متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

دانشگاه تهران

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی دلالت های اخلاق گفتمانی هابرماس در تربیت اخلاقی

با نظر به پدیده جهانی شدن

استاد راهنما: دکتر خسرو باقری

استاد مشاور: دکتر شهین ایروانی

شهریور 86

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنــوان                                                 صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

اهمیت و ضرورت  مسأله …………………………………………………………………………………………………………. 7

اهداف و سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 9

تعریف مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………… 10

طرح تحقیق و روشهای اجرایی ………………………………………………………………………………………………. 12

 

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

1-2- پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 14

الف- پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………….14                                                                                                                                                                                                                                           ب-  مقاله ها ………………………………………………………………………………………………………………………..20                                               ج- نتیجه بررسی پیشینه …………………………………………………………………………………………………..24

2-2- مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………… 25

1-2-2- جهانی شدن ………………………………………………………………………………………………..25

ابعاد مطالعاتی جهانی شدن با تأکید بر نظریات هابرماس …………………………………………… 26

الف- جهانی شدن اقتصاد ……………………………………………………………….26

ب- جهانی شدن ارتباطات ……………………………………………………………. 28

ج- جهانی شدن اجتماعی –  سیاسی …………………………………………….. 29

د- جهانی شدن فرهنگ ………………………………………………………………….30

تلاش برای ارائه تعریفی از جهانی شدن ……………………………………………………………………….30

2-2-2- یورگن هابرماس …………………………………………………………………………………………..31

اندیشمندان مؤثر بر هابرماس ……………………………………………………………………… 32

الف- کانت ……………………………………………………………………………………..32

ب- هگل ……………………………………………………………………………………… 34

ج- کارل مارکس ………………………………………………………………………….. 35

د– ماکس وبر ……………………………………………………………………………….36

عنــوان                                                 صفحه

 

ه- مکتب فرانکفورت ………………………………………………………………………37

و- کهلبرگ ……………………………………………………………………………………38

مبانی فلسفی در اندیشه های هابرماس ……………………………………………………………………..39

ا- هستی شناسی …………………………………………………………………………. 39

2-معرفت شناسی ………………………………………………………………………….42

3-اخلاق گفتمانی ………………………………………………………………………….46

الف- پدیدار شناسی اخلاق ………………………………………………. 49

ب- گزاره های اخلاقی ……………………………………………………… 50

ج- اصول اخلاقی ………………………………………………………………54

د- موقعیت آرمانی سخن …………………………………………………. 57

ه- جهانگستری در اخلاق …………………………………………………..59

و- اخلاق پست مدرن و پاسخهای هابرماس …………………………61

ز- رهایی، خودپیروی، وجدان اخلاقی از نگاه هابرماس…………62

ح- جمع بندی نظریه اخلاقی هابرماس ……………………………….64

مبانی روانشناختی: منطق تحول داوریهای اخلاقی از نظر هابرماس …………………………………………… 65

1- تبدیل مفاهیم اجتماعی به مفاهیم اخلاقی ……………………………………………………………. 67

2- سطوح اتخاذ منظر ……………………………………………………………………………………………… 69

3- نقش نظام منظرها در هماهنگ کردن کنش ها ……………………………………………………… 71

4- گذر از مرحله پیش عرفی به مرحله عرفی …………………………………………………………….73

5- گذر از مرحله عرفی به مرحله پسا عرفی ………………………………………………………………78

6- رابطه مراحل همکنش با نظام منظرهای اجتماعی …………………………………………………. 80

7- انواع انتظام کنش های اجتماعی ………………………………………………………………………… 83

8- ملازمت هویت فردی وجمعی   ……………………………………………………………………………..84

فصل سوم: تربیت اخلاقی ناظر بر اخلاق گفتمانی

1- رویکرد تربیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………… 87

2- مفهوم تربیت اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………….90

3- نقش معلم و شاگرد در تربیت اخلاقی …………………………………………………………………………………94

عنــوان                                                 صفحه

 

4- اصول تربیت اخلاقی ناظر بر اخلاق گفتمانی ………………………………………………………………………..96

1/4- اصولی که بر تمام مراحل اخلاقی ناظرند …………………………………………………………………………. 96 الف- توجه به بنیان های اخلاقی  ثابت و جهانی ………………………………………………………… 97

ب- تکیه بر مراحل ثابت براساس تحول ساختارهای شناختی – اجتماعی ……………………. 98

ج- رعایت عدالت و عدم سوگیری …………………………………………………………………………..  102

د- مشارکت فرد در روابط اجتماعی………………………………………………………………………….. 104

ه- تربیت اخلاقی مبتنی بر اختیار …………………………………………………………………………… 106

2/4- اصولی که بر بعضی از مراحل داوری اخلاقی ناظرند ……………………………………………………….. 107

و- پرورش عقلانیت تفاهمی و کنش ارتباطی ……………………………………………………………. 107

ز- تکیه بر گفتمان عملی و ضد اقتدارگرا …………………………………………………………………. 109

ح- بکارگیری زبان تربیت اخلاقی براساس علوم بازسازنده و رهایی بخش ………………….. 113

فصل چهارم: تربیت اخلاقی ناظر بر اخلاق گفتمانی درعصر جهانی شدن

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………117

1- نیاز به تربیت اخلاقی در عصر جهانی شدن…………………………………………………………………………118

2-گفتمان و تکثر گرایی در تربیت اخلاقی……………………………………………………………………………..123

الف- ملازمت خود پیروی خصوصی و مدنی……………………………………………………………….124

ب- تفاوت بین صورت بندی و کاربرد هنجارها………………………………………………………….125

ج- الگوهای اخلاقی از دولت قانونی…………………………………………………………………………..126

3-تغییرات زیست جهان در عصر جهانی شدن و دلالتهای آن در تربیت اخلاقی……………………… 130

4- تغییرات حوزه عمومی در عصر جهانی شدن و تأثیر آن در تربیت اخلاقی……………………………132

5- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………..137

فصل پنجم: نقد ونتیجه گیری

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد علوم تربیتی: تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

1- انتقادهای عمده به نظریه اخلاق گفتمانی…………………………………………………………………………..142

2- انتقادهای عمده به تربیت اخلاقی ناظر بر اخلاق گفتمانی……………………………………………………147

3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 155

4- پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………………………… 159

5- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..161

6- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….162

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………163

فهرست جداول و شکل ها

عنــوان                                                 صفحه

 

جداول

 

جدول شماره 1-2- مراحل تحول اخلاقی در نظریه پیاژه …………………………………………………………. 39

جدول شماره 2 -2- رابطه علوم سه گانه و علایق معرفت شناسی مرتبط با آنها …………………………43

جدول شماره 3-2- انواع ادعاهای اعتباری متناظر با جهان های فرضی …………………………………….53

جدول شماره 4-2 – رابطه منظر های معطوف به جهان  با کنش های کلامی ……………………………… 69

جدول شماره 5-2- ویژگیهای سطوح اتخاذ منظر در نظریه سلمان ………………………………………….. 70

جدول شماره 6-2- مراحل تکامل نظام منظر های گویده متناظر با سطوح اتخاذ منظر ………………. 72

جدول شماره 7-2- انواع پیش عرفی کنش …………………………………………………………………………… 74

جدول شماره 8-2 – گذر به مرحله عرفی: از رفتار رقابتی به کنش استراتژیک ………………………… 75

جدول شماره 9-2-  گذر به مرحله عرفی: از رفتار همکارانه به کنش مبتنی بر هنجار ……………….. 78

جدول شماره 10-2- مراحل همکنشی، منظر های اجتماعی و مراحل اخلاقی ……………………………. 82

جدول شماره 11-2- انواع ترکیب های نظام منظرها در مراحل همکنشی …………………………………. 83

 

شکل ها

 

شکل 1-2- گذر از امور ویژه به امور کلی در انواع گفتمان …………………………………………………………54

شکل 2-2- انواع انتظام کنش ………………………………………………………………………………………………..84

چکیده:

علیرغم ظهور پدیده های جدید در عصر جهانی شدن و چالش های اخلاقی ناشی از آن، یورگن هابرماس همچنان بر هسته ای جهانشمول و کلی در اخلاق پافشاری می کند تا از        نسبیت باوری و نهیلیسم دوری جوید. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل اسنادی و ضمن بررسی نظریه اخلاق گفتمانی هابرماس، دلالتهای آن را در امر تربیت اخلاقی روشن می کند. هابرماس ضمن دگرگونی دستور مطلق کانت و ارائه یک فلسفه اخلاق مبتنی بر گفتگو، دلالتهای این دگرگونی را بر تحول قضاوتهای اخلاقی بررسی می کند و در این مسیر نظریه تحول اخلاقی کلبرگ را بازسازی     می نماید تا به یک منطق تحول دست یابد. نتایج این تحقیق نشان می‌هند که رویکرد تربیت اخلاقی هابرماس، رویکرد اخلاقی مبتنی بر اصول است و بر سازه گرایی و عقلانیت ارتباطی و یادگیری های همیارانه تأکید دارد. نقش معلم و دانش آموزان در مراحل مختلف اخلاقی متفاوت است و مرحله گفتمان پسا عرفی بالاترین مرتبه تحول اخلاقی است. برخی از اصول تربیت اخلاقی بر تمامی مراحل تحول اخلاقی ناظر هستند و برخی دیگر تنها در مراحل خاصی روا هستند. در این تحقیق مجموعاً هشت اصل تربیت اخلاقی استنتاج شده است. همچنین طبق نظر هابرماس در عصر جهانی شدن با تغییرات حوزه عمومی و زیست – جهان، شرایط جدیدی برای تربیت اخلاقی بوجود آمده است که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است. هابرماس با جدا کردن گفتمان اخلاقی و گفتمان سیاسی- اخلاقی سعی در ترکیب امور محلی و جزیی با امور صوری و کلی دارد که در عصر جهانی شدن توانمندیهای ممتازی به نظریات اخلاقی او می دهد.

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

بیان مسأله:

امروزه توجه به مسأله جهانی شدن و مطالعه ابعاد آن از ضرورتهای هر نظام آموزشی است. در این بین نقش اخلاقیات و چگونگی تحول این حوزه، از اهمیت ویزه ای برخوردار است.  «دنیای امروز از یک طرف با ناتوانی ارزشهای موجود در برخورد با مسایل جهانی روبروست و از طرف دیگر در حوزه های تازه ایجاد شده، با مشکل فقدان ارزشها برخورد می کند. این امر بسیاری از صاحبنظران را بر آن داشته است تا از ضرورت ایجاد قراردادهای جدید برای حوزه اخلاقیات صحبت کنند» (جوادی، 1384:132). فراخوان «جهانی شدن اخلاقی- تر» از این جمله است.

اما در مقابل چنین قراردادهای جهانشمولی، مسأله پلورالیسم اخلاقی گسترش یافته است. پلورالیسمی که با نفی هر بنیان ثابتی برای حقیقت و اخلاق، مدعی است اندیشه اخلاقی نمی تواند جهانی و عام باشد. لایون[1] معتقد است: «صحبت بر سر انتخاب بین ارسطو[2] و نیچه[3] است یا اخلاق و بی اخلاقی» (ترجمه حکیمی،143:1383). نمونه های چنین اختلافی کم نیست.هابرماس[4] که نمی تواند پوچ بودن مفهوم «رهایی بشر» را بپذیرد در مقابل فوکو5 و دریدا6 می ایستد و یا در حالیکه کیرکگور7، «حوزه عمومی» را مسبب نیهیلیسم می داند، هابرماس در پی بازیابی فضایل اخلاقی در حوزه عمومی است. (دریفوس، ترجمه ملائکه، 1384: فصل 5).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد : تـأثیرهنردرمانی باتکیه برنقاشی برنقش جنسی وپذیرش اجتماعی کودکان

هابرماس با ارائه تئوری کنش ارتباطی که مفهوم مرکزی آن «اخلاق ارتباطی» است، نقش مهمی در مباحث نظری مربوط به اخلاق ایفا کرده است. وی هر چند پلورالیسم را در شیوه زندگی فردی می پذیرد اما معتقد است در بحث عدالت نیازمند پذیرش انگاره های ثابت و جهانگستر هستیم (حقیقی، 243:1381). در واقع به نظر می رسد که تئوری اخلاق گفتمانی هابرماس، درصدد پاسخگویی به چالش های اخلاقی جدید مثل نسبیت باوری ونیهیلیسم است. هابرماس معتقد است از دوران روشنگری به این سو با تحولات اقتصادی و تکنولوژیک، امکان کنش ارتباطی و گفتمانی تضغیف شده است. وی این پدیده را «استعمار کردن زیست جهان» نام نهاده و در آثار اخیر خود، با توجه به جهانی شدن[5] (و تحولات اقتصادی و فنی آن) از زوایای دیگری بر امکان انسجام اجتماعی در زیست جهان[6] می نگرد. در جوامع غربی با گسترش سیستم اجتماعی به حوزه عمومی3، ناخواسته واسطه هایی چون پول و قدرت به جای کنش های ارتباطی نشانده شده اند. در جوامع شرقی هم چالش های هویتی نظیر گرایش های بنیادگرا، اخلاق گفتمانی را تهدید می کند. در این شرایط هابرماس از هر چه تک گویانه4 با مشکلات جهانی مواجه می شود دور می شود و به زیست جهان گفتمانی، اصرار دارد. کافی نیست که هر کس جداگانه بیاندیشد که آیا با هنجاری موافق است یا نه. آنچه لازم است فرایند واقعی مناظره است. پرسش مرکزی این تحقیق، تعیین و بررسی اصول تربیت اخلاقی ناشی از تئوری اخلاقی هابرماس در عصر جهانی شدن است. در این زمینه تحقیقاتی در سالهای اخیر در کشور انجام شده است اما غالب آنها مسأله را از زوایای دیگری بررسی کرده اند و لذا اصول مشخصی برای تربیت اخلاقی بدست نیامده است. ضمن اینکه علیرغم اهمیت دیدگاههای اخلاقی هابرماس تحقیق منسجمی از آراء اخلاقی وی در دست نیست.

[1] – David Layon                                                                       5- M. Foucault

[2] – Aristotle                                                                               6- J. Derrida

[3] – Nietzsche                                                                             7- Kierkegaard

[4] – Jurgen Habermas

[5] – Globalization                                                                      3- Public sphere

[6] – Life world                                                                            4- Monological

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 178

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***