آوریل 17, 2021

اصول سيستم MRPII؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

اصول و اهداف سيستم MRPII :

سيستم MRPII ممكن است براي دستيابي به اهداف زير اجراء شود :

1 – تامين خدمات پشتيباني جهت تصميم براي تمام سطوح مديريتي

2 – محاسبه خودكار جريان كار و جريان مواد

3 – عمل كردن بر اساس مفهوم حلقه هاي اطلاعاتي بسته بين واحدهاي كارخانه

4 – متمركز كردن برنامه ريزي سيستم MRP به همراه فعاليت هاي پشتيباني سطوح كارگاهي از قبيل كنترل ابزار و سيستمهاي حمل و نقل مواد

5 -كنترل زمانهاي جريان بر طبق زمان تحويل برنامه ريزي شده با استفاده از روشهاي كنترل ورودي – خروجي .

براي دست يابي به مزاياي فوق ، سيستم MRPII در سه سطح برنامه ريزي مي شود اين برنامه ريزي ها همگي بر اساس برنامه ريزي  كلي و دراز مدت انجام مي شود واقع بينانه است كه محدوديتهاي ظرفيتي ( پول ، اطلاعات فراگيري ـ افراد و نيروي انساني ، ماشين آلات ، ابزار آلات ، … ) نيز مد نظر قرار دهند برنامه كلي توليد مشخص كننده موارد زير است :

1 – برنامه ريزي كلي و دراز مدت توليد برا اساس خانواده محصولات

2 – برنامه ريزي  احتياجات منابع

3 – تامين موجودي اطمينان و اندازه سفارش در هر بار سفارش دهي

4 – زمانهاي تحويل توليدي

3-4- MRPمدار بسته در سيستمهاي MRPII

به سيستمهاي MRP سيستمهاي ظرفيت بي نهايت نيز مي گويند زيرا در اين سيستمهاي فرض مي شود كه منابع و ظرفيتهاي براي اجراء برنامه در دسترس خواهد بود و بر اساس

اين فرض برنامه ريزي را انجام مي دهند . سيستم MRP به كار گرفته شده در سيستم MRPII از انواع مدار بسته است . بدين معني كه پس از تهيه برنامه زمانبندي توليد توسط سيستم MRP اين برنامه در بخش ديگري از سيستم MRPII با نام برنامه ريزي احتياجات ظرفيتي ( CRP ) از ديدگاه منابع و ظرفيتهاي در دسترس بوده و بررسي و قابل اجرا بودن آن مورد تحليل قرار مي گيرد اگر منابع و ظرفيتهاي در دسترس بيش از منابع و ظرفيتهاي لازم براي اجراي برنامه فوق باشد برنامه قابل اجرا تشخيص داده مي شود ، در غير اين صورت بايد در برنامه زمانبندي فوق اصلاحاتي ايجاد شود . استفاده از تكنولوژي كامپيوتري امكان ايجاد سريع برنامه هاي جديد و ارزيابي آنها را به مديران مي دهد .

پس از اينكه برنامه زمانبندي توليد قابل اجرا به دست آمد ، اين برنامه به بخشهاي خريد و سطوح كارگاهي ابلاغ مي شود واحد خريد براي خريداري سر موقع قطعات برنامه ريزي مي كنند  و اطلاعات مربوط به زمان دريافت قطعات را وارد بانكهاي اطلاعاتي MRPII مي نمايد . بدين ترتيب سيستم MRPII فرمان دريافت قطعات و مواد فوق با در نظر گرفتن زمانهاي تحويل خريد محاسبه و دريافت اين مواد و قطعات را بانكهاي اطلاعاتي خود برنامه ريزي مي كند پس از ابلاغ برنامه به بخش پي گيري و كنترل سطوح كارگاهي MRPII جهت ساخت قطعات و محصولات در زمان تعيين شده ، برنامه هاي تفضيلي براي چگونگي تخصيص كارها مركز كاري تهيه مي شود و براي هر يك از مراكز كاري ليست پي گيري روزانه شامل عملياتي كه در هر روز در مراكز كاري موردنظر بايد صورت بگيرد تهيه مي نمايد .

در  راستاي اينكار بر طبق ترتيب و توالي عمليات جهت ساخت قطعه ، عمليات مختلف به مراكز كاري مناسب واگذار مي شود ليست پي گيري روزانه شامل عملياتي كه در هر روز مراكز كاري موردنظر بايد صورت بگيرد تهيه مي نمايد در راستاي اينكار بر طبق ترتيب و توالي عمليات لازم جهت ساخت قطعه ، عمليات مختلف مراكز كاري مناسب واگذار مي شود . ليست پي گيري بر اساس زمانهاي عمليات و نيز موعد تحويل هر يك از قطعات تهيه مي شود كه در بر گيرنده ترتيب و توالي  عملياتي است كه در هر مركز كاري بايد صورت بگيرد . سپس ليست فوق بر حسب تاريخ مرتب و به سرپرستان و يا ناظر ستون ابلاغ مي شود ولي در اين زمان عملاً مي تواند اجراي عمليات مختلف را آغاز نمايد . به طور همزمان سيستم MRPII با مد نظر قرار دادن زمانهاي تحويل توليد ، موعد تحويل قطعات ساختني را نيز در بانكهاي خود برنامه ريزي مي نمايد بدين ترتيب MRPII قادر خواهد بود كه كنترل عمليات واگذار شده به كارگاهها و يا بخش خريد را به دست بگيريد .

براي اجراي عملي عمليات ، حداكثر كردن بهره برداري از ماشين آلات ، زمان اضافي در دسترس و … جهت تعيين توالي توليد و زمان بندي مد نظر قرار بگيرند .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید