خصوصیات افراد با شخصیت سالم
– می‏تواند و می‏خواهد مناسب سن خود مسئولیت‏هایی را به عهده بگیرد.
– از تجربه‏های موفقش لذت می‏برد.
– علاقمند است مسئولیت‏های نقش‏های خود را در زندگی بپذیرد.
– به مسائل و مشکلاتی که مستلزم حل هستند می‏تازد.
– از برطرف کردن موانع خوشبختی لذت می‏برد.
– با حداقل نگرانی، تعارض و اندرزجویی تصمیم می‏گیرد.
– برسر انتخابش می‏ایستد مگر این که متقاعد شود که انتخابش نادرست بوده است.
– از پیشرفت‏های واقعی بیش از پیشرفت‏های خیالی رضایت دارد.
– می‏تواند ‏تفکر را به عنوان دستور کار، به وسیله تعویق انداختن کار یا گریز از کار به‏کار ببرد.
– به جای توجیه شکست‏ها از آن‏ها یاد می‏گیرد.
– موفقیت‏هایش را بزرگ جلوه نمی‏دهد یا آن‏ها را به حوزه‏های نامربوط شامل نمی‏کند.
– می‏داند هنگام کارکردن چگونه کار کند و موقع بازی کردن چگونه بازی کند.
– می‏تواند به موقعیت‏های زیان آور ((نه)) بگوید.
– می‏تواند به موقعیت‏هایی که نهایتاً به او کمک می‏کند ((آری)) بگوید.
– می‏تواند هنگامی‏که به حقوقش تجاوز می‏شود مستقیماً اظهار خشم کند.
– می‏تواند مستقیماً و با میزان و نوع خاص، مهرورزی کند.
– می‏تواند درد و ناکامی هیجانی را در صورت لزوم‏تحمل کند.
– می‏تواند با مشکلات مواجهه شود و با آن‏ها کنار آید.
– می‏تواند انرژی خود را روی هدف مهم متمرکز کند (شعاری نژاد، 1373).