تفاوت مدیریت کیفیت فراگیر با مدیریت سنتی

تفاوت مدیریت کیفیت فراگیر با مدیریت سنتی

مدیریت کیفیت مدیریت سنتی
مشتری مدار سازمان مدار
بهبود مستمر حمایت از وضعیت کنونی
انعطاف پذیر- سیستم باز سیستم تشریفاتی
جواعتماد جو شک وتردید
جهت گیری بلند مدت جهت گیری کوتاه مدت
رهبری ریاست
مبتنی برداده وواقعیت مبتنی برعقیده
تصمیم برپایه حقایق تصمیم برپایه افکارپیش ساخته

 

مطلب مرتبط :   اثربخشی سبک­های مدیریت تعارض