می 19, 2021

ثبت نام گواهی الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی[1]

آخرین دسته و گروه در میان مراکز ذی صلاح و ذی مدخل در سلسله مراتب قانونی که به امر صدور گواهی و امضای الکترونیکی اشتغال خواهند داشت، دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی هستند که مستقیما با مراجعین و متقاضیان صدور گواهی امضای الکترونیکی در ارتباط خواهند بود.

در مورد تشکیلات و مقررات مربوط به نحوه راه اندازی این دفاتر مواد 12 و 14 آیین نامه مقررات مفصلی را در مقایسه با مراکز دیگر تعیین گرده است. ماده 12 آیین نامه می گوید: «دفاتر ثبت نام می‌توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از

دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی

دریافت مجوز راه‌اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی.

پ ـ نداشتن پیشینه کیفری.

ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حُسن سابقه.

ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم.

چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ح ـ ارایه ضمانت معتبر.

خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخشهای مرتبط با فناوری اطلاعات.

تبصره1ـ نوع و میزان ضمانت معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور گواهی الکترونیکی میانی پیش بینی می‌شود.

تبصره2ـ شعب بانکها به عنوان دفاتر ثبت نام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه نظام بانکی از شمول این ماده و ماده (14) مستثنی هستند.

تبصره3ـ اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه‌اندازی دفتر ثبت نام با ملاحظه شرایط این ماده می‌نمایند مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می‌گردد.

تبصره4ـ متقاضی تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب مطابق دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد می‌باشد.»

در تکمیل ماده فوق، ماده 14 آیین نامه بیان میدارد:

«مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود».

وظایف این دفتر طی مواد 13 و 15 آیین نامه بیان شده است. لازم به ذکر است که از این دفاتر در سند سیاست های گواهی نامی برده نشده است و این درحالی است که این سند، دفتر ثبت نام ریشه و کمیته نظارتی شورا را که در آیین نامه موجودیت آنها پیش بینی نشده است را مورد بررسی قرار داده است. براساس ماده 13 وظایف دفتر ثبت نام عبارت است از :

«الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط.

ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی.

پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط.

ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی»

از بررسی مجموع وظایف این دفاتر می توان استنباط کرد، وظیفه این دفاتر این است که در کنار مراکز میانی فعالیت کرده تقاضاهای افراد را در خصوص صدور گواهی دریافت و پس از احراز هویت ایشان و تکمیل پرونده مربوطه، تقاضا را به مراکز میانی ارسال کنند. سپس گواهی صادر شده را از مرکز میانی دریافت نموده و به متقاضی تحویل دهد.

مهمترین وظیفه این مرکز مساله احراز هویت و تصدیق مدارک ارائه شده است که به نظر می رسد لازمه آن، حضور یک فرد با تجربه و آشنا با قوانین و مقررات است، اما سرپرستی این دفاتر بر عهده یک متخصص رایانه با مدرک کاردانی است که خود جای نقد و بررسی دارد.

[1] Registration Authority

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی