ویژگی های شغل

پژوهشهای انجام شده ، گویای آن است که جنبه های معینی از محیط کار در استرس شغلی نقش دارند.این ویژگی ها عبارتند از : آهنگ کار ، تکرار کار ، نوبت کاری و ویژگی های مربوط به وظیفه.

آهنگ کار

یکی از ویژگی هایی که می توان گفت عاملی در استرس شغلی است، سرعت ، یا بهتر بگوییم ، آهنگی است که فرد باید با آن کار کند .سال وندی  آهنگ کار را به دو نوع تقسیم می کند: نوع اول تنظیم آهنگ ماشینی است.در اینحالت ، شرایط کار به گونه ایست که سرعت عملیات و تولید به وسیله عامل یا منبع دیگری غیر از فرد شاغل کنترل می شود.نوع دیگر ، تنظیم آهنگ انسانی نامیده می شود .در اینحالت ، فرد شاغل یا شخص دیگری در محیط کار فرایند کار را کنترل می کند.

از آهنگ کاری ، دسته کم سه عامل استرس زا ناشی می شود.عامل اول فقدان نا آشکار کنترل است.عامل دوم تعداد دفعات تکرار کار است و سومین عامل میزان فشاری است که فرد شاغل در رابطه با آهنگ کار احساس می کند.

تکرار کار

هرچه شغلی تکراری تر باشد ، به احتمال بیشتری در پیدایش استرس نقش دارد.تکرار کار موجب یکنواختی ، ملال و نارضایتی فرد از کار می گردد.

نوبت کاری

شغل هایی که مستلزم کار کردن در ساعتهای خارج از ساعات معمولی کار روزانه است، عامل دیگری است که ممکن است به استرس شغلی منجر شود.مانند ، خدمات بیمارستانی، ‌آتش نشانی و…

نوبتکاری به طور مستقیم و غیر مستقیم در بازدهی ذهنی و انگیزه کاری هر دو اثر می‌گذارد. در مورد مشکل های فیزیولوژیکی نوبتکاری که هیچ تردیدی وجود ندارد.همچنین نوبت کاری ممکن است موجب مشکلات خانوادگی گردد.وانگهی ، جدا افتادن از جامعه ،یکی دیگر از پیامدهای نوبتکاری است.

مطلب مرتبط :   ویژگیهای فرهنگ از نظر روانشناسی

مثلا شغلی که فرصتهای کمی برای کنش متقابل پیش می آورد از نظر فرد شاغلی که به شدت برون گرا است بیشتر استرس زا دیده می شود تا از نظر فردی که درون گرا تر است. (همان منبع، صص 75-70)