……………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-1 هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4-2 هدفهای اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5 فرضیه ها و سوال پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6 تعاریف نظری متغییرها ………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6-1 شیوه های فرزند پروری …………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6-2 ویژگی های شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………. 9
1-6-3 تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-7 تعاریف عملیاتی متغییرها …………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-1 ویژگیهای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………… 9
1-7-2 شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7-3 تاب آوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1 شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………………………………… 12
2-1-1 تعاریف شیوه های فرزندپروری …………………………………………………………………………………………… 12
2-1-2 تاریخچه فرزندپروری …………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-3 الگوهای مربوط به شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………………….. 14
2-1-3-1 الگوی زیگلمن ………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-1-3-2 شیوه های فرزندپروری سیرز، مک کوبی، لوین ……………………………………………………………… 16
2-1-3-3 الگوی بامریند ………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2 ویژگیهای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-1 تعاریف ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-2 عوامل به وجود آورنده شخصیت ……………………………………………………………………………………….. 19
2-2-3 ساختار شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-2-4 تاریخچه نظریه عاملی شخصیت ………………………………………………………………………………………… 21
2-2-5 نظریههای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………. 22
2-2-5-1 نظریه یونگ …………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2-2-5-2 نظریه عاملی آیزنک ………………………………………………………………………………………………………… 24
2-2-5-3 نظریه عاملی شخصیتی نئو ……………………………………………………………………………………………… 24
2-2-5-3-1 شاخص روان آزردهگرایی ………………………………………………………………………………………….. 25
2-2-5-3-2 شاخص برونگرایی …………………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-5-3-3 شاخص گشودگی ……………………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-5-3-4 شاخص با وجدان بودن ……………………………………………………………………………………………… 27
2-2-5-3-5 شاخص موافق بودن …………………………………………………………………………………………………… 28
2-3 تاب آوری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-3-1 تعاریف تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-2 روان شناسی مثبت گرا و تاب آوری …………………………………………………………………………………… 30
2-3-3 انواع تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-3-3-1 تاب آوری عمومی …………………………………………………………………………………………………………… 31
2-3-3-2 تاب آوری حقیقی ……………………………………………………………………………………………………………. 31
2-3-4 مدل های تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………. 32
2-3-4-1 مدل های گارمزی …………………………………………………………………………………………………………… 32
2-3-4-2 مدل تاب آوری فلچ ………………………………………………………………………………………………………… 33
2-3-5 خصوصیات تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………….. 33

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع گرایش به جنس مخالف

2-3-6 عوامل موثر بر تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………. 35
2-3-6-1 ویژگیهای افراد تاب آور ………………………………………………………………………………………………. 35
2-3-6-2 نقش محیط در تاب آوری ………………………………………………………………………………………………. 36
2-3-6-3 خودکارآمدی در افراد ……………………………………………………………………………………………………… 37
2-3-6-3-1 دستاوردهای عملکرد ………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3-6-3-2 تجربه های جانشین …………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3-6-3-3 ترغیب کلامی …………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-3-6-3-4 حالتهای فیزیولوژیک ………………………………………………………………………………………………. 39
2-3-7 راه های ارتقاء تاب آوری …………………………………………………………………………………………………….. 40
2-3-7-1 مهارت در حل مساله ………………………………………………………………………………………………………. 40
2-3-7-2 کفایت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. 41
2-3-7-3 نگاه رو به آینده ……………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-7-4 نقش والدین …………………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-8 راهکارهای عملی برای افزایش تاب آوری …………………………………………………………………………. 43
2-3-9 اهمیت تاب آوری در دوره نوجوانی …………………………………………………………………………………… 44
2-4 پیشینه پژوهشی متغییرها …………………………………………………………………………………………………………… 45
2-4-1 تاب آوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-4-2 فرزندپروری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-4-3 ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………………………… 48
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
3-2 طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
3-3 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. 51
3-4 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………. 51
3-5 ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 51
3-5-1 مقیاس تاب آوری کونور- دیویدسون ………………………………………………………………………………… 52
3-5-1-1 اعتبار و روایی پرسشنامه کونور- دیویدسون ………………………………………………………………. 52
3-5-2 ابزار شخصیت نئو ………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-5-2-1 فرم کوتاه و تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو ………………………………………………….. 54
3-5-2-2 اعتبار و روایی پرسشنامه نئو …………………………………………………………………………………………. 55
3-5-3 ابزار پژوهش شیوه های فرزندپروری بامریند ………………………………………………………………………. 55
3-5-3-1 اعتبار و روایی شیوه های فرزندپروری بامریند ……………………………………………………………….. 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………. 57
4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………………………………………………………….. 64
4-3-1 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 64
4-3-2 سوال پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 70

مطلب مرتبط :  

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
5-2 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 76
5-3 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 78
5-2 پیشنهادات

Comments (0):

Write a comment: