دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی بین المللی

عنوان : بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A.)
گرایش بازاریابی بین المللی

موضوع:
بررسی و اولویت بندی تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)

استاد راهنما :
استاد مشاور:

سال تحصیلی:1391-1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده:            1

فصل اول:کلیات
1-2- بیان مسئله    3
1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    5
1-4- سوال‌های اصلی تحقیق    5
1-5- سوال‌های فرعی تحقیق    6
1-6- هدف از انجام تحقیق    6
1-6-1- هدف کلی    6
1-6-2- هدف اجرایی فوق به اهداف جزئی زیر قابل تقسیم می‌باشد    6
1-6-3- اهداف کاربردی    6
1-7-  فرضیه‏های تحقیق    7
1-9- قلمرو تحقیق    7
1-10-روش‌شناسی تحقیق    8
1-11- جامعه آماری    8
1-12- روش گردآوری اطلاعات    9
1-13- روش تجزیه و تحلیل آماری    9
1-14- سازمان تحقیق    9
1-15-تعاریف اصطلاحات بکار برده شده(مفهومی)    10
1-15-1- مدیریت زنجیره‌ تأمین    10
1-15-2- زنجیره تامین    10
1-15-3- لجستیک    10
1-15-4- کیفیت    10
1-15-5- نام و نشان تجاری    10
1-15-6  قیمت    10
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
1-15-7  کاربران    10
1-16- مدل مفهومی تحقیق    11

فصل دوم:
2-1-1- مقدمه    13
2-1-2-تأمین     13
2-1-3- مدیریت تأمین    13
2-1-4- تعاریف زنجیره‌تأمین    14
2-1-5- مدیریت زنجیره‌تأمین    15
2-1-6- تعریف مدیریت زنجیره‌ تأمین    16
2-1-7- تاریخچه مدیریت زنجیره‌ تأمین    16
2-1-8- دسته بندی زنجیرههای تأمین    17
2-1-9- هدف زنجیره‌تأمین    19
2-1-10- فرآیندهای مدیریت زنجیره‌ تأمین    19
2-1-11- فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره‌ تأمین    20
2-1-12- زنجیره ارزش    21
2-1-13- نگرش سیستمی زنجیره ارزش    22
2-1-14- زنجیره ارزش وزارت نفت    22
2-1-2-    فرایند توزیع    23
2-1-3- مقدمه ای بر مدیریت توزیع فیزیکی    23
2-1-4- آمیخته مدیریت توزیع فیزیکی    24
2-1-5- مفاهیم اصلی مدیریت توزیع فیزیکی یا آمیخته آن عبارتند از:    24
2-1-5-1- پردازش سفارشات    24
2-1-5-2- موجودی    25
2-1-5-3- انبارداری    25
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-1-5-4- حمل و نقل    25
2-1-6-    مفهوم لجستیک کالا    26
2-2-1- مقدمه        27
2-2-2-    معیارهای کلیدی در ارزیابی تأمین کنندگان براساس ادبیات و پیشینه آن    28
2-2-3- عوامل کلیدی تشکیل دهنده فرآیند ارزیابی تأمین کنندگان    31
2-2-3-1-    تأمین کنندگان    31
2-2-3-2- ارزیابان    31
2-2-3-3- معیارهای ارزیابی    31
2-2-4- تفسیر معیارهای مورد پژوهش    32
2-2-4-1-    بعد مسافت(حمل و نقل)    32
2-2-4-2- افزایش حسن شهرت    34
2-2-4-3- توان و دانش فنی تأمین کننده ( باتوجه به سوابق و عملکرد قبلی )    35
2-2-4-4-    سابقه تأمین کننده    36
2-2-4-5- استانداردها و گواهی کیفیت    36
2-2-4-6- ارزیابی توان مالی تأمین کنندگان    37
2-2-5- فرآیند اداره تدارکات مجتمع گاز پارس جنوبی    39
2-2-6- ساختار خرید    41
2-2-6-1- استعلام گیری    41
2-2-6-2- ارزیابی فنی    41
2-2-6-3- ارزیابی مالی    41
2-2-6-4- صدور سفارش خرید    42
2-2-6-5- قطعی شدن سفارش خرید    42
2-2-6-6- رسید کالا    42
2-2-6-7-تسویه حساب مالی    42
2-2-7-ارزیابی تأمین کننده یا عرضه کننده    42
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-2-7-1-فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه کننده/ تأمین کننده    43
2-2-7-2-سیاست خرید و روشهای دریافت قیمت    43
2-2-7-3-شناسایی و تعیین منابع معتبر و فعال در زمینه تهیه کالای موردنظر    43
2-2-7-4-اخذ استعلام    44
2-2-7-5-دریافت پیشنهادات / بازگشایی پاکات    44
2-2-8-اهمیت انتخاب عرضه کننده    44
2-2-9- وظایف مأمور خرید    45
2-2-9-1- مشخص کردن نوع تقاضا    45
2-2-9-2- تهیه لیست مجوز مناقصه    45
2-2-9-3- ارسال استعلام    45
2-2-9-4- دریافت پاکات پیشنهاد    46
2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود)    46
2-2-9-6- تهیه لیست مقایسه قیمت‌ها    46
2-2-9-7- ارسال تلکس    46
2-2-9-8- ارسال سفارش کتبی    46
2-3-1- مقدمه        46
2-3-2-فرآیند تصمیم‌گیری را می‌توان شامل مراحل شش گانه زیر دانست    47
2-3-3-روشهای ارزیابی تأمین کنندگان    47
2-3-4-تصمیم گیری چند معیاره    48
2-3-5- تبدیل شاخص های کیفی به کمی    48
2-3-6-مدل انتخاب چند معیاره    49
2-3-7-    فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    49
2-3-8- فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی    50
2-3-9-مراحل مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    51
2-3-10-سازگاری در قضاوت‎ها    52
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-3-11-الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری    53
2-3-12-دلایل انتخاب مدل سلسله مراتبی    54
2-3-13-استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‎گیری گروهی    54
2-3-14-چارچوب نظری و سابقه تحقیقات انجام گرفته مربوط    55
2-3-14-1- پژوهش‌های مرتب داخلی    56
2-3-14-2-پژوهش‌های خارجی    57

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد :تدوین استراتژی های قابل اجرا برای شهرک صنعتی فیروزکوه

فصل سوم:روش تحقیق
3-2- روش تحقیق    59
3-3-شیوه جمع آوری اطلاعات    60
3-3-1-روایی        60
3-3-2-پایایی        61
3-4- آزمون آلفای کرونباخ    61
3-5- آشنایی با جامعه آماری    62
3-6-متغیرهای تحقیق    62
3-7-روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها    63
3-8-مدل مفهومی تحقیق    63
3-9-مدل آماری تحقیق:    64

فصل چهارم:نتایج
4-1-1. محاسبه حجم نمونه:    66
4-2-1. به ترتیب نمودار(4-1) میزان فراوانی و نمودار(4-2) درصد فراوانی پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد.        67
4-2-2. در نمودارهای(4-3) و(4-4) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصیلات نشان خواهد داد.    68
نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات    68
نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات    68
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
4-2-3. در نمودارهای(4-5) و(4- 6) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد.    69
4-2-4. در نمودارهای(4-7) و(4-8) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه کار نشان خواهد داد.    69
4-2-5. در نمودارهای(4-9) و (4-10) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد.    70
4-3. بررسی ترجیحات پاسخ دهندگان در مقایسه های زوجی    71
4-3-1. در نمودار های (4-11) و (4-12) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و”سابقه” نشان داده شده است.    71
4-3-2. در نمودار های (4-13) و (4-14) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و” شهرت” نشان داده شده است.    72
4-3-3. در نمودار های (4-15) و (4-16) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده است.    73
4-3-4. در نمودار های (4-17) و(4-18) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ”  توان مالی ” تامین کننده نشان داده شده است.    73
4-3-5. در نمودار های (4-19) و (4-20) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” تامین کننده نشان داده شده است.    74
4-3-6. در نمودار های (4-21) و (4-22) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامین کننده نشان داده شده است.    75
4-3-7. در نمودار های (4-23) و (4-24) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه”  و ” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده است.    75
4-3-8. در نمودار های (4-25) و (4-26) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالی” را نشان داده شده است.    76
4-3-9. در نمودار های (4-27) و (4-28) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است.    77
4-3-10. در نمودار های (4-29) و (4-30) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهای کیفیت” را نشان داده شده است.    77
4-3-11. در نمودار های (4-31) و (4-32) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالی” را نشان داده شده است.    78

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
4-3-12. در نمودار های (4-33) و (4-34) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.    79
4-3-13. در نمودار های (4-35) و (4-36) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و ” توان مالی ” را نشان داده شده است.    80
4-3-14. در نمودار های (4-37) و (4-38) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای کیفیت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.    81
4-3-15. در نمودار های (4-39) و (4-40) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان مالی”  و ” بعد مسافت ”  را نشان داده شده است.    82
4-4. اولویت بندی عوامل با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی:    82
4-6- تشکیل جدول مقایسات زوجی نسبت به هر معیار (آلترناتیوها)    84

مطلب مرتبط :   پایان نامه بررسی و ارائه راهکار های اشتغال بسیجیان در استان چهارمحال و بختیاری

فصل پنجم:نتیجه گیری
5-2-  بحث و نتیجه گیری    90
5-3- مشکلات و تنگناهای تحقیق    93
5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی

منابع و ماخذ
منابع فارسی:        97
منابع غیر فارسی:    100
پیوست            103
چگیده انگلیسی        118

 

چکیده:
در این تحقیق به شناسایی و تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی و اولویت‌بندی آنها پرداخته ایم. نتایج نشان دادند که شش عامل توان و دانش فنی، شهرت، استانداردها و گواهی کیفیت، بعد مسافت، سابقه و توان مالی، بیشترین اهمیت را در بین عناصر شرکت کننده در امر خرید، در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارند، و پانزده عامل فرعی تر نزد کارشناسان خرید و متقاضیان کالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبی از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردارند.
نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که عوامل کیفیت، توان فنی، سابقه، توان مالی، شهرت، بعد مسافت  به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد تصمیم گیرندگان خرید را برخوردار هستند. برای انتخاب نمونه، در یک پیمایش جامعه هدف، گروهی ایده آل از افراد است که از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقیق، تصمیم گیرندگان در امر خرید و کسانی که نظرشان در امر خرید تاثیر گذار است می باشد. ما در این پژوهش بدنبال دریافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و کسانی که صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین کننده هستند، بوده ایم. بنابراین تعداد افرادی که در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، حائز اهمیت بود، پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد که تعداد183نفر در قسمت های مختلف جامعه مورد بررسی بیشتر در امر خرید تاثیر گزار هستند. لذا از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده، نمونه گیری انجام پذیرفت. که در نهایت نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 83 نفر از کارمندان مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای
Expert Choice, Spss  استفاده شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***