دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان : بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی ( پایه های چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسی فارسی

استاد راهنما:

دکتر حسین قاسم پور مقدم

استاد مشاور:

دکتر ناصره مولانا

تابستان1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره ی دوم ابتدایی(کلاس های چهارم، پنجم و ششم ) از منظر اهداف شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی می باشد. در این پژوهش با شیوه توصیفی- استنباطی بررسی چگونگی ارتباط متون نوشتاری، تصویرها و تمرین­ها با هدف­های کتاب­های درسی «بخوانیم و بنویسیم» دوره دوم ابتدایی صورت گرفته است . جامعه مورد مطالعه  در این پژوهش محتوای کتابهای فارسی دوره دوم ابتدایی(پایه چهارم ،پنجم،ششم) می باشد.در این پژوهش، تجزیه تحلیل اطلاعات براساس روش تحلیل محتوا می باشد و  ابزار گردآوری اطلاعات، جداول  مقوله بندی بوده و به منظور پاسخ به پرسشهای اساسی تحقیق از روش های آمار استنباطی ( آزمون خی دو 2 متغیری و آزمون کروسکال-والیس) استفاده شده است. در یک جمع بندی کلی از روش های آمار توصیفی به کار گرفته شده در این تحقیق می توان گفت،  تعداد اهداف شناختی، عاطفی و روانی _ حرکتی در کتاب های فارسی کلاس های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب برابر با 182 هدف ( 44.83 درصد )، 110 هدف (22.09 درصد ) و 114 هدف (28.08 درصد ) می باشد که در کل 406 هدف را تشکیل می دهند. همچنین تعداد موارد انطباق محتوای متن، تصویر و تمرین در کتاب های فارسی کلاس های چهارم، پنجم و ششم با اهداف تعیین شده، به ترتیب برابر با 321 مورد ( 47.07 درصد )، 282 مورد ( 26.69 درصد) و 179 مورد ( 26.25 درصد ) می باشد که در کل 682 مورد را تشکیل می دهند. نتایج آمار استنباطی نشان داد که در کلاس چهارم، بین محتوای متن، تصویر و تمرین کتاب و اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی رابطه معنادار وجود ندارد. درکلاس پنجم، بین محتوای متن و تصویر کتاب و اهدف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی رابطه معنادار وجود ندارد. اما، نتایج حاکی از آن است که بین محتوای تمرین کتاب و اهداف شناختی و عاطفی رابطه معناداری برقرار است، در حالیکه بین محتوای تمرین و اهداف روانی-حرکتی رابطه معناداری مشاهده نشد. در کلاس ششم، بین محتوای تصویر و تمرین کتاب فارسی با هیچ یک از اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی رابطه معناداری از نظر آماری وجود ندارد. اما، نتایج حاکی از آن است که بین محتوای متن کتاب و اهداف روانی-حرکتی ارتباط معناداری برقرار است.درحالیکه بین متن کتاب و اهداف شناختی و عاطفی نیز زابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، بین بعد شناختی و روانی- حرکتی کتاب فارسی در سه پایه چهارم، پنجم وششم تفاوت معنی دار وجود دارد؛ اما در بعد عاطفی بین سه پایه تفاوت معنی داری دیده نشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا

فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه              فصل اول -کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………2
1-1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….2
1-2. اهداف تحقیق
1-2-1. هدف کلی…………………………………………………………………………………………………..4
1-2-2. اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………….4  1-3. اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….5   1-4. سؤالات تحقیق
1-4-1. سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………..6
1-4-2. سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………..6
1-5. متغیرها
1-5-1. انواع متغیرها……………………………………………………………………………………………….7
1-5-2. تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………7
1-5-3. تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………8
1-6. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….10
1-7. قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
1-8. محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………10
فصل دوم- مطالعات نظری
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1. آموزش ابتدائی………………………………………………………………………………………………..13
2-2. برنامه‌ریزی درسی در آموزش ابتدائی
2-2-1. برنامه درسی……………………………………………………………………………………………….14
2-2-2. تعریف برنامه‌ی درسی …………………………………………………………………………………14
2-2-3. برنامه‌ی درسی به عنوان فهرست رئوس مطالب………………………………………………….15
2-2-4. برنامه‌ی درسی به‌عنوان محصول……………………………………………………………………..15
2-2-5. برنامه‌ی درسی به‌عنوان فرایند…………………………………………………………………………16
2-3. طراحی برنامه‌ی درسی……………………………………………………………………………………..17
2-3-1. الگوی مبتنی بر موضوعات درسی مدون به‌عنوان منبع اطلاعاتی……………………………..18
2-3-2. الگوی مبتنی بر دانش‌آموز به عنوان منبع اطلاعاتی………………………………………………19
2-3-3. الگوی مبتنی بر جامعه به عنوان منبع اطلاعاتی………………………………………………….. 20
2-3-4. سایر طرح‌های برنامه‌ی درسی………………………………………………………………………. 21
2-4. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی…………………………………………………………………………24
2-4-1. تحلیل محتوای توصیفی………………………………………………………………………………..25
2-4-2. تحلیل محتوای ارتباطی رسانه‌های آموزشی……………………………………………………….25
2-4-3. تحلیل محتوای استنباطی رسانه‌های آموزشی……………………………………………………..27
2-5. تعریف یادگیری……………………………………………………………………………………………..28
2-5-1. تغییر یادگیری در مراحل رشد………………………………………………………………………..28
2-5-2. آیا یادگیری به تقویت وابسته است؟…………………………………………………………………29
2-5-3. نظریه نگرش در یادگیری……………………………………………………………………………….30
2-6. فرایندهای زیستی، شناختی و عاطفی ـ اجتماعی
2-6-1. فرایندهای زیستی…………………………………………………………………………………………32
2-6-2. فرایندهای عاطفی ـ اجتماعی………………………………………………………………………….32
2-7. الگوی رشدبا توجه به دوره‌های حیات…………………………………………………………………32
2-8. تغییرات مؤثر بر فرایند رشد………………………………………………………………………………34
2-9. رشد روانی اجتماعی……………………………………………………………………………………….39
2-10. ویژگی‌های عاطفی، شناختی و حرکتی کودکان 11-6 ساله……………………………………..41
2-10-1. ویژگی‌های عاطفی کودکان 11-6  ساله………………………………………………………… 42
2-10-2. ویژگی‌های شناختی کودکان 11-6 ساله………………………………………………………….43
2-10-3. ویژگی‌های حرکتی کودکان 11-6 ساله…………………………………………………………..45
2-11. تفکر…………………………………………………………………………………………………………..49
2-11-1. کارکردهای اصلی تفکر……………………………………………………………………………….51
2-11-2. راهبردهای تفکر………………………………………………………………………………………..51
2-12. اعمال و کارکردهای شناختی……………………………………………………………………………52
2-13. اعمال و کارکردهای فراشناختی…………………………………………………………………………53
2-14. انگیزه………………………………………………………………………………………………………….54  2-15. طبقه‌بندی بلوم از اهداف آموزشی………………………………………………………………………54
2-15-1. حوزه‌ی شناختی………………………………………………………………………………………….54
2-15-2. حوزه‌ی عاطفی…………………………………………………………………………………………..55
2-15-3. حوزه‌ی روانی ـ حرکتی……………………………………………………………………………….56
2-16. اصول حاکم بر برنامه‌ی درسی فارسی در دوره‌ی ابتدائی………………………………………….57
2-17. اهداف مشترک برنامه‌ی درسی فارسی با دیگر بررنامه‌های درسی……………………………… 57
2-18. هدف‌های کلی بنامه‌ی درسی فارسی در دوره‌ی ابتدائی …………………………………………. 58
2-19. فلسفه‌ی وجودی ماهیت و ساختار ماده‌ی درسی ………………………………………………….. 60
2-20. اهداف کلی برنامه‌ی درس فارسی پایه‌های چهارم، پنجم و ششم………………………………. 61
2-21. پیشینه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………….62
2-21-1. سوابق مرتبط………………………………………………………………………………………………63
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………77
3-1. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..78 3-1-1. نوع تحقیق با توجه به هدف. …………………………………………………………………………78
3-1-2. روش  …………………………………………………………………………………………………………..79
3-2. جامعه‌ آماری…………………………………………………………………………………………………..79
3-3. طرح تحقیق و تعیین طبقات تحلیل………………………………………………………………………80
3-3-1. طبقه‌بندی محتوا براساس مهارت‌های شناختی…………………………………………………….80
3-4. ابزار جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………..80
3-5. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………..81
3-5-1. اعتبار و پایایی………………………………………………………………………………………………82
3-5-2. روش‌های آماری…………………………………………………………………………………………..82
فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………84
4-1. ارائه توصیفی یافته‌ها…………………………………………………………………………………………84
4-2. تحلیل پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………116
فصل پنجم ـ نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………121
5-1. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………121
5-2. بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………….121
5-3. سؤالات تحقیق و نتایج آنها………………………………………………………………………………………..125
5-4. محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………..133
5-5. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………..133
5-6. پیشنهادهای تحقیقاتی آینده……………………………………………………………………………………..134
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………135
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….153

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد:مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :174

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.gohari@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***