دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کاردانی رشته مدیریت

گرایش :بازرگانی

عنوان : نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

موضوع:

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

نام استاد:

جناب آقای هادی زاده

مدیریت بازرگانی (کاردانی)

تابستان 85

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

فصل اول: طرح تحقیق………………………………………………………………………………………. 2

عنوان کامل پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

هدف پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اهمیت مسئله (نظری علمی):……………………………………………………………………………………………………………… 3

سوال ها یا فرضیه های پژوهش: 3

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی: 4

مشخص کردن نقش متغیرها………………………………………………………………………………………………………………. 4

طرح پژوهش: 4

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی: 4

روش نمونه برداری: 5

ابزار گرد آوری داده ها: 5

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک……………………………………………………………………………… 8

3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف… 8

تاریخچه کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. 11

1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده………………………. 12

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. 13

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. 15

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد. 17

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی……………………………………………………………………… 18

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت…………………………………………………………………………………………………. 20

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده………………………………………………………………… 22

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی……………………………………………………. 23

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. 24

وضعیت کلی کشاورزی در کشور………………………………………………………………………………………………………… 25

موقعیت جغرافیایی ایران…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟. 28

سیاست های کشاورزی دولت……………………………………………………………………………………………………………… 29

نگاهی به استان خراسان.. 33

خاک شناسی.. 35

خاک چیست………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

شناسایی خاک در ایران………………………………………………………………………………………………………………………. 37

پروفیل خاک… 39

بافت خاک… 40

ساختمان خاک… 40

اجزای معدنی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

هوموس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

ذرات فعال خاک (هوموس و رس) 42

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها………………………………………………………………………………………. 43

زمین های آهک دار…………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

زمین های بدون آهک…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)……………………………………………………………………………………….. 44

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا………………………………………………………………………………….. 46

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک…………………………………………………………………………………………………….. 47

آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

وضعیت آب در خاک…………………………………………………………………………………………………………………………… 51

تعریف آبیاری.. 52

روش های مختلف آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………. 53

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: 53

آبیاری بارانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

انواع سیستم های آبیاری بارانی…………………………………………………………………………………………………………. 57

آبیاری قطره ای……………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

آبیاری زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

آبخیزداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

منابع آبهای زیرزمینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

چاه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

حشره شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

رابطه انسان با حشرات………………………………………………………………………………………………………………………… 65

ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):………………………. 65

ارتباط مضر بین انسان و حشرات:………………………………………………………………………………………………………. 66

روش های مبارزه با آفات نباتی…………………………………………………………………………………………………………… 67

مبارزه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

مبارزه زراعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

مبارزه بیولوژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

مبارزه روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

مبارزه ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

مبارزه شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

مبارزه تلفیقی.. 70

حشره کش ها یا سموم……………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ………………………………………………………………………. 71

انواع سموم حشره کش……………………………………………………………………………………………………………………….. 72

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :……………………………………………………………………………. 72

حشره کش های معدنی ……………………………………………………………………………………………………………….. 72

حشره کش های آلی گیاهی :…………………………………………………………………………………………………………….. 72

حشره کش های آلی کلره: …………………………………………………………………………………………………………… 72

سموم فسفره آلی: …………………………………………………………………………………………………………………………. 72

سموم گوگردی آلی: ……………………………………………………………………………………………………………………… 73

سموم از نظر نحوه اثر. 73

سموم داخلی یا گوارشی ………………………………………………………………………………………………………………. 73

سوم تماسی یا خارجی: ………………………………………………………………………………………………………………… 73

سموم نفوذی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

سموم جذبی (سیستمیک) …………………………………………………………………………………………………………… 73

سموم تنفسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

سموم تدخینی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

چغندر قند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

پنبه. 75

آفات جالیز……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

آفات مهم گیاهان زراعی……………………………………………………………………………………………………………………… 76

آفات مهم غلات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان

آفات درختان میوه. 76

آفات مهم درختان پسته……………………………………………………………………………………………………………………… 78

آفات انار. 78

مبارزه با علف هرز………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

مبارزه با موش ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

اصلاح نباتات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

اهمیت و نقش منابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………. 85

تعریف جنگل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

تعریف جنگل داری………………………………………………………………………………………………………………………… 91

از نقطه نظر اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………. 91

از نقطه نظر کشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………. 91

از نقطه نظر بهداشتی …………………………………………………………………………………………………………………. 92

فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند…………………………………………………………………………….. 92

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:…………………………………………………………………………….. 93

مرتع.. 95

بیابان.. 97

بیابان زائی و مبارزه با آن…………………………………………………………………………………………………………………….. 98

مشاغل مربوط: 101

تعریف مکانیزاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………… 105

فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. 106

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران.. 107

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی……………………………………………………………………………………………………….. 109

تراکتور و تکامل آن.. 111

طبقه بندی تراکتورها 112

هدف های خاک ورزی عبارتند از : 113

روش های خاک ورزی.. 114

گاو آهن.. 116

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن………………………………………………………………………………………………………… 118

گاو آهن برگردان دار:…………………………………………………………………………………………………………………. 118

ادوات خاک ورزی ثانویه……………………………………………………………………………………………………………………… 122

کولتیواتورها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

دیسک ها (هرس بشقابی) ………………………………………………………………………………………………………… 123

دیسک ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

دیسک یک راهه:………………………………………………………………………………………………………………………… 124

دیسک دو زانویی:……………………………………………………………………………………………………………………….. 124

دیسک یک زانویی (افست): ……………………………………………………………………………………………………… 124

انواع تسطیح کن………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

غلتک ها یا خرد کننده ها: ………………………………………………………………………………………………………. 126

کاشت محصولات.. 126

بذر افشانی: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

بذر کاری: 127

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری……………………………………………………………………………………………………….. 127

کپه کاری:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

ماشین آلات کاشت… 127

ردیف کارها: 127

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. 128

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: 128

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:……………………………………………………………………………………… 129

اندازه ردیف کارها: 129

خطی کارها:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

انواع خطی کارهای غلات.. 131

بذر پاش ها 132

کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) 133

نشاء کار:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

سیب زمینی کارها: 133

ادوات داشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

سمپاش ها: 137

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش…………………………………………………………………………………………………… 137

مخزن: 137

به هم زن:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138

صافی: 138

بوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

نازل یا افشانک: 138

ماشین های برداشت… 139

دروگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

ماشین های برداشت غلات…………………………………………………………………………………………………………………. 141

ماشین های برداشت سیب زمینی……………………………………………………………………………………………………… 143

ماشین برداشت چغندرقند………………………………………………………………………………………………………………….. 144

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………. 146

مقدمه: 147

روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 147

مصاحبه با مزرعه داران:………………………………………………………………………………………………………………………. 148

مزایا و معایب مکانیزه کردن مراحل کشاورزی:………………………………………………………………………………….. 148

توجیه اقتصادی مکانیزاسیون: 149

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:………………………………………………………………………………….. 149

توسعه کشاورزی چه مزایایی دارد؟…………………………………………………………………………………………………….. 149

جامعه آماری: 150

منابع اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 151

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 152

ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.. 153

بررسی فرضیه ها:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 159

فرضیه2: 160

فرضیه 3:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 160

فرضیه 4: 161

تحلیل یافته های مصاحبه ای:…………………………………………………………………………………………………………….. 161

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………… 165

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه…………………………………………………………………………………………….  166

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:……………………………………………………………………………………….. 166

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4: 167

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه 4:……………………………………………………………………………………….. 168

پیشنهادات: 168

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1: 168

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2:……………………………………………………………………………………………………… 169

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3:……………………………………………………………………………………………………… 169

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4: 170

سایر پیشنهادات:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170

فهرست منابع.. 172

 

مقدمه:

انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شکار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه کشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی که در شکار حیوانات انسان را تهدید می کرد، لذا تمایل به سمت کشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در کره زمین پیشه کشاورزی را برگزیدند. کشاورزان با سه عامل زمین، نیروی کار و آب روبرو هستند که اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

امروزه با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند کمباین، تراکتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی کمتری درگیر کشاورزی می شود که این امر موجب کاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیکاری را سبب می شود.

امروزه کشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمتر شده است. اکثر کشاورزان یا کوچ کرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی که توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات کشاورزی استفاده می کنند.

در سالهای اخیر با استفاده از تکنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امکانپذیری شده است که این امر بمنزله انقلابی در کشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان کشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلکه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد.عنوان کامل پژوهش:

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی

هدف پژوهش:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کشاورزی، صنعت و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر وضعیت کشاورزی فعلی ایران و نیز بررسی از جنبه اقتصادی مکانیزه کردن کشاورزی می باشد.

اهمیت مسئله (نظری علمی):

با توجه به اینکه نیاز انسان به مواد غذایی پایانی ندارد و نیاز انسان به غذا از نیازهای اساسی محسوب می شود، و نیز بیشتر نیاز از طریق محصولات کشاورزی برآورده می شود و همچنین کمبود زمین های قابل کشاورزی و اینکه بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته است، همه و همه بر اهمیت توجه به کشاورزی می افزاید، کشور ما ایران نیز که بیشترین سطح آنرا بیابان و کوه فرا گرفته استف و زمین های قابل کشت بسیار کمی دارد.

از سوی دیگر وضعیت آب و هوایی ایران و نیز تنوع فراوان محصولات کشاورزی و مزایایی که از قبل آن حاصل می شود مانند  نیز کاهش هزینه های وارداتی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت اهمیت دارد.

سوال ها یا فرضیه های پژوهش:

  • توسعه کشاورزی و پیشرفت صنعتی، رابطه مستقیم دارند.
  • استفاده از صنعت در کشاورزی موجب تسریع توسعه کشاورزی می شود.
  • توسعه کشاورزی، همپای توسعه صنعت، توجیه اقتصادی دارد
  • پیشرفت کشاورزی و استفاده از تکنولوژی در آن موجب شکوفایی اقتصادی کشور می شود.

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی:

(متغیر های مستقل)f= متغیر تابع

متغیرهای مستقل شامل پیشرفت در کشاورزی، تاثیر کشاورزی در اقتصاد و عوامل وابسته به کشاورزی می باشد و متغیر وابسته صنعت و توسعه صنعت می باشد.

مقیاس اندازه گیری نسبی است (توسعه صنعت)، با توجه به اینکه متغیرها وابسته هستند، مقیاس اندازه گیری در این پژوهش نسبی است.

تعداد صفحه :185

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***