر از 70/0 کسب گردیده است.
3-7-2 پرسشنامه فرهنگ سازمانی
ابزار مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری داده های مربوط به فرهنگ سازمانی یک پرسشنامه شامل 29 سؤال بوده که محقق‌ساخته و بر مبنای الگوی رابینز تدوین شده است. لازم به ذکر است که طیف سؤالات فوق بر اساس مقیاس لیکرت درجه‌بندی شده و در طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد اندازه‌گیری می‌شود که از مجموع 29 سؤال نمره کل فرهنگ سازمانی بدست می‌آید.
همچنین تعدادی از سؤالات دارای ارزش منفی بوده و به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند که شامل سوالات 23، 18، 20، 19، 13، 11 و 12 می‌باشند. در نهایت مطرح می‌شود که کمترین نمره 30 و بالاترین نمره 150 می‌باشد. در زمینه روایی93 پرسشنامه مطرح می‌شود که پرسشنامه فوق پس از نظارت 10 نفر از متخصصان روان‌سنج و خبرگان مدیریت مورد تأیید واقع شده که شامل شش خرده‌مقیاس می‌باشد. جدول زیر معرف روایی محتوایی سؤالات می‌باشد:
جدول 3-2 روایی محتوایی سؤالات مرتبط با پرسشنامه فرهنگ سازمان
ردیف
خرده‌مقیاس
شماره سوالات
1
همکاری گروهی
7، 2، 18، 4 و 3
2
خلاقیت و نوآوری
23، 1، 22، 20، 15، 25، 28، 26، 29 و 16
3
دقت کاری
6، 8 و 5
4
بهره‌وری
19، 21، 24، 17و 27
5
انگیزه کاری
11، 10 و 9
6
ارزش‌گذاری به کارمند
14، 13 و 12
در زمینه اعتبار پرسشنامه حاضر نیز مطرح می‌شود که پرسشنامه فوق با استفاده از روش آلفای کرانباخ اعتباریابی شده و رقم 82/0 به عنوان ضریب اعتبار مطلوب محاسبه گردید. همچنین، در تحقیق حاضر نیز پرسشنامه فرهنگ سازمانی، به گونه مقدماتی94 بر روی 30 نفر از نمونه‌های تحقیق اجرا شده و مجدداً با استفاده از روش آلفای کرانباخ رقم 87/0 حاصل گردید.
3-8 مدل آماری
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد اکنون، نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و ….سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید.
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
3-8-1- آمار توصیفی
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات جمعیت شناختی استفاده شده است. برای این منظور اطلاعات جمعیت شناختی با استفاده از جداول فراوانی و نمودارهای میله ای نشان داده شده اند.
3-8-2- آمار استنباطی
جهت تجزیه و تحلیل استنباطی و در راستای تحلیل داده‌ها و پاسخ به سؤال‌های پژوهش، از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری (به منظور پیشبینی اثر فرهنگ سازمانی بر مدیریت مشارکتی) استفاده شده است.
با توجه به متغیرهای پژوهش که ، فرهنگ سازمانی و مولفه های آن متغیر مستقل و مدیریت مشارکتی و خرده مقیاس های آن متغیر وابسته می باشند و هر دو دارای سطح اندازه گیری فاصله‎ای و متغیرهایی کمی و پیوسته هستند ، در راستای تحلیل داده‎ها و پاسخ به سئوالات اصلی و فرعی تحقیق، از مدل آماری رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزارSPSS برای بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان استفاده شده است.
3-9- جمع بندی فصل:
در فصل سوم نوع و روش تحقیق، قلمرو تحقیق، جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات و درنهایت ابزار اندازه‌گیری، روایی و پایایی پرسشنامه و مدل آماری جهت تحلیل داده‎ها بحث و بررسی شده است.
فصل چهارم
استخراج و تحلیل داده‌های تجربی
4-1- مقدمه
در این تحقیق، به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی پرداخته شده است. بنابراین، در ابتدا به توصیف ویژگیهای دموگرافیک در نمونه‌های تحقیق (جنسیت، سن، تحصیلات و وضعیت تأهل) اقدام نموده و جداول توزیع فراوانی و درصد ترسیم گردیدند، پس از آن به منظور نمایش تصویری داده‌های فوق، از نمودار ستونی (میله‌ای) استفاده به عمل آمده است. در نهایت، از جداول آمار توصیفی به منظور توصیف متغیرهای مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی استفاده شده و در آن نما، میانه و میانگین به عنوان شاخص‌های گرایش مرکزی، دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار به عنوان شاخصهای پراکندگی و خطای معیار، ضریب کجی و ضریب کشیدگی به عنوان شاخص‌های توزیع محاسبه شدند.
در راستای تحلیل داده‌ها و پاسخ به سؤال‌های پژوهش، از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری (به منظور پیشبینی اثر فرهنگ سازمانی بر مدیریت مشارکتی) پرداخته شد.
لازم به ذکر است که قبل از پرداختن به مدل‌ آماری فوق، ابتدا نرمال و متقارن بودن توزیع متغیرهای وابسته و مستقل بررسی شده و پس از اطمینان از نرمال و متقارن بودن متغیرهای فوق به تحلیلهای استنباطی پرداخته شده است.
‌ 4-2- گردآوری داده‌ها
جهت گردآوری داده‌های تحقیق و استخراج اطلاعات مورد نیاز، دو

Comments (0):

Write a comment: