کیفری هیچگونه تعریفی از چک پرداخت نشدنی به عمل نیامده است لیکن حقوقدانان تعاریف مختلفی از صدور چک پرداخت نشدنی ارائه نموده اند که ذیلاً به آن اشاره خواهیم نمود :
جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از : صدور چک به نحوه غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانک ها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک61.
منظور از صدور چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی ، از پرداخت وجه آن خودداری نماید62.
صدور یک برگ از انواع چک های بانکی بر عهده بانک های مجاز از طرف صاحب حساب و تسلیم آن به دیگری ، به گونه ای که از نظر ماهوی به علت فقدان وجه یا اعتبار کلاً یا بعضاً و یا به علت عدم رعایت شرایط صوری صحت صدور چک برای بانک محال علیه قابل پرداخت نباشد63.
گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک
ماده 3و 10 قانون صدور چک موارد عدم پرداخت ر ا احصاء نموده که دارای جنبه کیفری می باشد و شامل :
1- دارا نبودن محل(نقد یا اعتبار قابل استفاده) یا عدم کفایت آن در هنگام صدور

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهاقشار کم درآمد، توسعه درونزا، شهر تهران

Comments (0):

Write a comment: