دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کرمانشاه

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه»

«رشته روانشناسی »

 

 

موضوع:

بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد  کرمانشاه     

 

  

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر سعیده حسینی

خرداد ماه 1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

هدف……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………………………… 4

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 5

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 6

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم

2-1 – مرحله نوجوانی …………………………………………………………………………………………………… 9

2-2 – اهمیت مطالعه دوران بلوغ……………………………………………………………………………………… 9

2-2-1- رشد جسمانی ………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-2 رشد عقلی – ذهنی ……………………………………………………………………………………………. 12

2-2-3- رشد عاطفی……………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-4- رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………. 18

2-3- مفهوم هویت……………………………………………………………………………………………………….. 20

2-4- تعریف هویت………………………………………………………………………………………………………. 21

2-5- کودک، هویت و نظریه های آن………………………………………………………………………………. 21

2-5-1- نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………… 22

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-5-2- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 22

2-5-3- نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………… 23

2-6- نوجوانی و هویت…………………………………………………………………………………………………. 23

2-7- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی……………………………………………………………………. 26

2-8- هویت از دیدگاههای مختلف …………………………………………………………………………………. 27

2-8-1- اریکسون………………………………………………………………………………………………………… 27

2-8-2- مارسیا…………………………………………………………………………………………………………… 31

2-8-3- نقد الگوی مارسیا و اریکسون…………………………………………………………………………… 37

2-8-4- لوینگر……………………………………………………………………………………………………………. 37

2-8-5- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی……………………………………………………………………. 40

2-8-6- استانلی هال……………………………………………………………………………………………………. 41

2-8-7- اتورانک………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-8-8- اشپرانگر………………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-9- بلوز……………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-8-10- والون…………………………………………………………………………………………………………… 43

2-9- شکل گیری هویت………………………………………………………………………………………………… 43

2-10- عوامل موثر در شکل گیری هویت……………………………………………………………………….. 47

2-11- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. ………………………………………………………….. 48

2-12- پایگاههای هویت………………………………………………………………………………………………… 49

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-13- تعدد هویت‌ها …………………………………………………………………………………………………… 50

2-14- شخصیت و تعلقات اجتماعی ………………………………………………………………………………. 50

2-15- تحول هویت در سنین مختلف……………………………………………………………………………… 51

2-16- بحران هویت…………………………………………………………………………………………………….. 52

2-17- بحران هویت از دیدگاه اریکسون ……………………………………………………………………….. 54

2-18- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت…………………………………………. 56

2-19- اختلالات مربوط به هویت…………………………………………………………………………………… 57

2-20- جنس و هویت…………………………………………………………………………………………………… 58

2-21- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور……………………………………. 60

2-22- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور………………………………………… 61

– دلبستگی

2-1- مفهوم شناسی دلبستگی ………………………………………………………………………………………. 62

2-2- مؤلفه های اصلی دلبستگی …………………………………………………………………………………… 65

2-3- خواستگاه های نظری دلبستگی……………………………………………………………………………… 66

2-3-1- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی …………………………………………………………………… 66

2-3-2- نظریه یادگیری ………………………………………………………………………………………………. 67

2-3-3- نظریه تحول شناختی ………………………………………………………………………………………. 68

2-3-4- نظریه کردار شناسی ………………………………………………………………………………………. 69

2-3-5- نظریه دلبستگی بالبی ………………………………………………………………………………………. 70

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-4- نظریه دلبستگی تئوری بالبی …………………………………………………………………………………. 71

2-5- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف……………………………………………………………… 76

2-6- انواع سبک های دلبستگی………………………………………………………………………………………. 79

2-6-1- سبک دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………. 79

2-6-2- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی……………………………………………………………………….. 80

2-6-3- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا…………………………………………………………………….. 82

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد: رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان

2-7- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان ……………………………………………………………….. 83

2-8- تحول دلبستگی در نوجوانی …………………………………………………………………………………. 85

2-9- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی ……………………………………………………………………. 85

2-10- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی …………………………………………… 87

2-11- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………………………………………………………………. 88

2-12- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ……………………………………………… 91

2-12-1- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ………………………………………………………………………. 91

2-12-2- اختلال بی اشتهایی روانی ……………………………………………………………………………… 92

2-12-3- اختلال افسردگی……………………………………………………………………………………………. 93

2-12-4- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی ………………………………………………………… 93

2-12-5- اختلال گسستگی …………………………………………………………………………………………… 94

2-13- پدیده های دلبستگی و گسستگی …………………………………………………………………………. 95

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

2-14- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی…………………………………………… 96

2-15- معیارهای تشخیص دلبستگی                                                                        101

2-16- ارتباط هویت و دلبستگی                                                                             102

2-17- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور……………………………… 102

2-18- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور………………………………….. 104

2-19- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور……….. 105

فصل سوم

3-1- طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 108

3-2- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 108

3-3- تعریف و تعیین جامعه ………………………………………………………………………………………. 108

3-4- نمونه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 108

3-5- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………. 109

3-6- ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………….. 109

3-7- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………… 114

3-8- روش آماری ……………………………………………………………………………………………………. 115

فصل چهارم

  • تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………….. 117
  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………… 119
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش ……………………………………………….. 119

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم

  • بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 125
  • محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 128
  • پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. 128
  • ضمایم و پیوستها
  • منابع

 

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان  دختر جوان دانشگاه آزاد  منطقه کرمانشاه      انجام شد. نمونه پژوهش از 100 نفر دانشجویان  دانشگاه آزاد  انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال کولنیزورید (1990) (RAAS) و هویت فردی دکتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن دارد که بین سبک دلبستگی ایمن و مشکل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (183/0- =r). بین سبک دلبستگی دو سو گرا و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (278/0 =r). بین سبک دلبستگی اجتنابی و مشکل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (396/0 =r).

 


1-1- مقدمه:

دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ایجاد می شود. فروید بر این باور بود که دلبستگی نوزاد به مادر به خاطر تغذیه و رفع نیاز فیزیولوژیکی است.

تجربه‌هایی که نوزاد با مراقبش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی سازی می شوند و این الگوی عملی درونی شده، تعیین کننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود و دیگران است؛ مفهومی که بعدها در روابط با دیگران تعمیم می یابد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد: بررسی اثربخشی آموزش گروهی به شیوه عقلانی و هیجانی و رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان

بررسی های اولیه در زمینه های سبک‌های دلبستگی از سوی آینزورث (1978) انجام گرفت و سه الگوی دلبستگی ایمن، نا ایمن – اجتنابی و دلبستگی نا ایمن اضطرابی – دو سو گرا شناسایی شد.

بعدها مین و سولومون (1990) تعدادی از کودکان را که در هیچ یک از 3 گروه قبلی قرار نمی گرفتند بررسی کرده و آنها را در طبقه جدیدی به نام دلبستگی نا ایمن بی سازمان – بی هدف جای دادند.

با نظر اجمالی به دوره نوجوانی به نظر می رسد که رفتار دلبستگی جوان از الگوهای رفتار دلبستگی سنین پایین تر بسیار متفاوت و جدا است. به نظر می رسد دانشجویان از روابط دلبستگی با والدین و یا سایر چهره‌های دلبستگی گریزان هستند.

بسیاری از دانشجویان پیوندهای دلبستگی با والدین را شبیه گره‌هایی تلقی می کنند که از پیوندهای متشابه که محکم و ایمن است جلوگیری می کند. جوان برای آنکه بتواند در ساختن و هموار کردن مسیر زندگیش به حمایت والدین بیش از حد متکی نباشد باید به سوی خود مختاری حرکت کند. رفتار جوان نسبت به چهره‌های دلبستگی ممکن است متعارض، مغشوش و متضاد به نظر برسد مگر آنکه این رفتارها در بافت تغییرات تحولی دوره نوجوانی در نظر گرفته شوند. ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منسجم از خود، مهم‌ترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. انتخاب ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مهم‌ترین مشخصه‌های اصلی این هویت را تشکیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم در دوره جوانی این ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرار می گیرند. جوان در جستجوی پاسخ قانع کننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها، نقشهای اجتماعی، مذاهب، عقاید سیاسی و اهداف حرفه‌ای است تا به او نظام فکری داده و تکیه گاه او در تصمیم گیری ها و ارزش گزاری های مهم او باشد، بداند کیست، چه اهدافی دارد و نهایتاً یک فلسفه برای زندگی خود ایجاد کند (کالسنر، 1999، به نقل از رجب پور، 1386).

تعداد صفحه :152

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***