آوریل 17, 2021

مقاله – مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های …

نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که میان کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی، ارتباط معناداری وجود ندارد و در توضیح تغییرات بازده اضافی پورتفوی مکمل یکدیگر هستند.

خدادادی و همکاران (۱۳۹۲)

تأثیر بهموقع بودن و محافظهکاری بر محتوای اطلاعاتی سود

نتایج پژوهش آنها نشان داد، شرکتهایی که در سطح بالایی از بهموقع بودن سود قرار دارند، از محتوای اطلاعاتی سود بالاتری برخوردارند، در حالی که، شرکتهایی که محافظهکاری بالایی را در سود لحاظ میکنند، محتوای اطلاعاتی سود پایینتری دارند.

 

 

فصل سوم
روششناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
هدف از انجام پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگیهای اجرای موضوع قرار داد. منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویههای منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روشها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد (اسماعیلی، ۱۳۸۵). بنابراین، “تحقیق” عبارتست از، یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سؤالهای مورد نظر و مطرح شدهی پیرامون موضوع تحقیق بدست میآید (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۴). پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که، در آن علم بهکار میرود. میتوان عنوان کرد اعتبار هر تحقیق در گرو روش تحقیق آن است.”روش تحقیق” مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶).
اعتقاد اندیشمندان معاصربر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چنددهه اخیربه مراتب بیشتر و جامعترازپیشرفتی است که کلیه علوم ازبدوپیدایش خودتا پایان نیمه اول قرن بیستم داشتهاند،شایدقبول این واقعیت قدری مشکلترباشد،اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون بهکارگیری روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع بایدبه دنبال تعیین روشهای دقیق پژوهش باشد.انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفهاوموضوع پژوهش دارد.بنابراین هنگامی میتوان در موردروش بررسی انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع پژوهش وهدف آن مشخص باشد،به عبارتی روش پژوهش به محقق کمک میکند، شیوه و روشیراانتخاب و آغازکندتا بتواندهر چه سریعتربه پاسخ یاپاسخهایی که برای پرسشهای خوددر نظر گرفته است دست یابد.در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازهگیری، ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و مواذین پذیرفته شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل است و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق،تشخیص،قضاوت و ابتکار است(اکبری،۱۳۹۰).
علاوه بر مطالب فوق، آمار نیز علمی جدید محسوب میشود که شیوهها و روشهای آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آن که مدت زیادی از پیدایش آن نمیگذرد به سرعت توسعه یافته به طوری که قلمرو و مفاهیم مورد استفاده در آن از علوم ریاضی هم فراتر رفته و بکارگیری آن نیز در سایر علوم رواج یافته است. “آمار” به عنوان یک علم امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که تجزیه و تحلیل آنها با داده صورت میگیرد اهمیت بسیار دارد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).
در فصل اول ضمن معرفی سه پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در ادبیات مالی، شواهد تجربی موجود، فرضیهها و اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم نیزضمن تشریح مبانی نظری هر یک از متغیرهای پژوهش، مطالعات تجربی داخلی و خارجی انجام شده در زمینههای مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی و به ویژهپژوهشهای انجام شدهی مرتبط با موضوع این پژوهش، بررسی گردید. در این فصل بر مبنای استدلالات قیاسی حاصل از تئوریها و فرضیههای عنوان شده در فصول قبل، فرضیهها و متغیرهای پژوهش و روشهای آزمون فرضیهها تشریح میشود، سپس جامعه آماری، روش گردآوری اطلاعات، مدل و متغیرهای پژوهشو روش تجزیه و تحلیل دادهها در پژوهشمورد بررسی قرار گرفته میشود. در این فرایند با بهرهگیری و گردآوری دادهها و تبدیل آنها به یافتهها، ابهام حاصله از مسئله پژوهش به حداقل ممکن کاهش مییابد.
۳-۲ روش پژوهش
روش پژوهش را میتوان مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات دانست. روش پژوهش حاضر از سه دیدگاه هدف، نقش متغیرها در پژوهش و شیوه اجرا تقسیمبندی شده است.
۳-۲-۱ روش پژوهش از نظر هدف
این پژوهش از نظرهدف از نوع پژوهشهای کاربردی است. پژوهش کاربردی تلاشی است برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و مشکل عملی، که در دنیای واقعی وجود دارد. این پژوهش از نتایج پژوهشهای بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ‌روشها، ‌ابزارها،‌ وسایل،‌ تولیدات،‌ ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده کرده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.