عوامل تشدید کننده پرخاشگری

عوامل متعددی می توانند موجب تشدید پرخاشگری شوند که مهمترین آنها عبارتند از:

  • محروم شدن از حمایت پدر و مادر و مربیان؛
  • افزایش توقع و انتظار به علت وعده و وعیدهای بسیار؛
  • بی اطلاعی و در نظر نگرفتن فکر و احساسات و اندیشه و توقع کودک؛
  • به حساب نیاوردن کودکان و عدم اعتنا به آنان در مواردی که کودک نیاز به توجه دارد؛
  • تحمیل مشکلات خود بر کودک و درخواست از او که توقع دشواری را از شما برآورده سازد؛
  • اجرای قواعد انضباطی سخت برای کودکان در خانه و مدرسه؛
  • بیماری های مداوم بخصوص آنها که کودک در آن احساس درد می کند؛
  • به بازی گرفتن عواطف و احساسات کودک نسبت به چیزی که فوق العاده برای او مهم و با ارزش هستند و یا ایجاد مانع بر سر راه او برای وصول به هدف (جاف[1]، 2012).

[1] – Jaff

مطلب مرتبط :   طبقه بندی علوم از منظر امام خمینی (ره)