الگوی یادگیری خود تنظیم:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

نظریه شناختی اجتماعی درباره یادگیری خودتنظیم:

مطابق نظریه شناختی – اجتماعی ،رشد خود تنظیمی به عوامل  شخصی ،محیطی و رفتاری، که به طور جداگانه  امادر ارتباط با یکدیگر عمل می کنند وابسته است(بندورا،1986؛به نفل از لوین،2004). بر اساس این دیدگاه فرض می شودکه یا دگیری خودتنظیم در یک تعامل سه جانبه یعنی شخص ،محیط و رفتار شکل می گیرد. بر اساس این رویکرد، خود تنظیمی صرفا تحت تأثیر عوامل شخصی ایجاد نمی شود بلکه از محیط و رفتار  نیز متاثر است.تاثیر این سه عامل یکسان نیست   بلکه ممکن است هر یک از سه عامل بسته به موقعیت و یا شرایط خاص بر جریان تعامل اثربیشتری گذاشته ونتایج  حاصل را تحت تاثیر قرار دهد. وجود این یادگیری خودتنظیم، زمانی به وجود می آید  که فرد بتواند فرآیند های شخصی را برای تنظیم راهبردهای رفتاری و محیط یادگیری به کار گیرد( زیمرمن، 1989 و 1990).

الگوی یادگیری خود تنظیم پینتریچ:

پینتریچ(2008) چارچوبی نظری بر پایه دیدگاه شناختی -اجتماعی پیشنهاد کرده است هدف او طبقه بندی و تحلیل فرآیندهای متفاوتی است که بخشی از یادگیری خودتنظیمی را هدایت می کنند. این الگو با چهار فرض اساسی تعریف می شود 1- یادگیرندگان فعال هستند چرا که آنها تصمیم گیری می کنند و برای دانش ودرک خودشان درگیر رفتار می شوند 2-یادگیرندگان توانایی بالقوه ای برای تنظیم یادگیری خودشان دارند . 3-یادگیرندگان از تعدادی از اهداف معیار هایی که باید پیشرفت خودشان را با آنها بسنجند آگاهی  دارند 4- فعالیت های خود تنظیمی یادگیری بین بافت ،فردو موقعیت اجتماعی افراد رابطه برقرار می کنند .(وینتر[1]، 2004). در این الگو فرآیندهای خود تنظیمی  بر اساس چهار مرحله سازماندهی شده اند:

1-برنامه ریزی 2-خود  نظارتی 3- کنترل 4- ارزشیابی

در هرکدام از مراحل فعالیت های خود تنظیمی به ترتیب چهارپخش ترکیب و سازماندهی شده اند: شناختی، انگیزشی -عاطفی ،رفتاری و بافتی (زمینه ای) .

جدول 2-1 ، مراحل وبخشهای یادگیری خود تنظیم را به طور خلاصه نشان می دهد.

بافتی ( زمینه ای)رفتاریانگیزشی-عاطفیشناختیمراحل
برداشت از تکلیف ،برداشت از بافتبرنامه ریزی زمانی وتلاش برای خود مشاهده گری رفتارجهت گیری هدف ، قضاوتهای کار آمدی، قضاوت در باره ساده بودن یادگیری،برداشتها در باره سخت بودن تکلیفهدف گزینی فعال سازی،محتوای دانش قبلی ، فعال سازی دانش فرا شناختیمرحله دور  برنامه ریزی ،فعال سازی
نظارت بر تغییرات تکلیف وشرایط بافتیآگاهی ونظارت وتلاش ، زمان مورد استفاده ، خود مشاهده گری رفتارآگاهی ونظارت  انگیزش وعواطفآگاهی ونظارت فرا شناختی از شناختمرحله نظارت
تغییر با انجام دوباره تکلیف تغییر یا ترک زمینهافزایش وکاهش تلاشها،ادامه دادن یا ترک رفتار ، کمک خواستنانتخاب وانطباق راهبردها برای مدیریت انگیزش وعواطفانتخاب وانطباق راهبردهای شناختی برای یادگیری اندیشیدن وتفکرمرحله کنترل
ارزشیابی تکلیف، ارزشیابی بافتانتخاب رفتارواکنشهای عاطفیتفاوتهای شناختی اسنادهاواکنش وانعکاس

 

برای پینتریچ، این که این چهار مرحله یک توالی عمومی است  یادگیرنده به موازات انجام تکلیف این توانایی را طی می کند اما این توالی سلسله مراتبی نیست یا به عبارت دیگر ساختار خطی ندارد این مراحل می توانند به طور همزمان یا به صورت پویا تعاملات چندگانه ای میانه فرآیند های متفاوت و بخش های آن ایجاد کنند ،به علاوه نشان داد که همه تکالیف تحصیلی مستقیم با خودتنظیمی درگیر نمی شوند گاهی یاد گیرنده برای انجام تکالیف مشخص نیاز به برنامه ریزی و کنترل و ارزشیابی آنها به صورت راهبردی ندارد بلکه انجام آن می تواند مانع عملی از تجربه قبلی یادگیرنده با همان  تکلیف به صورت خودکار انجام گیرد.( مونتالو[2]،2004).

1.Winter

1.Montalo

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثربخشي آموزش گروهي مديريت زمان بر خود تنظيمي يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي