فرایندهای مولد تعارض

2-6-1- فقدان گفتگو

در یک رابطه صمیمی، عدم تبادل عقاید واحساسات، موقعیتی ویژه برای همسران ایجاد می کند که آنها مجبور می شوند به نوعی این خلأهای ارتباطی را پر کنند. اگرفقدان گفتگو ادامه یابد، اعتماد سرکوب شده وهر دو همسر ممکن است مظنون ودفاعی شوند(مارکمن و همکاران، 2001)

2-6-2- فقدان رهبری مؤثر وتصمیم گیری

فقدان توافق در مورد این که چه کسی در مقام مسئولیت ورهبری است واین که کارها چگونه باید پیش بروند وانجام گیرند، می تواند منبع تعارض باشد. به عنوان مثال، اگرهمسری در یک رابطه انتظار تصمیم گیری مشارکتی را داشته باشد ودیگری فردی قدرت طلب باشد،حل تعارض  ممکن است دشوار شود هنگامی که تعارضات بالا می گیرند، همسران مشغول کشمکش در مورد این مساله می شوند که قدرت چه کسی قرار است اعمال شود؟(مارکمن و همکاران، 2001) .

2-6-3- تعارض های ارزشی

اگرهمسران نسبت به نظام ارزشی شان خشک ومتعصب باشند، تفاوت های موجود در نگرش ها، اعتقادات وانتظارات ممکن است باعث تداخل در تصمیم گیری مناسب شود. ارزش ها واعتقادات متفاوت، همسران را مستعد انتخاب اهداف یا روش های متفاوت برای نیل به اهداف مشابه، می کند واز آنجایی که هر هدف نیاز به سرمایه گذاری، وقت، تلاش و گاهی فداکاری دارد، همسران نمی توانند یک هدف را بدون تایید دیگری، دنبال کنند. (مارکمن وهمکاران، 2001) .

2-6-4- عقاید متفاوت درباره نقش های جنسیتی

هنگامی که درک همسران از نقش خود وهمسرشان متفاوت باشد، ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شود. اگر مفاهیم و اسکیماهای زوجها از نقش های جنسیتی متفاوت باشد، ممکن است تعارض ایجاد شود. لازم است همسران برای افزایش درک وتحمل شان از تفاوت های موجود در اعتقادات شان، نقش های جنسیتی را مورد بحث قرار دهند (مارکمن وهمکاران 2001).

مطلب مرتبط :   دانلود متن کامل فایل پایان نامه های کارشناسی ارشد- قسمت 23

2-6-5- زایندگی اندک

تکمیل وظایف ونیل به اهداف یک عنصر لازم در همه روابط است. هنگامی که وظایف انجام نمی شوند، همسران ممکن است ناکام وخشمگین شوند. نقش احساس مسئولیت زوجها در روابط زناشویی و حل تعارض آنها بسیار موثر است. (مارکمن و همکاران، 2001) .

2-6-6- تغییرات و انتقالات

تغییر و تحول در روابط همسران غیرقابل اجتناب است.  گرچه،  نوع انسان ایمنی و الگوهای قابل پیش بینی برای ناشناخته ها را ترجیح می دهد.  هنگامی که تغییرات ناگهانی و بدون پردازش افکار،  احساسات و نیازها اتفاق می افتند ،  ممکن است تعارض ایجاد شود.  تغییرات ناگهانی ـ حتی اگر به نظر مثبت برسند ،  مانند یک شغل بهتر ـ ممکن است در صورت عدم پردازش مناسب باعث اضطراب ،  پریشان خاطری و گیجی شوند (مارکمن و همکاران ، 2001) .

2-6-7- مسایل حل نشده گذشته

تا زمانی که مسایل حل نشده همسران مورد بحث قرار نگیرند و به طور شایسته روی آنها کار نشود ،  به طور غیر قابل گریز،  تاثیر منفی بر روابط می گذارند .  بسیاری از همسران از بحث در مورد تعارض امتناع می کنند،  زیرا خاطرات رنج آور تعارضات گذشته هنوز وجود دارد.  این تجربیات گذشته بر زمان حال تحمیل می شوند.  روابط ما با زوجها می تواند التیام بخش یا یادآور زخم های گذشته باشد. (مارکمن و همکاران،  2001)