دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : تحول سازمانی

عنوان : بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

دانشگاه پیام نور
واحد مرکز تهران
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
پایان نامه جهت اخذدرجه کارشناسی ارشد
در رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی)

عنوان:
بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر مجید ضماهنی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر سید علی اکبر احمدی

اسفند 1388

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
سرمایه اجتماعی  از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی که از یک طرف موجب ارتقای تبادلات و سطح همکاری اعضای آن جامعه و از طرف دیگر موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد تعریف کرده اند. کوهن و پروساک اعتقاد دارند که سرمایه اجتماعی می تواند به توسعه اقتصادی کمک نماید. برخی از مزایای مورد اشاره این افراد به شرح ذیل می باشد:  اشترک گذاشتن بهتر دانش ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد ،ایجاد روح تعاون (درون سازمان ،بین سازمان و مشتریان و شرکا) کاهش نرخ جابه جایی ،کاهش هزینه های استخدام ،کمک به آموزش ،ابقای دانش سازمانی ،کاهش تغییرات نیروی کار ،افزایش فعالیت های مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک (کوهن و پروساک ،2001).کلارک سون سرمایه اجتماعی را به عنوان فرایند حل مشکل توصیف می نماید. یک شخص به تنهایی نمی تواند سرمایه اجتماعی را ایجاد نماید ،ولی منبعی است برای افرادی که در شبکه روابط اجتماعی کم و بیش بلند مدت قرار می گیرند. اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی در این است که سبب اجتماع افرادی می شود (گروه ها ،تیم ها ،سازمان هاو…)که با همدیگر به طور موفقیت آمیز کارها را به پایان می رسانند. سرمایه اجتماعی سازمانی احساس انسجام را از طریق اعتماد و همکاری ایجاد می نماید.(رحمانی،1387:81)
در دنیای کنونی ،هر کس در هر سمت سازمانی و با هر نوع تحصیلات و شغلی به طور دائم در حال تصمیم گیری برای حوزه کاری یا زندگی خود است. سطح این تصمیمات یکسان نیست. بعضی ازاین تصمیم گیری ها در سطح فردی است ،گاهی برای سازمان و مؤسسه مربوط و در پاره ای از موارد در سطح ملی و گاهی در سطح جهانی ،به منظور تصمیم گیری درباره این موضوعات یا افراد ،در هر سطحی باید آنها را شناخت و برای شناخت آنها باید اطلاعاتی درباره جنبه های مختلف و ویژگی های آنها به دست آورد.
این پژوهش به بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان در سازمان میپردازد. این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات تحقیق میپردازد ،در فصل دوم مروری بر مبانی نظری موضوع صورت میگیرد ،درفصل سوم روش تحقیق مرور شده است و در فصل چهارم آزمونهای آماری و نتایج بدست آمده از آزمون فرضیهها و یافتههای جانبی پژوهش بیان شده است و در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات میپردازد.
در این تحقیق شاخصهای رضایت شغلی درابعاد ،عوامل سازمانی ،عوامل فردی ،ماهیت کار ،محیط کار ،مورد بررسی قرار میگیرد ،سرمایه اجتماعی نیز در سطح فردی و با ابعاد قابلیت اعتماد ؛مشارکت و رهبری مدنی ؛ بخشش و روحیه داوطلبی ؛توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی ؛تنوع در معاشرتها و دوستیها و مشارکت سیاسی سنجیده میشود. تحقیق حاضر براساس هدف ،جزء تحقیقات کاربردی محسوب شده واز نظر گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع ،از روش کتابخانه ای و شبکههای اینترنتی و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. با مطالعه پژوهش ها به این نتیجه رسیدیم که مناسبترین نوع مقیاس اندازه گیری نگرش ها استفاده از طیف لیکرت است که با استفاده از فرمول کرونباخ با ضریب برابر87/0روایی آن تائید شد.آزمون مورد استفاده برای بررسی و تحلیل نتایج اطلاعات جمع  آوری شده ضریب همبستگی پیرسون میباشد. نتایج حاکی از تأیید فرضیه اصلی وپنج فرضیه فرعی آن می باشد ،یعنی میان رضایت شغلی کارکنان و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………صفحه
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه    2
1-2- تشریح و بیان موضوع    3
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
1-4- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته    10
1-5- سوال اصلی تحقیق    18
1-5-1- سوالات فرعی    18
1-6- اهداف تحقیق    18
1-6-1- هدف اصلی تحقیق    18
1-6-2-اهداف فرعی تحقیق    18
1-7- فرضیه های تحقیق    20
1-7-1- فرضیه اصلی    20
1-7-2- فرضیه های فرعی    20
1-8- نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق    20
1-9- قلمرو تحقیق    21
1-9-1- قلمرو موضوعی    21
1-9-2- قلمرو زمانی    21
1-9-3- قلمرومکانی    21
1-10- جامعه آماری    21
1-10-1- نمونه آماری    21
1-11- روش انجام تحقیق    21
1-11-1- روش تحقیق    21
1-11-2- روش گردآوری اطلاعات    22
1-11-3- روش یا روشهای نمونه گیری    22
1-11-4- مدل تحلیلی تحقیق    23
1-11-5-. روشهای موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه     24
1-11-6- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………..24
1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی    24
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری
مقدمه    26
2-1-1-سرمایه اجتماعی    31
2-1-2- تعاریف سرمایه اجتماعی    33
2-1-3-مؤلفه های سرمایه اجتماعی    36
2-1-4- شاخص های سرمایه اجتماعی    37
2-1-5-  منابع سرمایه اجتماعی    38
2-1-6- کارکرد روابط اجتماعی(شبکه ها) از چشم انداز سرمایه اجتماعی    45
2-1-7-  انواع تقسیم بندی سرمایه اجتماعی    53
2-1-8- سرمایه اجتماعی  و مدیریت    58
2-1-9- سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی    64
2-1-10- دیدگاه های صاحب نظران سرمایه اجتماعی    65
2-10-1- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو    65
10-2-سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن    65
2-10-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام     66
2-10-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه برت    69
2-10-5- سرمایه اجتماعی از دیدگاه الهاندر پورتس    69
2-10-6- سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس وکومایا    70
2-10-7- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمز جاکوب    71
2-10-8- سرمایه اجتماعی از دیدگاه وان بیکر    71
2-10-9-سرمایه اجتماعی از دیدگاه شیف    72
2-10-10-سرمایه اجتماعی از دیدگاه کوهن پروساک    72
2-10-11- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بانک جهانی    72
2-10-12- سرمایه اجتماعی از دیدگاه ولکاک و ناریان    37
2-11- سه کارکرد اصلی سرمایه اجتماعی    77
2-12-سرمایه اجتماعی و حاکمیت    79
2-13- ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان    82
2-14- سازمان های دولتی و  سرمایه اجتماعی    86
2-15-سرمایه اجتماعی و نقش آن در ایجاد دانش    89
2-16- چگونگی زوال سرمایه اجتماعی    94
2-17- مزایای سرمایه اجتماعی     97
2-18- هزینههای بالقوه سرمایه اجتماع    99
قسمت دوم رضایت شغلی
2-2-1-مقدمه    101
2-2-2- اهمیت رضایت شغلی    103
2-2-3- تعاریف رضایت شغلی     104
2-2-4-مدل رضایت شغل pul sepector    106
2-2-5-.رضایت شغلی بر اساس نظرات دانشمندان علوم رفتاری    120
2-2-6-.مدل کلی رضایت شغلی    132
قسمت سوم بررسی شاخص های مشترک بین رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی
2-3- سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی    134
2-3-1 خط مشی ها    134
2-3-2- هنجارها    135
2-3-3- اعتماد    138
2-3-5-اعتقادات مشترک    140
3-3-4- شبکه ها     141
2-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….144
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه     145
3-1- نوع تحقیق    146
3-2- روش تحقیق    146
3-3- روش گردآوری داده ها    147
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه    147
3-4-1- روایی ابزار اندازه گیری    148
3-4-2- پایایی ابزار اندازه گیری    148
3-5) متغیرهای تحقیق     150
3-6- جامعه آماری و نمونه آماری    150
3-6-1- جامعه آماری    150
3-6-2- روش نمونه گیری    150
3-6-3- تعیین حجم نمونه    150
3-7- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها    150
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    152
4-1- آمار توصیفی    152

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل

4-2-آمار استنباطی    165
فصل پنجم نتیجه و پیشنهادات
5-1- مقدمه    191
5-2- نتیجه گیری ازتحلیل فرضیه ها    192
5-3) پیشنهاداتی با توجه به موضوع تحقیق    199
(4-5پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی    201
منابع و مأخذ…………………………………………………………………    202..
ضمایم وپیوستها    …..1

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :213

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***