می 18, 2021

انواع مدلهای تصمیم گیری خرید،پایان نامه تبلیغات آنلاین

انواع مدل های تصمیم گیری خرید

ردیف مدل های تصمیم گیری خرید توضیحات
1 مدل نيكوزيا ( 1966) مدل‌ نيكوزيا تمركز خود را از عمل‌ خريد به‌ فرآيند پيچيده‌تر تصميم‌گيري‌ خريد معطوف‌ كرده‌ است‌ و این مدل چهار عنصر را شامل‌ مي‌شود:

1. ارتباطات‌ سازمان‌ و خصوصيات‌ رواني‌ مصرف‌كننده‌.

2. جست‌وجوي‌ مصرف‌كننده‌ براي‌ محصولات‌ و كالاهاي‌ جايگزين‌ و ارزيابي‌ آنها.

3. عمل‌ خريد كه‌ با انگيزه‌ همراه‌ است‌.

4. مصرف‌ محصول‌ يا نگهداري‌ آن‌.

در مدل‌ نيكوزيا، نگرش‌ و علايق‌ مصرف‌كننده‌ نسبت‌ به‌ محصول‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌.

2 مدل هوارد-شث( 1964) مدل‌ “هاوارد ـ شت‌” رفتار عقلاني‌ خريدار را در خصوص‌ انتخاب‌ مارك‌ كالا در شرايط‌ فقدان‌ اطلاعات‌ و عدم‌ توانايي‌ كافي‌ مصرف‌كننده‌ نشان‌ مي‌دهد. در اين‌ مدل‌ سه‌ روش‌ تصميم‌گيري‌ براي‌ مصرف‌كننده‌ ترسيم‌ شده‌ است‌:

1.روش‌ كامل‌ حل‌ مساله‌ ، 2. روش‌ محدود حل‌ مساله‌ 3. روش‌ حل‌ مساله‌ به‌ شكل‌ رفتار روزمره‌

3 مدل آنكل- كولات- سبك ول( 1979) در اين‌ مدل‌ نظري‌ پنج‌ فعاليت‌ مختلف‌ مصرف‌كننده‌ در فرآيند رفتار مصرف‌ مورد شناسايي‌ قرار گرفته‌ است‌:

1. انگيزش‌ و تشخيص‌ نياز

2. جست‌وجو براي‌ اطلاعات‌

3. ارزيابي‌ راه‌حل‌هاي‌ جايگزين‌

4. عمل‌ خريد

5. نتايج‌

اين‌ پنج‌ فعاليت‌ در چهار گروه‌ عام‌ دسته‌بندي‌ شده‌ است‌ كه‌ شامل‌ مقوله‌هاي‌ ذيل‌ است‌:

الف‌: داده‌هاي‌ محرك‌ و انگيزه‌ساز

ب‌: پردازش‌ اطلاعات‌

ج‌: فرآيند تصميم‌گيري‌

د: متغيرهاي‌ مؤثر بر فرآيند تصميم‌گيري‌

در اين‌ مدل‌ شيوه‌هاي‌ اثرگذاري‌ بر نحوه‌ تصميم‌ براي‌ مصرف‌ در سه‌ مرحله‌ تدوين‌ شده‌ است‌. در مرحله‌ كامل‌ حل‌ مساله‌ با در نظر گرفتن‌ سه‌ متغير توسط‌ مصرف‌كننده‌ شروع‌ مي‌شود كه‌ شامل‌:

1. اطلاعات‌ ذخيره‌ شده‌ در حافظه‌ مصرف‌كننده‌

2. تأثيرات‌ محيطي‌

3. خصوصيات‌ فردي‌

4 مدل ويلكي( 1994) ویلکی فرآيند رفتار مصرف كننده را به عنوان يك فرآيند سه مرحله اي كه در هر يك از مراحل مصرف كننده فعاليت خاصي را انجام مي دهد می داند. تصميم گيري مصرف كننده شامل تجزيه و تحليل چگونگي انتخاب افراد از ميان يك يا دو گزينه خريد و فرآيند هايي كه قبل و يا پس از خريد رخ مي دهند مي باشد.

2.1.1.      رفتار مصرف کننده در برابر آگهی های تبلیغاتی

در هزاره جديد مصرف كنندگان هر روز در برابر هزاران آگهي تبليغاتي قرار مي گيرند كه اين آگهي هاي تجاري بر روي رفتار مصرف كنندگان اثر مي گذارد. با توجه به اينكه رفتار خريداران از پيچيدگي هايي برخوردار است، واكنش آن ها در برابر آگهي هاي تجاري متفاوت است، مدل هايي وجود دارد كه رفتار خريداران در برابر آگهي هاي تبليغاتي را توجيه مي كند. در زیر به تعدادی از این مدلها اشاره می شود:

2.1.2.     مدلهای حاکم بر رفتار مصرف کننده:

  • تکنیک آیدا [1](AIDA):

آیدا حروف اول کلمات، به ترتیب، جلب توجه[2]، علاقه[3]، تمایل[4] و فعالیت می­باشد. سنجش این تکنیک براساس مدلی است که مدل جورج گالوپ و کلودر رابینسون آن را ارائه کرده­اند. این مدل به صورت زیر می­باشد.

جلب توجه  علاقه تمایل  فعالیت

معیار سنجش این تکنیک براساس مدل فوقانی، یادآوری (بخاطر آوری[5]) و تشخیص (شناسایی)[6] می­باشد و به همین خاطر به این روش، روش سنجش یادآوری و شناسایی نیز می­گویند. کاربرد این مدل در فرآیند خرید و تاثیر تبلیغات بدین صورت است که وقتی مصرف کننده اولین بار تبلیغات کالای مورد نیاز را می­بیند ابتدا توجه اش را جلب می­کند. سپس به آن علاقمند می­شود و به دنبال این علاقمندی تمایل به خرید کالا در او پیدا می­شود و سپس کالا تبلیغ شده را می­خرد. (آرام،1384)

[1] A.I.D.A

[2] Attention

[3] Interest

[4] Disire

[5] Recall

[6] Recognation

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن