پیدا کنیم.
« تحقیق پیمایشی روشی است برای گرد آوری داده ها که در آن از گروههای معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص ( که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند» ( بیکر، ۱۳۷۷: ۱۹۶).
این شیوه ی غیر آزمایشی علمی به طور کلی مشاهده ی نمونه ای است و نتایج به دست آمده از نمونه های مورد نظر و جنبه ها و برگزیده هایی از موضوع استنباط می گردد. این شیوه عمدتاً بر دو عنصر استوار است الف: تأکید بر پرسش و ب: تأکید بر نمونه، یعنی تنها بخشی از افراد که مشاهده می شوند و پاسخ آنها هم عمدتاً از راه پرسشنامه دریافت می شود.
۲ – جامعۀ آماری
«جامعه آماری به مجموعه ای از اشیا، اشخاص، مکانها، رویدادها، و اموری گفته می شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند»(شریفی، ۱۳۸۷: ۵۹).
جامعۀ آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه هرات افغانستان هستند که در سال تحصیلی ۱۳۹۰ه ش مشغول تحصیل در این دانشگاه هستند. بر اساس آمار ریاست دانشگاه هرات در حال حاضر بیش از ده هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند. دانشگاه استان هرات با داشتن ۱۱ دانشکده یکی از بزرگترین دانشگاه های کشورافغانستان است که ۴۵ درصد دانشجویان آن دختر و ۵۵ درصد نیز پسر هستند.
۳ – روش نمونه گیری
« نمونه گیری عبارت است از انتخاب افراد گروه نمونه از میان اعضای یک جامعه تعریف شده آماری بر اساس اصول و قواعد خاص»(شریفی، ۱۳۷۸: ۶۲).
نمونه گیری احتمالی که در آن شانس انتخاب افراد مساوی است انواع آن عبارتند از :
الف : نمونه گیری ساده ( قرعه کشی) که در آن هر فرد شانس مساوی و مستقل انتخاب شدن دارد
ب : نمونه گیری تصادفی منظم : در این نمونه گیری به چارچوب آماری نیاز داریم و برای زمانی مناسب است که افراد جامعه آماری از نظر همگنی به هم نزدیک باشند.
ج : نمونه گیری خوشه ای : در آن چارچوب آماری در اختیار نداریم . نمونه مربوط به واحد های مربوطه برخی از خوشه ها انتخاب می شود.
د : نمونه گیری ناحیه ای : ( خوشه ای چند مرحله ای ) در این نمونه گیری از بین تمام مناطق و خوشه ها یکی را انتخاب می کنیم.
ه : نمونه گیری طبقه بندی شده یا طبقه ای یا مطبق لایه بندی شده که به دو شکل متناسب و نامتناسب ( یکی با درصد های مساوی و دیگری با درصد های دلخواه ) است .
در این پژوهش از نمونه گیری مطبق یا لایه بندی شده و نوع متناسب آن که از انواع نمونه گیری احتمالی است، استفاده شده است. در این نمونه گیری جمعیت یا جامعه آماری بر حسب صفات اصلی به دو یا سه طبقه تقسیم می شود و پس از آن با یکی از روشهای تصادفی ساده یا منظم از هر یک از این طبقه ها یا لایه ها نمونه گیری به عمل می آید. نمونه گیری از دانشجویان به این صورت شده است که ابتدا دانشجویان به دو صفت اصلی مرد و زن تقسیم شده اند بعد از نگاه رشته تحصیلی به دو دسته علوم انسانی و غیرعلوم انسانی تقسیم شده و مرحله دیگر کار که انتخاب نمونه ها بود به صورت تصادفی ساده نمونه گیری شده است.
۴ – حجم نمونه
برای اینکه مطالعه جوامع بزرگ به لحاظ مشکلات فراوانی که در افغانستان وجود دارد غیر ممکن و در عین حال در توان تحقیقات دانشجویی نیست، پس برای تعیین افراد مورد مطالعه از شیوه نمونه گیری استفاده شده است.
برای تعیین حجم نمونه هم از فرمول کوکران استفاده شده است که امکان تحقیق با پنج درصد خطا و ۹۵ درصد اطمینان را میسر می سازد و حجم نمونه ما طبق این فرمول ۳۸۴ تن برآورد گردید که برای اطمینان بیشتر از ۴۰۰ تن از دانشجویان خواسته شده تا پرسشنامربوطه را پر کنند.
در فرمول فوق
n- حجم نمونه است.
N- جمعیت آماری جامعه مورد نظر؛
t – نسبتی است که از طریق آن درصد احتمال صحت دادهۀا برآورد می‌شود.
p – میزان احتمال وجود یک صفت
q – نیز میزان عدم آن در نمونه است.
d – نیز درصد خطای محاسبه است که جهت مخالف آن درجه اطمینان است.
در این تحقیق مقادیر لازم برای هریک از اجزای فرمول حجم نمونه از این قرار است: ۵/۰= q 5/0= p 5%= d 96/1= t
باتوجه به فرمول برآورد حجم نمونه از این قرار است:
حجم تقریبی نمونه با کمک گرفتن از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر به دست آمد و ترجیح داده شد ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه هرات به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شوند. بنابراین با توجه به نسبت دانشجویان دانشگاه هرات که ۴۵ درصد دختر و ۵۵ درصد پسر بودند ۱۸۰ نفر زن و ۲۲۰ نفر مرد انتخاب شدند و در مرحله بعد از مجموع ۱۸۰ نفر زن نصف آنان از دانشکده های علوم انسانی و نصف دیگرش از دانشکده های غیر علوم انسانی انتخاب شدند. انتخاب دانشجویان مرد نیز به همین صورت انجام گرفت و نمونه گیری به اتمام رسید.
۵ – واحد تحلیل
واحد تحلیل افراد، گروهها، طبقه اجتماعی و در نهایت موضوعی را شامل می شود که ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفته است. به زبان دیگر اینکه هر موضوعی که تمام ویژگی های آن مورد کند و کاو قرار گرفته و در نهایت نتیجه ای هم حاصل شده است را می توان واحد تحلیل خواند. در این پژوهش واحد تحلیل فرد فرد دانشجویان دانشگاه هرات است.
۶ – ابزار پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش به نظر می رسد که بهترین روش برای جمع آوری اطلاعات از دانشجویان، طرح پرسشنامه است. از این رو در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. به این صورت که ابتدا پرسشنامه در میان ۲۰ تن از دانشجویان توزیع شد تا ضریب اطمینان آن سنجیده شود، آنگاه به صورت لایه ای در میان دانشجویان دانشگاه هرات توزیع شد به این صورت که ۲۰۰ عدد آن در میان دانشجویان علوم انسانی و ۲۰۰ عدد دیگر میان دانشجویان غیر علوم انسانی.
۷ – روش جمع آوری داده ها
برای دستیابی به اهداف پژوهش،پرسشنامه ای که حاوی اطلاعاتی پیرامون ویژگی های کلی پاسخگویان وسئوالات و فرضیه های مرتبط بااهداف تحقیق می باشد، طراحی شد.
آشناترین روش پرسش که امروز متداول ترین آن باید باشد،پرسش از طریق پرسشنامه است که در واقع نوعی
مصاحبۀ فردی است که مصاحبه شونده باید بدون تأثیرگذاری مصاحبه گر یک پرسشنامه را پرکند. درمجموع
کنترل وضعیت مصاحبه در این روش درحد کمی است. مصاحبه شونده احتیاجی ندارد که به سوالات مطابق
ردیف چاپی آنها پاسخ دهد.او برای پاسخ دادن به یک یک سوالات وقت زیادی را در اختیار دارد.در حقیقت
پرسشنامه راهبرد کتبی وثابت یک نظرپرسی است ودرساخت و تنظیم ،هم باید نظرهای منطقی وهم روانشناختی را در نظرگرفت.
در این تحقیق پرسشنامه ها به اندازه مورد نیاز تکثیر شد و در اختیار دانشجویان قرار گرفت، و به آنها وقت کافی داده شد تا به سوالات پاسخ بدهند.
۸ – فنون تجزیه و تحلیل داده ها
بعد از اینکه اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوری شد برای اینکه داده ها به صورت دقیق وارد برنامه spss گردد ابتدا داده ها کد گذاری و سپس وارد برنامه spss شد و با استفاده از این برنامه به تحلیل و توصیف داده ها پرداخته شد. ابتدا از جدول های توصیفی برای توصیف متغیرها استفاده شد و سپس برای کشف رابطه میان متغیرها از آزمون کای اسکور استفاده شده است.
۹ – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
الف ) تعریف متغیرهای مستقل
– سن
در این پژوهش سن پاسخگویان ثبت شده است، این متغیر در سوال ۱ بخش اول پرسشنامه آمده است.
– جنس
در این پژوهش جنس پاسخگویان ثبت شده است، این متغیر در سوال ۲ بخش اول پرسشنامه آمده است.
– رشته تحصیلی
منظور رشته ای است که دانشجو در آن رشته مشغول تحصیل است که در این پژوهش رشته تحصیلی به دو دسته علوم انسانی و غیر علوم انسانی تقسیم بندی شده است. این متغیر در سوال ۳ بخش اول پرسشنامه آمده است.
– رسانه منتخب
منظور این است که دانشجویان مورد تحقیق ما از کدام رسانه ( رادیو، تلویزیون، اینترنت، مطبوعات و ماهواره ) بیشتر استفاده می کند، این متغیر در سوال ۴ بخش اول پرسشنامه آمده است.
– میزان استفاده از تلویزیون های مورد بررسی
منظور مدتی است که فرد از تلویزیون های مورد بررسی استفاده می کنند، برای اندازه گیری این متغیر از سوال۸ بخش اول پرسشنامه استفاده شده است.
رضایت
تعریف نظری : «مقصود از رضایتمندی، مقبولیت و رضایت و پذیرش رسانه از سوی مخاطبان به عنوان یک وسیلۀ تأمین کنندۀ نیازهای خبری یا شناختی مخاطب است»( رستمی، ۱۳۷۸: ۱۶۲).
تعریف عملیاتی : در این تحقیق ما رضایت دانشجویان را از نوع برنامه های تلویزیون های خصوصی مورد بررسی سنجیده ایم که آنها از چه نوع از برنامه های این تلویزیون ها بیشتر رضایت دارند که ما ابتدا برنامه های پخش شده از این شبکه های تلویزیونی را به سه بخش : الف : سرگرمی ب : آگاهی اخبار و اطلاعات ج : طرح مسائل و مشکلات جامعه تقسیم کرده ایم که پاسخگو با انتخاب برنامۀ مورد رضایت خود به جواب پاسخ ارائه می کند که این سوال در بخش اول پرسشنامه در سوال ۵ آمده است.
اعتماد
تعریف نظری : مفهوم اعتماد در زندگی انسانها نقش مهمی داشته است. باربارا میزتل برای اعتماد سه نقش اساسی را در زندگی انسانها قائل شده است : الف : زندگی اجتماعی را قابل پیش بینی می سازد، ب : احساس اجتماعی بودن را ایجاد می کند، ج : کارکردن اشخاص را با یکدیگر آسان می کند.(Misztal, 2001: 68)
تعریف عملیاتی : در این تحقیق ما اعتماد دانشجویان را به صورت یک مفهوم ذهنی و کلی مورد پرسش قرار داده ایم تا میزان نگرش مثبت خود را نسبت به شبکه های مورد بررسی بیان کنند، بنابراین، با این سوال که : میزان اعتماد آنها به شبکه های تلویزیونی مورد بررسی چه اندازه است ؟ این سنجش انجام شده است. سوال ۱۰ بخش اول پرسشنامه مربوط به بررسی اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات به شبکه های تلویزیونی مورد بررسی است.
سرمایۀ فرهنگی
تعریف نظری : سرمایۀ فرهنگی، یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در برگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته می شود. (فکوهی، ۱۳۸۱, ۳۰۰).
تعریف عملیاتی : در این تحقیق ما میزان سرمایه فرهنگی دانشجویان را با طرح دو سوال ۶ و ۷مورد سنجش قرار داده ایم و سپس جواب این دو سوال را با هم ادغام کرده ایم، سپس برای جوابها سه شاخص معین کرده ایم که عبارتند از : کم ، متوسط ، زیاد
الف : سلیقه ادبی ؛ که در سوال ششم به آن پرداخته شده که در آن میزان علاقمندی به کتاب مورد پرسش قرار گرفته است.
ب: سلیقه سینمایی ؛ که در سوال هفتم به آن پرداخته شده است و میزان علاقه مندی به دیدن فیلم های سینمایی در آن مورد پرسش قرار گرفته است.
متغیر وابسته
توسعۀ سیاسی

Comments (0):

Write a comment: