متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

 

استاد راهنما:

 

نگارش:

شماره دانشجویی:

زمستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 8

1-2) بیانمساله. 9

1-4) اهدافانجامتحقیق.. 11

1-5) تعریفواژههاواصطلاحاتتحقیق.. 12

فصلدوم:ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- سرمایه. 16

2-3- انواعسرمایه. 17

2-4- سرمایهاجتماعی.. 18

2-5- تعریفسرمایهاجتماعی.. 21

2-7-  انواعسرمایهاجتماعی.. 26

2-8-  سرمایهاجتماعیبهمثابهیکیازمشخصههایجوامعوملتها 26

2-9- منشأهایسرمایهاجتماعی.. 28

2-10- الگوهایاندازهگیریسرمایهاجتماعی.. 29

2-11- عواملتعیینکنندهپیدایشسرمایهاجتماعیدراینحیطه(سازمان) 31

2-12- رویکردهایمفهومیاصلیبهسرمایهاجتماعی.. 31

2-13-  سنجشسرمایهاجتماعی.. 32

2-14- کارآفرینی.. 34

2-15- تاریخچهکارآفرینی.. 35

2-16- تعاریفکارآفرینی.. 37

2-17- انواعکارآفرینی.. 40

– کارآفرینیمستقل.. 41

– کارآفرینیدرونسازمانی.. 41

– کارآفرینیسازمانی.. 42

2-18-کارآفرینیدرون‍سازمانی.. 43

2-19- مدلهایفرآیندکارآفرینیسازمانی.. 44

2-20-  مدلکارآفرینیسازمانیکورنوالوپرمن.. 45

2-21-  مدلکارآفرینیسازمانیکوراتکوونافزیگر. 46

2-22- فرآیندکارآفرینیاحمدپورومقیمی.. 47

2-24- مدلکارآفرینیبارینگروایرلند. 48

2-25- مدلپیترزوپتلزبرگوعواملموثربرآن. 50

2-25-2- تکنیکهایایدهپردازی: 53

2-25-3- بکارگیری(امکانسنجی) ایدهدرسازمان. 54

2-25-4- نتایجایده 55

2-26- سرمایهاجتماعیوکارآفرینیسازمانی.. 55

2-27- تحقیقاتانجامگرفته : 59

2-27-1- داخلی: 59

2-27-2- خارجی:. 60

فصل سوم:

3-1) مقدمه. 64

3-2) روشتحقیق.. 64

3-2-1)تحقیقکاربردی.. 65

3-2-2) تحقیقتوصیفی.. 65

فرایندپژوهش: 68

3-3) متغیرهایتحقیق.. 68

3-4) روشهایجمع‌آوریاطلاعات.. 69

3-5) رواییوپایاییپرسشنامه. 70

3-5-1) تعیینپایایی (قابلیتاعتماد) پرسشنامه. 70

3-5-2) تعییناعتبار (روایی) پرسشنامه. 71

3-6) جامعهونمونهآماری.. 72

3-6-1) جامعهآماری.. 72

3-6-2) قلمرومکانیتحقیق.. 73

3-6-3) قلمروزمانیتحقیق.. 73

3-6-4) نمونهآماریوروشمحاسبهحجمنمونه. 73

3-8) روشتجزیهوتحلیلاطلاعات.. 75

فصل چهارم:

4-1- مقدمه. 77

4-2- ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان. 77

4-3- تحلیلاستنباطیدادهها 79

4-3-1-بررسینرمالبودنمتغیرها 80

4-3-1-1- بررسینرمالبودنمتغیرهایگرایشکارافرینانه. 80

4-3-1-2- بررسینرمالبودنمتغیرسرمایهاجتماعی.. 81

4-3-3- بررسیهمبستگیبینمتغیرهایمستقلووابسته. 81

4-3-3-1- همبستگیبینبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانی.. 81

4-3-3-2- همبستگیبینبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 82

4-3-3-3- همبستگیبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 83

4-3-3-6- همبستگیبینگرایشکارآفرینانهوسرمایهاجتماعی.. 83

فصل پنجم:

5-1- مقدمه. 86

5-2- مروریمختصربرهدف،مسئلهوچگونگیکار. 86

5-3- نتایجآزمونها 87

5-3-1- تائیدیاعدمتائیدفرضیاتبااستفادهازمدلمعادلاتساختاریافتهخطی.. 87

5-3-1 -1  آزمونفرضیهفرعی1:  همبستگیمعنیداریمیانبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد.. 87

5-3-1 -2  آزمونفرضیهفرعی2:  همبستگیمعنیداریمیانبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-1 -3  آزمونفرضیهفرعی3: همبستگیمعنیداریبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-2- آزمونفرضیهاصلی: گرایشکارآفرینانهبرسرمایهاجتماعیسازمانیتأثیردارد. 89

5-4- نتیجهگیریوپیشنهاداتکاربردی.. 90

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ایران «منطقه 9»)

منابعوماخذ. 97

 

مقدمه

تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، 1382) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یکیازاندیشمندانمدیریتبهناملینداگراتون(2003)برایترسیماینوضعیتجدیدازاستعارهانقلابدموکراتیکدرمحیطهایکاریاستفادهمیکند .بهعقیدهوی،مفهومدموکراسیسازمانیحولچنداصلاساسیبوجودمیآید :ایجادشرایطیکهدرآنافرادبتوانندتواناییبالقوهوکیفیتهایمتمایزخودرابیانکنند، حمایتازاستفادهاختیاریازقدرت،مداخلهافراددرتعیینشرایطارتباطشانباسازمانونهایتاتوسعهفرصتبرایدسترسیبهمنابعارزشمند.

در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .

برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای 1999 تا 2000 در کشور آمریکا قریب به 8/10 میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف 3/8 میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و  مرتضوی ، 1384 )

از دیگر سو همانگونه که مطرح شد، مدتی است که سرمایه  سرمایه اجتماعی به عنوان منابع جدید سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر مطالعه اشام و دیگران  طی سال های دهه 1990 به این سو ، بیشترین ارجاعات در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی  « EonLit » مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است . همین طور  طبق مطالعات فاین بنا بر نظر سردبیر مجله «Quarterly Journal of Economics» از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رایج و غالب ، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه 1990 مربوط به اثر 1993 پوتنام مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی بوده است( دینی ترکمانی ، 1385).

مطلب مرتبط :   پایان نامه تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر عملکرد مالی آتی شرکت­ها پس از نخستین عرضه عمومی

بدین مناسبت با توجه به اهمیت موضوع ، لزوم پرداختن به مساله کارآفرینیی و بررسی تمامی جوانب و ابعاد آن در تحقیقات متعددی مدنظر قرار گرفته است . در این راستا پرداختن به سرمایه اجتماعی و نیز در تئوری های کارآفرینیی ، مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای از ارتباط بین این متغیرها ، ارائه شده است . مبانی نظری کارآفرینیی در سازمان ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در درک این که چگونه سازمان ها شبکه ها را خلق و آنها را مدیریت می کنند ، روشن می سازد . در سطح فردی نیز ، مطالعات صورت گرفته نشان می دهند ، شبکه های شخصی کارآفرینی ، امکان دسترسی به منابعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آنها نیست ، فراهم می کند. اگر فردی توانایی و تمایل به خطرپذیری برای اقدام به کاسبی یا کارهای کارآفرینیانه را داشته باشد ، برای راه اندازی کسب و کار و کارهای کارآفرینیانه شانس مضاعف خواهد داشت . اگر چنین افرادی در کسب و کاری وجود داشته باشند ، به احتمال زیاد موفق خواهند بود( الوانی و عبدالله پور ، 1387).

تعداد صفحه : 98

در قسمت هایی از متن این فایل کلمات به هم چسبیده شده ولی خواناست

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***