می 19, 2021

اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
(گرایش فیزیولوژی ورزش)
عنوان:
اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو
دانشجو
خالد محمدپور
استاد راهنما
دکتر عباس صارمی
استاد مشاور
دکتر نادر شوندی
۱۳۹۱
چکیده
هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-۳ در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β۱- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع ۲ بود. بدین منظور ۳۰ مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن۸/۷±۷۵/۵۱ سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل (۱۰نفر) و گروه تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل (نفر۱۰) و گروه کنترل (۱۰ نفر) تقسیم شدند. گروه مصرف مکمل و گروه تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل به مدت ۸ هفته،۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۴۰ تا ۵۰ دقیقه به فعالیت هوازی که شامل دویدن بر روی نوارگردان با شدت های فزاینده بود، پرداختند. نمونه های خون جهت انداه گیری میزان سایتوکاین های TNF-α ، β ۱-IL به روش الایزا در سه مرحله، هفته صفر، هفته چهارم (میان آزمون) و هفته هشتم (پس آزمون) از آزمودنی ها در حالت ناشتا، جمع آوری شد. تحلیل آماری داده ها از طریق آنالیز واریانس (ANOVA) با اندازه گیری های مکرر انجام شد. نتایج: نشان داد مصرف ۶ گرم مکمل حاوی ۶/۳ گرم امگا-۳ به مدت ۸ هفته، باعث کاهش معنی دار در سطوح استراحتی سایتوکاین TNF-α (۰۰۱/۰ p<) و β۱-IL در پاسخ به تمرین های هوازی فزاینده همراه با مصرف مکمل امگا-۳ گردید (۰۰۰/۰ p<)، همچنین نتایج نشان داد که شاخص مقاومت انسولین در پاسخ به تمرین های هوازی فزاینده همراه با مصرف مکمل امگا-۳ کاهش معنی دار داشت (۰۰۰/۰ p<). نتیجه گیری: در حالیکه مکمل امگا -۳ باعث کاهش مقاومت به انسولین و شاخص های التهابی می شود، اما اضافه کردن تمرین هوازی به این مداخله تغذیه باعث مضاعف شدن این بهبودی می گردد.
تعریف واژگان: امگا-۳،TNF-α ،β ۱-IL، مقاومت به انسولین
الف) فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ۶
اهداف ویژه……………………………………………………………………………………………………………………… ۶
اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۵- فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۶- قلمروی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۸- تعریف واژه گان…………………………………………………………………………………………………………. ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۹
۱-۲- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۲- مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۲-۱- چاقی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۲-۲- سندرم متابولیک……………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲-۳- مقاومت انسولین………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲-۴- دیابت ملیتوس(نوع دوم)……………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲-۵- پاتو فیزیولوژی دیابت نوع دو………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۶- بافت چربی………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-۷- متابولیسم بافت چربی………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۲-۸- پروتئینهای مشتق از چربی…………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲-۹- مروری بر دستگاه ایمنی……………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲-۱۰- نمای کلی دستگاه ایمنی……………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲-۱۰- ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی……………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲-۱۱- سلول های دستگاه ایمنی…………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۱۲-گلبول های سفید………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۱۳- التهاب……………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۲-۱۴- عوامل محلول در پاسخ های ایمنی……………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۱۵- سایتوکاین ها…………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۲-۱۶- اینترلوکین β۱ (β۱-IL) ……………………………………………………………………………………. 24
۲-۲-۱۷- فاکتور نکروز کننده ی تومور (TNF)…………………………………………………………………….. 25
۲-۲-۱۸- چربی (لیپیدها)………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۱۹- اسیدهای چرب……………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۲۰- اسیدهای چرب امگا-۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۸
۲-۲- ۲۱- EPA،DHA………………………………………………………………………………………………………. 29
۲-۲-۲۲- مصرف اسیدهای چرب در رژیم غذایی انسانها………………………………………………………….. ۳۱
۲-۲-۲۳- چگونگی تاثیر اسیدهای چرب بر دستگاه ایمنی……………………………………………………….. ۳۲
۲-۲-۲۴- پروستوگلاندین ۲E و لکوترین ۴L…………………………………………………………………………34
۲-۲-۲۵-۴L………………………………………………………………………………………………………………….. 34
۲-۲-۲۶-۲PGE…………………………………………………………………………………………………………….. 34
۲-۲-۲۷- اثر امگا-۳ بر دستگاه ایمنی……………………..…………..…………………………………………………. ۳۶
۲-۲-۲۸- مکانیزم اثر PUFAs بر عوامل التهابی…………………………………………………………………… ۳۶
۲-۲-۲۹- تاثیر کوتاه مدت مصرف امگا-۳ بر دستگاه ایمنی…………………..……….…………………………. ۴۰
۲-۲-۳۰- فعالیت بدنی و مکمل۳n- PUFAs……………………………………………………………………….. 41
۲-۲-۳۱- تمرینات فزاینده……………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۵
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۳- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………. ۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *