متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت بازرگانی          گرایش :بازاریابی

 

 عنوان:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

 

استاد راهنما

دکتر حسین گنجی نیا

  

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده. 1

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1) مقّدمه 3

1ـ2) بیان مساله 4

1ـ٣) اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1ـ4) اهداف تحقیق 7

1ـ5) چارچوب نظری تحقیق 8

1ـ6) فرضیه ها 9

1ـ7) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 9

1ـ8 قلمرو تحقیق 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: عملکرد 12

2-1-1) مقدمه 12

2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد 13

2-1-3) ارزیابی و سنجش عملکرد 15

2-1-4) فرآیند ارزیابی عملکرد 17

2-1-4-1) مزایای سنجش عملکرد 18

2-1-4-2) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد 18

2-1-5) طراحی سیستم ارزیابی عملکرد 30

2-1-6) عملکرد بازار 31

2-1-7) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار 33

بخش دوم: یکپارچگی زنجیره تامین 40

2-2-1) یکپارچگی زنجیره تامین 40

2-2-2) ضرورت استقرار نظام یکپارچه 43

2-2-3) پیش نیازهای استقرار سیستم یکپارچگی 44

2-2-4) مولفه های تشکیل دهنده ی نظام یکپارچگی در زنجیره تامین 47

2-2-5) انواع یکپارچگی 52

2-2-6) مدل توسعه ی یکپارچگی با تامین کنندگان 56

2-2-7) ایجاد سیستم یکپارچه و شبکه اطلاعاتی 59

2-2-8) منافع حاصل از استقرار یکپارچگی 59

2-2-9) عوامل کلیدی موفقیت و شکست زنجیره تامین یکپارچه 61

بخش سوم: رقابت پذیری 63

2-3-1) مقدمه 63

2-3-2) رقابت پذیری 63

2-3-3) عوامل موثر بر رقابت پذیری 64

2-3-4) مطالعات انجام شده در خصوص رقابت پذیری 67

بخش چهارم: پیشینه تحقیق 68

2-4-1) تحقیقات داخلی 68

2-4-2) تحقیقات خارجی 69

فصل سوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

3-1) مقدمه 73

3-2) فرآیند اجرای تحقیق 73

3-3) روش تحقیق 74

3-4) جامعه و نمونه آماری 74

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات 76

3-5-1) روایی پرسشنامه 77

3-5-2) پایایی پرسشنامه 77

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 79

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 81

4-2) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق 82

4-3) تحلیل عاملی تائیدی 86

4-4) مدل های تحقیق 95

4-4-1) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 95

4-4-2) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری 96

4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل 97

4-5) آزمون فرضیه‏ های تحقیق 100

فصل  پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 103

5-2) نتیجه گیری 103

5-2-1) نتایج آمار توصیفی 103

5-2-2) نتایج آمار استنباطی 107

5-3) پیشنهادات 108

5-4) پیشنهادات تحقیقات آتی 109

5-5) محدودیت های تحقیق 109

منابع و ماخذ 110

ضمائم 115

فهرست جداول

 

جدول (2-1) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد 17

جدول (2-2) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا 29

جدول (2-3) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی 39

جدول (2-4) مقایسه زنجیره تامین سنتی و زنجیره تامین یکپارچه 44

جدول (2-5) منافع یکپارچگی زنجیره تامین 46

جدول (2-6) مروری بر مطالعات قبلی در خصوص رقابت پذیری 67

جدول (3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه 76

جدول (3-2) مشخصه ابزار سنجش تحقیق 76

جدول (3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 78

جدول (4-1) توصیف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین 82

جدول (4-2) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین 83

جدول (4-3) توصیف متغیر رقابت پذیری 84

جدول (4-4) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف متغیر رقابت پذیری 84

جدول (4-5) توصیف متغیر عملکرد تجاری 85

جدول (4-6) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف متغیر عملکرد تجاری 85

جدول (4-7) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین 88

جدول (4-8) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین 88

جدول (4-9) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر رقابت پذیری 91

جدول (4-10) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر رقابت پذیری 91

جدول (4-11) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر عملکرد تجاری 94

جدول (4-12) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد تجاری 94

جدول (4-13) شاخص های برازش مدل های تحقیق 99

جدول (5-1) توصیف متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین 104

جدول (5-2) توصیف متغیر رقابت پذیری 105

جدول (5-3) توصیف متغیر عملکرد 106

فهرست نمودارها

 

نمودار (4-1) هیستوگرام  متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین 82

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه : نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

نمودار (4-2) هیستوگرام  متغیر رقابت پذیری 84

نمودار (4-3) هیستوگرام متغیر عملکرد تجاری 85

نمودار (4-4) مدل اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین در حالت استاندارد 86

نمودار (4-5) مدل اندازه گیری متغیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین در حالت اعداد معنی داری 87

نمودار (4-6) مدل اندازه گیری متغیر رقابت پذیری در حالت استاندارد 89

نمودار (4-7) مدل اندازه گیری متغیر رقابت پذیری در حالت اعداد معنی داری 90

نمودار (4-8) مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت استاندارد 92

نمودار (4-9) مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت اعداد معنی داری 93

نمودار (4-10) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد 95

نمودار (4-11) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری 96

 

 

فهرست اشکال

 

شکل (1-1) مدل تحلیلی تحقیق 8

شکل (2-1) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی 20

شکل (2-2) الگوی کارت امتیازی متوازن 23

شکل (2-3) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج 26

شکل (2-4) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا 28

شکل (2-5) چارچوبی برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد 30

شکل (2-6) جریان های عملکرد شرکت 32

شکل (2-7) ماهیت معیارها 34

شکل (2-8) مؤلفه های تشکیل دهنده نظام همکاری استراتژیک زنجیره تأمین 51

 


چکیده

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های  تأمین  شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره تأمین کارآ باشد، در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود. امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. زنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها و فعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. یکپارچگی درزنجیره  تأمین  محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین نهفته است.ازسوی دیگر یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره  تأمین دارد. عملکرد در این تحقیق متغیر وبسته در نظر گرفته شده و رقابت پذیری شرکت ها به عنوان متغیر میانجی می باشد. با توجه به موارد فوق هدف این پژوهش آن است که تأثیر  یکپارچگی زنجیره  تأمین  بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری مورد مطالعه قراردهد. لذا تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر تکنیک اجرا «توصیفی» است.  برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی شرکت های تولیدی قطعات وابسته به خوردو بوده  حجم نمونه به کمک روش آماری جامعه محدود تعیین گردیده است. نمونه‌ی به دست آمده 74 شرکت محاسبه گردید. در نهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده با اسفده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت  که مشخص گردید یکپارچه سازی زنجیره  تأمین  هم به صورت مستقیم و هم از طریق قابلیت رقابت پذیری عملکرد تجاری شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

واژگان کلیدی:  یکپارچه سازی زنجیره  تأمین،  قابلیت رقابت پذیری،  عملکرد تجاری

 

1-1) مقّدمه

تغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش ها ی جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه دست اندر کاران عرصه تولید و تجارت قرار گیرد. در همین راستا رویکرد ها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین[1] گسترش یافته، به نحوی که زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است (معبودی وهمکاران، 1388). به همین دلیل امروزه حوزه مدیریت زنجیره تامین مورد توجه بسیاری در حوزه توسعه کسب وکار وهمچنین محافل علمی قرار گرفته است (زنجیرانی فراهانی وکاردر، 1389). از دیگر سو درشرایط حاضر بهبود عملکرد ،  به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت ها مبدل شده است . آنها می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. عملکرد شرکت می تواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازاررانشان دهد اما در کل عملکرد شرکت های تجاری بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار تعیین می شود (Cohen and Roussel, 2005). در این فصل ابتدا به بیان مساله، پرداخته خواهد شد و سپس اهمیت و ضرورت انجام پژوهش را مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از آن به تشریح چارچوب نظری تحقیق که کل بنیان تحقیق بر آن استوار است پرداخته و مدل تحلیلی آن در ادامه ی مطالب آورده خواهد شد. پس از آن به تدوین فرضیه های تحقیق با توجه به چارچوب نظری و ادبیات موضوع اشاره شده و اهدافی را که  با انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هاست به اختصار بیان مس شود. قلمرو تحقیق که شامل قلمرو موضوعی مکانی و زمانی است ، بخش پایانی فصل حاضر است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

 

 

1-2) بیان مساله

امروزه اصل پذیرفته شده در تجارت این است که رقابت بین زنجیره های  تأمین  شرکت ها است ونه بین خود شرکت ها، وقتی که زنجیره  تأمین  کارآ باشد،  در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکت ها خواهد شد که منجر به بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود (& Aslan,2011 Özdemir). بنا به نظر کریستوفر[2] امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوماً حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تأمین است. از نظر اوزنجیره تأمین شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پائین دستی است که در فرایندها وفعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نها یی ایجاد ارزش می کنند، درگیر هستند. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین تا کنون از سوی بسیاری مورد تشریح و واکاوی قرار گرفته است و برخی نیز آن را با مفاهیمی چون لجستیک، مدیریت عملیات، تدارکات و یا ترکیبی از این سه هم معنی گرفته اند. .( Lambert et al., 2005) کیم[3]  (2006) استدلال می کند که برای مؤفّقیت زنجیره  تأمین  ورسیدن به اثربخشی عملکرد زنجیره  تأمین  نیاز به یکپارچگی با عرضه کننده خارجی وهمچنین مشتریان از یک سو و در کنار آن یکپارچگی بین واحدهای داخلی شرکت امری اجتناب ناپذیر است . (Kim, 2006) ادغام در زنجیره تأمین به یکپارچگی بین شرکت با شرکت های بالا دستی وهمچنین مشتریان پائین دستی اطلاق می شود. البته  باید توجّه شود که یکپارچگی بین واحد های داخلی شرکت ها جدای از ادغام خارجی است. البته قابل ذکر است که ادغام داخلی گام نخست در مؤفّقیت  در زنجیره  تأمین و ایجاد فرصت های نو برای شرکت می باشد و این امر از طریق یکپارچگی با عرضه کننده ها، کانال های توزیع و همچنین مشتریان و بهبود عملیات داخلی بدست می آید. (& Aslan,2011 Özdemir). یکپارچگی در زنجیره تأمین محدوه ای از شرکت های وابسته به هم را شامل می شود که مزیت رقابتی آنها در فعّالیت های کلیدی یکپارچه سازی زنجیره تأمین  نهفته است (Peck and Juttner, 2000).بسیار مهم است که سبک های یکپارچه سازی این اطمینان را بوجود آورد که در نهایت منجر به ایجاد حد اکثر بهبود عملکرد زنجیره تأمین خواهد شد که این امر خود منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (& Aslan,2011 Özdemir). مطالعات زیادی به بررسی رابطه بین یکپارچه سازی زنجیره تأمین ، رقابت پذیری وعملکرد پرداخته است. یکی از آنها مربوط به مطالعه فرولیچ ووست بروک[4](2001) است. در این مطالعه به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد پرداخته شده است. یکپارچه سازی زنجیره  تأمین  در این تحقیق در پنج طبقه تقسیم شده است.1-داخلی[5] 2- پیرامون[6] 3- عرضه کننده 4[7]– مشتری[8]  و5- به سمت بیرون[9].رزنسویگ[10] (2003) به بررسی تأثیر  یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی پرداخت و نتایج تحقیقش بیانگرتأثیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد بازرگانی شرکت ها بود. لی و همکارانش (2007) نشان دادند که یکپارچه سازی زنجیره تأمین (درونی، عرضه کنندگان ومشتریان)تاثیر مستقیمی برعملکرد زنجیره تأمین  دارد.در تحقیق حاضر عملکرد تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.عملکرد تجاری، مفهومی است کلّی که برای انتشار نتایج نهائی فعالیت های عملیاتی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین شاخصی برای اندازه گیری دستیابی به اهداف است (wu&Lu, 2012, p278).متغیر رقابت پذیری در تحقیق حاضربه عنوان متغیر میانجی می باشد. قابلیت هایی مانند کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و هزینه سهم بسزایی در عملکرد تجاری شرکت دارند که شرکت ها بوسیله این مؤلفه ها می توانند به یک عملکرد مناسب بازار دست یابند. (& Aslan,2011 Özdemir).

 

با توجّه موارد ذکر شده سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است:

آیایکپارچگی  زنجیره  تأمین  بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق  افزایش رقابت پذیری آنهاتأثیر  دارد؟

[1] SCM(Supply Chain Management)

[2] Christopher

[3] Kim

[4]  Frohlich and Westbrook

[5]  inward

[6]  periphery

[7]  Supplier

[8] customer

[9] outward-facing

[10]  Rosenzweig

تعداد صفحه : 149

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***