گیاهان دارویی مصرف کرده بودند آلبومین بیش تری نسبت به گوسالههایی که فقط شیر دریافت کرده بودند داشتند (03/3 و6/2،05/0>P). آلبومین عمده ترین پروتئین خون است که در کبد ساخته می شود و در واقع مثل آنتی اکسیدانها عمل میکند و بافتها و سلولها را از آسیب رادیکالهای آزاد محافظت می نماید. آلبومین به فرآوردههای دفعی، سموم و داروهای مضر که ممکن است به بدن آسیب بزنند متصل و موجب دفع آن ها میشود. همچنین بافر عمده بدن است و تعادل اسمزی را حفظ میکند. افزون بر آن، آلبومین باعث انتقال بسیاری از ویتامینها، مواد معدنی و هورمونها در خون میشود. هر چقدر میزان آن بیش تر باشد، بهتر است و شاخصی از سلامتی دام میباشد. در راستا با نتایج پژوهش حاضر، خلیف و همکاران(2012) آزمایشی را بر روی 28 بز شیری که 7 روز زایش کرده بودند انجام دادند، آزمایش به مدت 90 روز انجام شد، گروهی که روغن زنجبیل دریافت کردند، میزان آلبومین سرم خون آن ها نسبت به گروه شاهد به طور معنیداری بالاتر بود (2/3 در مقابل 93/2، 002/0 P=) [90]. سلطان و همکاران(2009) ترکیبی از روغن گیاهان دارویی اکالیپتوس ، نعناع وکریستال جوهر نعناع خشک را به مدت 8 هفته در شیر به مصرف گوسالهها رساندند که در سطح 94 و 281 میلیگرم، آلبومین سرم خون گوسالهها نسبت به گروه شاهد به طور معنیداری بالاتر بود(43 و 47 در مقابل 3/38 گرم در دسیلیتر05/0>p) ولی در سطح 187 میلیگرم نسبت به گروه شاهد در مقدار آلبومین سرم تفاوت معنیداری دیده نشد(054-8-5- گلوبولین
افزودن گیاهان دارویی بر میزان گلوبولین سرم خون گوسالهها در پیش از شیرگیری تاثیر معنیداری را نشان ندادند (05/0P)، اما در پس از شیرگیری تاثیر معنیداری دیده نشد(05/0P). غلظت گلوبولین به عنوان یک پروتئین فاز حاد مثبت که در زمان التهاب غلظت آن در خون افزایش مییابد با افزایش غلظت ماده خشک شیر به طور معنیداری کاهش یافت. به نظر میرسد که افزایش ماده خشک شیر و به دنبال آن تامین نیاز انرژی و پروتئین موجب تقویت سیستم ایمنی در گوسالهها پیش از شیرگیری شده است. خلیف و همکاران(2012) آزمایشی را بر روی 28 بز شیری که 7 روز زایش کرده بودند انجام دادند، آزمایش به مدت 90 روز انجام شد، گروهی که روغن زنجبیل دریافت کردند، میزان گلوبولین سرم خون آن ها نسبت به گروه شاهد به طور معنیداری پائین تر بود (04/3 در مقابل 35/3، 0001/0 P=) [90]. سلطان و همکاران(2009) ترکیبی از روغن گیاهان دارویی اکالیپتوس، نعناع وکریستال جوهر نعناع خشک را به مدت 8 هفته در شیر به مصرف گوسالهها رساندند که در سطح 94 میلیگرم گلوبولین سرم خون گوسالهها نسبت به گروه شاهد به طور معنیداری بالاتر بود(3/28 در مقابل 5/21 گرم در دسیلیتر05/0>p) ولی در سطح 187و 281 میلیگرم نسبت به گروه شاهد در مقدار گلوبولین سرم تفاوت معنیداری دیده نشد(05


فصل پنجم
“نتیجه گیری”

Comments (0):

Write a comment: